โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รอบ 1/2561

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.
(Research and Researchers for Industries-RRI)

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์
เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
เข้ารับทุนพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รอบ 1/2561

ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดําเนินการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (รอบที่ 1/2561) ในวันที่ 15 – 31 มกราคม 2561

บัดนี้ โครงการ พวอ. ได้ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เพื่อส่งข้อเสนอโครงการเข้าพิจารณาขอรับทุนตามเอกสารแนบหมายเลข 1

ทั้งนี้ ขอให้ท่านที่มีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จัดทําข้อเสนอโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เอกสารจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือ พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับทุน (ถ้ามี) ในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วนได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561 โดยแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://rri.trf.or.th (หัวข้อ “ดาวน์โหลด” หัวข้อย่อย “เอกสารสำหรับการส่งข้อเสนอโครงการ”)

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์)
ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและคู่มือการสมัครขอรับทุนได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TRF-RRI_Announcement_1-2561.pdf)Announcement (RRI 1/2561)ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์... ระดับ ป.โท และ ป.เอก รอบ 1/25611035
Download this file (TRF-RRI_List_of_Master_Degree_Advisors_1-2561.pdf)M.D. Advisors 1/2561รายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ อ.ที่ปรึกษา ระดับ ป.โท รอบ 1/25611317
Download this file (TRF-RRI_List_of_PhD_Advisors_1-2561.pdf)Ph.D. Advisors 1/2561รายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ อ.ที่ปรึกษา ระดับ ป.เอก รอบ 1/25611097
Download this file (RRI_Concept_Proposal_Manual.pdf)Concept Proposal Manualคู่มือการส่งข้อเสนอโครงการทุน พวอ. ป.โท - ป.เอก (ทุนผู้ช่วยวิจัย)604