มหกรรมวิชาการ สกว.
facebook
twitter
logotype
deco
มหกรรมวิชาการ สกว. ๙ บันดาล ๙ ก่อเกิดงานวิจัย

9logo 

ความเป็นมา

king84

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ( สกว .)  หน่วยงานในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย  พ.ศ.๒๕๓๕  เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  สกว. ได้ใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้ สำหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคมตลอดนับแต่การจัดตั้งมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการสนับสนุนการวิจัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการสร้างความมีเหตุมีผล และการใช้ความรอบรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนได้สนองแนวทางพระราชดำริอันทรงคุณค่านานัปการ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗  รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สกว. จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมวิชาการ สกว.  วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยต่างๆ ที่เป็นความสำเร็จของการใช้ความรู้ เพื่อพัฒนาประเทศ เพื่อให้ เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในระดับสาธารณะ


วัตถุประสงค์

      ๑.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

      ๒.  เพื่อแสดงผลงานวิจัยที่ สกว. สนับสนุนตามแนวพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาท

      ๓.  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความก้าวหน้าของการวิจัยของไทย 


องค์ประกอบของการจัดงานมี ๔ ส่วน ดังนี้

         นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ ร้านค้า เสวนา การสาธิต และกิจกรรมเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ 


ระยะเวลาการจัดงาน

      ระยะเวลาการดำเนินการรวม   ๕ วัน  

         พิธีเปิด วันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๔๕ น.  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานมหกรรมวิชาการฯ

         บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.

         ณ ฮอลล์ ๗-๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


Visitors Counter

28880
TodayToday1
YesterdayYesterday0
This WeekThis Week1
This MonthThis Month1
All DaysAll Days28880