ข่าวเด่น สกว. ปี 2562

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

 

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จดหมายชี้แจงการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย ฉบับที่ 3
สกว. พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบโลจิสติกส์สำหรับ กทม. และปริมณฑล
จดหมายชี้แจงการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย ฉบับที่ 2
จดหมายชี้แจงการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย
Research Cafe : Bring Research Comes to Life by TRF

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

 ทุนพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2561

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นกลางที่มีความรู้ความสามารถให้มีจำนวนมากเพียงพอ และอุทิศเวลาและทุ่มเทสติปัญญาให้แก่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ นั้น

ในการนี้ มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านเกณฑ์การนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 88 ท่าน ดังนี้

ลำดับรายชื่อสังกัด
1 รศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ผศ.ดร.ณฐมน โกศลธนาภิวัฒน์ สังกัด คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 รศ.ดร.ภก.ปิติ จันทร์วรโชติ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 รศ.ดร.ปิยบุตร บุรีคำ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 รศ.ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 รศ.ดร.นราพร สมบูรณ์นะ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ผศ.ดร.เกื้อการุณย์ ครูส่ง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 รศ.ดร.สุรเทพ  เขียวหอม สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 รศ.ดร.ทรงพล กาญจนชูชัย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 ผศ.ดร.เจสสิกา แมรี่ เวชบรรยงรัตน์ สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 ผศ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 รศ.สพ.ญ.ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 ผศ.น.สพ.ดร.ธีรวัฒน์ ธาราศานิต สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 รศ.ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ผศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ผศ.ดร.วิรงค์ จันทร สังกัด คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ผศ.ดร.ราตรี ทวิชากรตระกูล สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 รศ.ดร.สุดา วรรณประสาท สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 ผศ.ดร.พญ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 รศ.ดร.กิตติกร นาคประสิทธิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 ผศ.ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 ผศ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล สังกัด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์ สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32 ดร.ศิริพงษ์ ปาลี สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33 รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 ผศ.ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35 ผศ.ดร.สันติ ทาเสนา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36 ผศ.ดร.นาวี กังวาลย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37 ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38 ผศ.ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39 ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
40 รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
41 ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
42 ศ.ดร.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
43 รศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
44 ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
45 รศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
46 รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
47 ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
48 ผศ.ดร.อุณาโลม เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทลี่ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
49 รศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน สังกัด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี
50 ผศ.ดร.กระจ่าง ตลับนิล สังกัด สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
51 ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
52 รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
53 รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
54 รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
55 ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
56 ดร.ลือชา ลดาชาติ สังกัด วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
57 รศ.ดร.ทพ. นครินทร์ กิตกำธร สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
58 ผศ.ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
59 รศ.ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
60 ผศ.ดร.วิชชุดา แสงสว่าง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
61 ผศ.ดร.ชุติมา เจียรพินิจนันท์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
62 รศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
63 รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
64 Assoc.Prof.Dr.Laran Tharan Jensen สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
65 รศ.ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา สังกัด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
66 ผศ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
67 Assoc.Prof.Dr.Albert John Ketterman สังกัด สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
68 รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสกลนคร
69 ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
70 รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์
71 รศ.ทพญ.ดร.อรพินธ์ อัจฉรานุกูล สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
72 รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
73 ผศ.ดร.พัลลภ คันธิยงค์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
74 ผศ.ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
75 ศ.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
76 ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
77 ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
78 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
79 ผศ.ดร.อาภาภรณ์ สกุลการะเวก สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
80 Dr.Matthew Paul Gleeson สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
81 ผศ.ดร.อัษฎา อานันท์ จินตกานนท์ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
82 ดร.ชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ สังกัด สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
83 Prof.Dr.Adrian Evan Flood สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล
สถาบันวิทยสิริเมธี
84 ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ สังกัด สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี
85 Assoc.Prof.Dr.Daniel Crespy สังกัด สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี
86 ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ สังกัด ศูนย์นาโนและเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
87 ดร.วนนิตย์ วิมุตติสุข สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
88 ดร.นิรันดร์ รุ่งสว่าง สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลทุนพัฒนานักวิจัย (RSA) ประจำปี 2561419

สิ่งพิมพ์ใหม่เผยแพร่ของ สกว.

ดูสิ่งพิมพ์ทั้งหมดmore

สกว. Mobile Application

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

08229881
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
1463
3086
1463
22912
72540
127901
8229881

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1
elibrarybanner-1 biodatabanner-1 bookstorebanner-1 prbanner-1 rescombanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1