แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฉบับทบทวน 2562

คำนำ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นองค์กรในกำกับของ สำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 มีภารกิจหลักในการสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การวิจัยเชิงนโยบาย และการวิจัยประยุกต์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ สกว. ดำเนินงาน มาแล้วกว่า 25 ปี ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สร้างนักวิจัย จำนวนมาก และสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหลาย มิติ และได้รับการประกาศมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยได้รับรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นติดต่อกันมาเป็น ระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2560 ได้รับรางวัลประสิทธิภาพด้าน การบริหารจัดการดีเด่นในปี พ.ศ. 2559 และในปี พ.ศ. 2560 สกว. ได้รับ รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศเพิ่มอีกหนึ่งรางวัลด้วย

การขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบัน สกว. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน การบริหารจัดการทุนวิจัย และการบริหารองค์กรให้ตอบสนองต่อทิศทาง การพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของ ประเทศและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี เพื่อสร้างความมั่นคง (Stability) มั่งคั่ง (Prosperity) และยั่งยืน (Sustainability) ให้เกิดขึ้น ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขับเคลื่อนผ่าน 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่

  1. สนับสนุนทุนและการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาในประเด็นสำคัญ มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ก้าวทันหรือก้าวนำการเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างนโยบายและต้นแบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ และประเทศ เพื่อเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. สร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากรวิจัย เครือข่ายวิจัย และองค์กรวิจัยในทุกระดับให้เข้มแข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
  3. สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ร่วมในการปฏิรูป ระบบวิจัย บูรณาการกับหน่วยงานบริหารงานวิจัยและหน่วยงานในระบบวิจัยทุกภาคส่วน ของประเทศ พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารงานวิจัยนานาชาติ
  4. บริหารจัดการผลงานวิจัยให้มีการนำไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม จนเกิด ผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการติดตามและ ประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัย
  5. พัฒนาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สกว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี พ.ศ. 2560-2564 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย เครือข่ายวิจัย องค์กรวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ในการกำหนดแนวทาง การวิจัย และสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกับ สกว. เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรม การใช้ความรู้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง ตามเจตนารมณ์ “สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารฉบับสมบูรณ์สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) สกว. ฉบับทบทวน 2562590