มหกรรมวิชาการ สกว.
facebook
twitter
logotype
deco
มหกรรมวิชาการ สกว. ๙ บันดาล ๙ ก่อเกิดงานวิจัย

 

นิทรรศการกลาง สกว.


  • นำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย และอัครศิลปินในศาสตร์ทางด้านดนตรี ศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และกวีนิพนธ์

 

  • นำเสนอ Hall of Fame โครงการที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. อันทรงคุณค่า และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ การเผยแพร่สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาของ สกว. ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์

 

  • นำเสนอพัฒนาการของ สกว. ในลักษณะ Timeline เพื่อแนะนำ สกว. ในเชิงการพัฒนางานวิจัยที่สัมพันธ์กับบริบท และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในแง่มุมต่าง ๆ รวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินการ