สกว. พร้อมด้วย สนช. - สวพ.ทบ. - คณะนักวิจัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย มุ่งแก้ไขปัญหาราคายาง
สกว. ร่วมกับ กฟผ. จัดงานสัมมนาวิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืนปีที่ 4 ภายใต้กรอบแนวความคิด “การพลิกโฉมไฟฟ้าไทย”
เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน: จากบทเรียนสู่การปฏิบัติ" ปลูกฝังค่านิยมแก่เด็กด้วยสื่อรูปแบบใหม่
สกว. Mobile Application

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

TRFlogo2556

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่ หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมระหว่าง วช. และ สกว. รายละเอียดตามประกาศรับสมัครทุนนั้น

บัดนี้ กระบวนการการพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศผลโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่ชื่อแผนงาน/โครงการชื่อนักวิจัยสังกัด
1. การศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของ “ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์” ในกระบวนการสร้างงานจิตรกรรมไทย เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ ดร.ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. สื่อชายแดนใต้ในกระบวนการสันติภาพ: การลดทอนอคติและความเกลียดชังต่อพื้นที่และผู้คนในชายแดนใต้ ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. (แผนงาน) พลวัตรของภูมิปัญญาและภาพสะท้อนจากวรรณกรรมอินเดีย: บทเรียนเพื่อการพัฒนาสังคมไทย รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา มหาวิทยาลัยมหิดล
4. การศึกษาองค์ความรู้ด้านคติชนของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีในชุมชน ผศ.อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5. วรรณกรรมสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษาไทย ดร.วศินรัฐ นวลศิริ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. ปุยซี : สร้างสรรค์กวีมลายูสะท้อนปัญหาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.เภาซัน เจ๊ะแว มหาวิทยาลัยฟาฏอน
7. “วัฒนธรรมความรับผิดชอบ”: การสร้างสรรค์วรรณกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเยาวชนไทย ผศ.ดร.ปรมินท์ จารุวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก พระมหาดนัยพัชร์ ยุนิรัมย์ (ดร.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์)
9. การศึกษาประวัติศาสตร์สังคมพหุวัฒนธรรมจากตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ ผศ.ไข่มุก อุทยาวลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
10. ตำนานวีรบุรุษประจำถิ่นในเขตจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง : อัตลักษณ์และการผลิตซ้ำความทรงจำทางสังคม ผศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11. การออกเสียงภาษาไทยของผู้พูดภาษาลัวะ จังหวัดน่าน: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์ ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12. ชาติพันธุ์สัมพันธ์ในพื้นที่ของพุทธศาสนาของกลุ่มปลัง (ไตดอย-ลัวะ) ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
13. กลไกการสร้างความเข้มแข็งสวัสดิการชุมชนเมือง กรณีศึกษา ชุมชนชาวไทยเกาะกลาง ชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊ชุมชนคริสต์กุฎีจีน และชุมชนมุสลิมมัสยิดกมาลุลอิสลาม ดร.แสน กีรตินวนันท์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
14. กระบวนการสร้างและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของไทย กรณีศึกษาสารคดีวิชาการสมัยรัชกาลที่ ๔ -ยุคต้น พ.ศ. ๒๕๐๐ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง มหาวิทยาลัยมหิดล
15. ความเป็นอื่นในวรรณกรรมอุษาคเนย์สมัยใหม่ : แนวคิดและบทเรียนสำหรับการสร้างเสริมชีวิตที่ดีและยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับประเทศไทยและอาเซียน ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16. ศึกษาแหล่งอารยธรรมโบราณและรูปแบบพระพุทธรูปตามคติชาวล้านนา ลุ่มแม่น้ำกก - แม่น้ำลาว ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พระครูวิมลศิลปกิจ (นายเรืองฤทธิ์ แก้วเปียง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เชียงราย)
17. องค์ความรู้สัตวศาสตร์ของไทยจากตำราดูลักษณะสัตว์ ตำราสัตว์ตก บททำขวัญสัตว์ และบทเชิญผีสัตว์: การศึกษาในมิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล มหาวิทยาลัยมหิดล
18. การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19. หลักการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเด็กจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์ ดร.ฟ้าใส สามารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
20. การแนะแนวชีวิตสำหรับเยาวชน โดยใช้หลักการสอนของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท นายยุรธร จีนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
21. ดอกไม้กับสัมพันธภาพ: มิติวัฒนธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ผศ.ดร.รจนา จันทราสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22. การปรับตัวของภูมิปัญญาการทอผ้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ นายสานิต ฤทธิ์มนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23. สัญญาณกลองเพล: คุณค่าเชิงจริยศาสตร์ที่ซ่อนเร้นอยู่บนวิถีชุมชนอีสาน ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
24. คู่มือเข็มทิศการสร้างอาชีพยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เปลี่ยนทุนให้เป็นแบรนด์” : กรณีศึกษาพื้นที่เขต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายพิชานันต์ พูลเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศผลการพิจารณาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Proposal_Consideration_Announcement_of_Aimed_Research_in_Humanities_2560.pdf)HRU Announcementประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ...ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปี 2560770

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

07658850
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
452
4505
11485
30125
44724
137589
7658850

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1