การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชน ประจำฉบับที่ 28

สิทธิบัตรเอนไซม์สังเคราะห์สารเปลาโนทอล 
สารเปลาโนทอลเป็นสารธรรมชาติจากต้นเปล้าน้อยใช้เป็นยารั กษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร ผลการวิจัยนี้เป็นของ รศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกุล คณะเกสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยค้นพบเอมไซม์ geranylegeraniol – 18- hydrowylase จากต้นเปล้าน้อย และ สกว. ได้จดสิทธิบัตรไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้ติดต่อเพื่อเจรจาเป็นตัวแทนนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการผลิตสารเปลาโนทอล ขณะนี้ (กันยายน 2542) อยู่ระหว่างการเจรจา

 

 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม เป็นผลงานของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร. จรัญ จันทลักขณา และคณะ ผลการวิจัยได้ถ่ายทอดให้แก่นักวิชาการ ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งร่วมอยู่ในโครงการวิจัยถ่ายทอดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ณ สหกรณ์โคนมหนองโพ เผยแพร่เป็นหนังสือชื่อ “ฟาร์มโคนมกับสิ่งแวดล้อม และนำเสนอในที่ประชุมวิชาการเกี่ยวกับโคนม 

วิธีการรักษาเมลิออยโคสิส เป็นผลงานของ พญ. วิภาดา เชาวกุล และคณะ แห่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ายา Imipenem ใช้ได้ผลดีในการรักษาโรคเมลิออยโดสิส ชนิดรุนแรง และอาจจะดีกว่ายา Ceftazidime ซึ่งเป็นยามาตรฐานที่ใช้รักษาโรคนี้ในปัจจุบัน แต่มีข้อเสียคือ ยา Imipenem มีราคาแพงกว่า ผลการวิจัยได้นำเสนอในการประชุมนานาชาติ International Congress on Melioidosis ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2541 ทำให้มีการถ่ายทอดความรู้นี้ไปยังแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติด้วย

 

การผลิตวุ้นน้ำมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากวุ้นน้ำมะพร้าว 
การผลิตวุ้นน้ำมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากวุ้นน้ำมะพร้าว ได้คัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียหัวเชื้อน้ำมะพร้าวและให้บริการสายพันธุ์แก่ผู้ประกอบกิจการวุ้นน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพ รวมทั้งกลุ่มแม่บ้าน มีการจัดฝึกอบรมวิธีการผลิตและแปรรูปน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพเสริม รวม 5 ครั้ง โดยครั้งหนึ่งเป็นการร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม อีกครั้งหนึ่งร่วมมือกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานสหกรณ์ อำเภอบางคณฑี มีการจัดนิทรรศการในงานต่างๆ รวม 5 ครั้ง เผยแพร่ทางสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง และรับปรึกษาทางโทรศัพท์ หมายเลข 942-8633 มีผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป วุ้นน้ำมะพร้าวส่งออก 

ผลกระทบเชิงสภาพแวดล้อม ทำให้น้ำมะพร้าวไม่ถูกทิ้งลงแม่น้ำแม่กลอง เป็นการลดมลภาวะต่อแม่น้ำ เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เส้นใยอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าว 
เส้นใยอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าว โดยเทคนิคระเหยน้ำแบบพิเศษ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้ได้เส้นใยที่เมื่อเข้าไปในกระเพาะอาหารจะมีคุณสมบัติดูดน้ำได้สูงมาก บริษัท Healing Herb – Tea Corp., USA ได้ทดลองนำเข้าผลิตภัณฑ์ไปทดลองจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สกว. ได้รับสิทธิบัตรแล้ว

 

 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร. วินิต ชินสุวรรณ และคณะ แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยนำไปใช้ทั้งระดับเกษตรกรและระดับนโยบาย โดยคณะอนุกรรมการบริหาร โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้นำไปใช้ในการร่างแผนแม่บทโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 4 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-9 (พ.ศ. 2543-2549) โดยใช้ข้อมูลจากผลการวิจัยในการกำหนดแผนงานด้านระบบการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของแผนแม่บทดังกล่าว

 

ชุดตรวจสอบไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียมในดิน 
ชุดตรวจสอบไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียมในดิน เป็นประโยชน์ต่อการตรวจหาระดับปุ๋ยในดิน ได้นำผลการวิจัยจดสิทธิบัตรในประเทศไทย และอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทเอกชน เพื่อนำไปผลิตจำหน่าย

 

พอลิเมอร์เหนียวทนแรงกระแทกจากน้ำยางธรรมชาติ 
พอลิเมอร์เหนียวทนแรงกระแทกจากน้ำยางธรรมชาติ ผลงานวิจัยนี้เป็นของ รศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ แห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 2 เรื่อง ภาคเอกชนในประเทศไทย (บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) อ่านพบรายงานดังกล่าว จึงได้แสดงความจำนงร่วมมือสนุบสนุนการวิจัยนี้ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

 

นำวิธีบริหารงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
นำวิธีบริหารงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หลังจากธนาคารโลกมีประสบการณ์การมอบหมายให้ สกว. เป็นหน่วยงานบริหารชุดโครงการวิจัยเพื่อปฏิรูปกฎหมายไทย ภายใต้การช่วยเหลือทางการเงินของธนาคารโลก วิธีการบริหารของ สกว. เป็นที่ชื่นชอบและทำให้ธนาคารโลกเริ่มติดต่อ สกว. เพื่อให้บริหารชุดโครงการวิจัยประชาสังคม (civil society) ซึ่งธนาคารโลกจะให้ทุนช่วยเหลือประเทศไทยอีกโครงการหนึ่ง

 

มุมมองใหม่ ๆ ในสังคมไทย 
มุมมองใหม่ ๆ ในสังคมไทย ในปี พ.ศ. 2538-2539 สกว. ได้ริเริ่มให้มีการประชุมนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อตรวจสอบและแสวงหามุมมองใหม่ ๆ ในการศึกษาปรากฎการณ์ด้านสังคมในประเทศไทย เช่น การประชุมเรื่อง “จินตนาการสู่ปี 2000 นวกรรมเชิงกระบวนทัศน์ด้านไทยศึกษา” “ยกเครื่องเมืองไทย จิตนาการสู่ปี 2000” มีการนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง และยังเป็นฐานความคิดต่อนักวัยและนักเคลื่อนไหวสังคมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน 
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน เป็นการพัฒนารูปแบบที่เชื่อมโยงกับ โรงเรียนเข้าหากัน โดยใช้การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเครื่องมือ ดำเนินการในจังหวัดบุรีรัมย์โดยผู้ร่วมวิจัยเป็นชาวบ้าน และครูจึงเท่ากับมีการถ่ายทอดผลการวิจัยแก่ “ผู้ใช้” โดยตรง นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอผลการวิจัยต่อนักการศึกษาจากหลากหลายองค์กร ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และมีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง

 

คลิปยึดขาของอเหล็กปลอก 
คลิปยึดขาของอเหล็กปลอก เป็นผลงานวิจยด้านการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ทนแผ่นดินไหวระดับปานกลาง นำโดย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ. ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานโครงการส่วนหนึ่งคือการประดิษฐ์คลิปยึดของอเหล็กปลอก 90 องศา ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรในประเทศไทย

 

นิตยสาร\"วิถีทรรศน์\" 
นิตรสาร “วิถีทรรศน์” เป็นนิตยสารกึ่งวิชาการที่เสนอข้อมูลและแนวคิดเชิง “ทางเลือก” แก่ประชาชน เป็นการเตือนสติสังคมในรูปแบบหนึ่ง คือเป็นนิตยสารที่ก่อความตื่นตัวในแนวคิดใหม่ในหมู่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชั้นกลาง นอกจากนั้นโครงการวิถีทรรศน์ยังจัดกิจกรรมวิชาการเป็นระยะ ๆ เพื่อระดมความคิดเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อประชาชนในช่วงเวลานั้น

 

หนังสือวิกฤตการณ์วิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย 
จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และ สกว. ในปี พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้สังคมไทยมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการประชุมสัมมนาต่าง ๆ ทั้งด้านการอบรมครู สอนวิทยาศาสตร์ การปรึกษาหารือเชิงนโยบายและมีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน

 

องค์ความรู้เกี่ยวกับแรงงานไทย 
เป็นโครงการวิจัยโดย ศ.นิคม จันทรวิทูร และคณะ ดำเนินการค้นคว้าและจัดระเบียบข้อมูลและประสบการณ์ 35 ปี ในการทำงานเกี่ยวกับแรงงานไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบกับองค์ความรู้สากล ผลการวิจัยถูกนำไปใช้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงแรงงานเป็นระยะ ๆ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนด้วย

แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย ฉบับที่ : 28

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชน ประจำฉบับที่ 29

การจัดการขยะชุมชน 
โครงการนี้ มี รศ.ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินการวิจัยเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้นตอ หรือจุดผลิต อันได้แก่ครัวเรือน ตลาดสดและห้างสรรพสินค้า โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และนัดวันเก็บขนกับทางเทศบาล ผลการวิจัยค่อนข้างประสบความสำเร็จและได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก เทศบาลเมืองคูคต อ.ลำลูกกา. และเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รูปแบบดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดไปยังเทศบาลอื่นๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ตลาดจนเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและเป็นที่สนใจจากพรรคการเมืองและหน่วยงานทั่วไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชน ประจำฉบับที่ 30

การกำหนดชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ 
เป็นการนำผลการวิจัย “ประเมินสถานภาพการวิจัยเกี่ยวกับชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย” มาใช้ประโยชน์ โครงการวิจัยดังกล่าวนำโดย รศ. ดร. ณรงค์ ใจหาญ แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ดำเนินการโดย รศ. ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร แห่งสถาบันเดียวกัน โดยดำเนินการร่วมกับกรมการปกครอง และสภาพความมั่นคงแห่งชาติ การดำเนินการนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อคุณภาพชีวิต ชาวเขา และต่อการดำเนินการเรื่องการให้สัญชาติของกระทรวงมหาดไทย 

การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการกำหนดชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ จัดที่ สกว. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542

อ่านเพิ่มเติม...

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชน ประจำฉบับที่ 31

โครงการสำรวจประชามติการเมืองสังคม-วัฒนธรรมไทย 2000 
หัวหน้าโครงการคือ อาจารย์ธีรยุทธ บุญมี วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวโน้มทิศทาง ปัญหาผลกระทบต่อการเมือง สังคม วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงการสร้างด้านต่างๆ ของสังคมไทยก่อนก้าวเข้าสู่ปี 2000 ซึ่งมีผลการสำรวจดังนี้ 

ภาพรวมสังคมไทย สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านมาก คนไทยหันมาเน้นเรื่องเศรษฐกิจนำชีวิตมากกว่าเรื่องอื่น วัฒนธรรมของชาวบ้านมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดวิธีสังคมและวัฒนธรรมทั้งยังได้ปรับค่านิยมมาเปิดกว้างและเป็นเสรีมากขึ้น 

อ่านเพิ่มเติม...

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชน ประจำฉบับที่ 32

โครงการวิจัยการคัดแยกขยะในชุมชนสู่การคัดแยกขยะในปัจจุบัน 
โครงการวิจัยการคัดแยกขยะในชุมชนสู่การคัดแยกขยะในปัจจุบันโดย รศ. ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโครงการวิจัยเรื่องการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบและมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์การจัดการ และกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชนที่เริ่มในปี พ.ศ. 2540-2542 ได้นำไปสู่การสร้างรูปแบบการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแยกขยะ และจัดสร้างรูปแบบการเก็บขนขยะตามประเภทที่คัดแยกไว้
 
ผลงานวิจัยในโครงการนี้ได้นำไปทดลองใช้ในหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 2 อำเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ผลงานวิจัยจากโครงการนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการวิจัยกรณีตัวอย่างเด่นในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชน ประจำฉบับที่ 33
  2. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชน ประจำฉบับที่ 34
  3. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชน ประจำฉบับที่ 35
  4. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชน ประจำฉบับที่ 36
  5. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชน ประจำฉบับที่ 37

Page 1 of 423