สกว. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเสวนา "การบริหารจัดการงานตำรวจในประเทศอาเซียน: บทเรียนเพื่อการพัฒนาตำรวจไทย"
พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 18
คณะกรรมการ สกว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สกว. พร้อมด้วย สนช. - สวพ.ทบ. - คณะนักวิจัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย มุ่งแก้ไขปัญหาราคายาง
สกว. Mobile Application

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (รอบที่ 1)

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง หลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และสามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูงได้ นั้น

ในการนี้ มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 314 โครงการ ดังนี้

ลำดับรายชื่อสังกัด
1 ดร.สุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์ สังกัด คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ดร.ธีรภัทร กุโลภาส สังกัด คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย สังกัด คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 ดร.พญ.อังควิภา ทรัพย์รุ่งเรือง สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 ดร.นพัต จันทรวิสูตร สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 นพ.วรพจน์ นิลรัตนกุล สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ดร.กิติวัฒน์ คำวัน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 ดร.สุพรรณิการ์ ถวิลหวัง สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ดร.ปรีดากร ชุณหะชา สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 ดร.เอกชัย พรหมเพชร สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 ดร.ภญ.จิตติมา ลัคนากุล สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 ดร.จุฑามาศ ชัยวนนท์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 ดร.นวพร วินยเวคิน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 ดร.วรพนธ์ ชัยกีรติศักดิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 ดร.ธิติ เตชธนพัฒน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 ดร.ภควรรณ ปักษี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 ดร.สรัล ศาลากิจ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 ดร.เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 สพ.ญ.ดร.อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 น.สพ.ดร.นวพล เตชะเกรียงไกร สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 ดร.ดวงกมล ภูพิชญ์พงษ์ สังกัด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 น.สพ.ดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ สังกัด คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ดร.ออ พรานไชย สังกัด คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ดร.ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ดร.วศินี อัศวเสรีเลิศ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32 ดร.พีระ พงษ์กิติวณิชกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33 ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34 ดร.ปณิฑัต หาสิน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35 ดร.พึ่งบุญ ปานศิลา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
36 ดร.รติพร มั่นพรหม สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
37 ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
38 ดร.อนุสรณ์ สืบสาย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
39 ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
40 ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
41 ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
42 ดร.วลีพร ดอนไพร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
43 ดร.ธนา ไม้หอม สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
44 ดร.วัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
45 ดร.ลลิตา หาญวงษ์ สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
46 ดร.อรรถพล กำลังดี สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
47 สพ.ญ.ดร.นวลอนงค์ สินวัต สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
48 ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ สังกัด คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
49 ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 Dr.Qudeer Hussain สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
51 ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 ดร.พัชราภรณ์ มหาสุวีระชัย สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 ดร.ศริญญา คงเพชร สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 ดร.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 ดร.ธนายุทธ แก้วมารยา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 ดร.นิศาชล แจ้งพรมมา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 ผศ.ดร.วิยะดา หาญชนะ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 ผศ.ดร.ณัญธิวัฒน์ พลดี สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 ดร.นิตยา ทวีชีพ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 ดร.Van Hien Doan สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70 ดร.วิธิดา เหล่าผจญ สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71 ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72 ดร.สิงห์คำ ธิมา สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73 ดร.คนึงนิจ ขาวแสง สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74 ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75 ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
76 ดร.แคทรียา คำทิพย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
77 ผศ.ดร.ปารเมศ เทียนนิมิตร สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
78 ผศ.ดร.พญ.ศรัณยภิญ โพธิกานนท์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79 ผศ.ดร.ศิรินาฏ คำฟู สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
80 ดร.รัตติรส คนการณ์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
81 ดร.นตวัน วงศ์ฉลาด สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
82 ดร.กมลพร กัญชนะ สังกัด คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
83 ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
84 ดร.ธีระพงษ์ สุขสำราญ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
85 ดร.รัตติยากร เรียนยอย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
86 ดร.แสนคำ นุเสน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
87 ผศ.ดร.ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88 ผศ.ดร.ธัญวดี ลิ้มธรากุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
89 ผศ.ดร.วัชพล โรจนรัตนางกูร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
90 ดร.ธีวรา สุวรรณ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
91 ดร.ปารเมศ วิระสันติ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
92 ดร.เภาภัทรา คำพิกุล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
93 ดร.วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
94 ดร.ภาคภูมิ ตาดี สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95 น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
96 สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
97 ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ สังกัด วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
98 ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร สังกัด วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
99 ดร.ปริปก พิศสุวรรณ สังกัด คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
100 ดร.นุจริน จงรุจา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
101 ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
102 ผศ.ดร.นคร เนียมนนท์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
103 ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
104 ดร.ปิติรัตน์ พลพบู สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
105 ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง สังกัด สถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
106 ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร สังกัด คณะบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
107 ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
108 ดร.วรนุช สมส่งกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
109 ผศ.ดร.อภิชาต ศุรธณี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
110 ผศ.ดร.แสนสด พานิช สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
111 ดร.สุชาตา เกิดผลภัทระ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
112 ดร.ฐิติพร สุทธิกุล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
113 ดร.ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
114 ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
115 ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
116 ดร.นรเสฏฐ์ วิชัยพาณิชย์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
117 ดร.ศศิรดี จันทสี สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
118 ดร.วีรินทร์ดา อัปมานะ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
119 รศ.ดร.สมพร ธุรี สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
120 ผศ.ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
121 ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
122 ดร.ณรงค์ศักดิ์ โยธา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
123 ดร.ดริศ สามารถ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
124 ดร.นิตยา ปิติวิทยากุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
125 ดร.สิรีรัตน์ ลิศนันท์ (อินทรกำแหง) สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
126 ดร.วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
127 ผศ.ดร.ญาณวรรธน์ แสนตลาดชัยกิตติ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
128 ดร.ชยกฤต เพชรช่วย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
129 ดร.ถนอมศักดิ์ โสภณ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
130 ดร.อัญญานี คำแก้ว สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
131 ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
132 ดร.จตุรงค์ นภาธร สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
133 ผศ.ดร.อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
134 ดร.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
135 ดร.กิตติพัฒน์ มาลากิจ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
136 ดร.จีราพัสฐ์ สีแจ่ม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
137 ดร.ธนาธร ทะนานทอง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
138 ดร.นันทวัฒน์ วรรณฤทธิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
139 ดร.บุปผา เพชรรัตน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
140 ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
141 ผศ.ดร.บุญช่วย สุนทรวรจิต สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
142 รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
143 ดร.ประเสริฐ รุนรา สังกัด คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
144 ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ สังกัด คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
145 ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี สังกัด วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
146 ดร.มยุรี ธาราสุข สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
147 ดร.สุวิทย์ ชัยศรี สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
148 ผศ.ดร.นภมณี คอนทอง สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
149 ดร.นพงศ์ รักขพันธุ์ สังกัด วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
150 ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
151 ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
152 ดร.พรพรรณ น้ำค้าง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
153 ดร.พฤทธิ์ คำศรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
154 ดร.วรรณพร คลังเพชร สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
155 ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาติสุทธิ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
156 รศ.ดร.ไกรศักดิ์ เกษร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
157 ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
158 ผศ.ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
159 ดร.จิรภาส จงจิตวิมล สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
160 ดร.ทวีวัฒน์ เวียงคำ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
161 ดร.ผุสดี แผ่นสุวรรณ์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
162 ดร.พิทยุทธ วงศ์จันทร์ สังกัด วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
163 ดร.รัชนี พุทธา สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยบูรพา
164 ดร.ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
165 ดร.วีระ หวังสัจจะโชค สังกัด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
166 ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
167 ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
168 ดร.แวววลี โชคแสวงการ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ดร.ธิติ ไวกวี สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
170 ดร.ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
171 ผศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
172 ดร.คมศักดิ์ พินธะ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
173 ดร.วิทยา ชัยวังเย็น สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
174 ผศ.ดร.จงลักษณ์ พาหะซา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
175 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
176 ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์ สังกัด คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
177 ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
178 ดร.วสันต์ ไมอักรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
179 ดร.อุทุมพร ดีศรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
180 ดร.เอื้ออาทร ราชจันทร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
181 ผศ.ดร.จิตรลดา วิชาผง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
182 ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
183 ผศ.ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
184 ดร.วุฒิชัย เคนไชยวงศ์ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
185 ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
186 ดร.ทิพย์วดี บรพระจันทร์ สังกัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
187 ดร.มัตสยาพรรณ พุดลา สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
188 ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
189 ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
190 นพ.ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
191 ดร.จตุรงค์ เสวตานนท์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
192 ดร.นพ.คงธนะ ตระการสง่า สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
193 ดร.ปรีมน ปุณณกิติเกษม สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
194 ดร.เมธี ศรีประพันธ์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
195 ดร.วริสรา ปาริชาติกานนท์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
196 ดร.สมนึก บุญสุภา สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
197 สพ.ญ.ดร.นรรฆวี แสงกลับ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
198 ดร.กรกมล เลิศสุวรรณ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
199 ดร.กริษณุ ทิวากรศศิธร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
200 ดร.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
201 ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
202 ดร.นพพร เรืองสุภาภิชาติ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
203 ดร.นฤพัฒน์ หงษ์ดิลกกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
204 ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
205 ดร.ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
206 ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
207 ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
208 ดร.มนสิชา สมฤทธิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
209 ดร.สิทธินันท์ ชนะรัตน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
210 ดร.สุนทรี อุณหพิพัฒน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
211 ดร.สุรเดช ศิริพัฒนพิพงษ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
212 ดร.สุรพงษ์ อยู่มา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
213 ผศ.ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
214 ผศ.ดร.รัชนก ตินิกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
215 ผศ.ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
216 ดร.ประเวช อรรจวัฒนวงศ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
217 ดร.ภูมิวัต ผดุงบุตร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
218 ผศ.ดร.ตระการ ประภัสพงษา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
219 ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
220 ผศ.ดร. พรทิพย์ แก่งอินทร์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
221 ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
222 ดร.กฤติกร คุ้มพรสิน สังกัด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
223 ดร.กิตติพงษ์ ฉายศิริ สังกัด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
224 ดร.พัฒนียา ปรางทิพย์ สังกัด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
225 ผศ.ดร.อุษา บุญยืน สังกัด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
226 ดร.น.สพ.ธนศักดิ์ ช่างบรรจง สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
227 ดร.สพ.ญ.นวรัตน์ ประไพวรรณ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
228 ดร.สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
229 ดร.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
230 ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์ สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
231 ดร.จารุวรรณ ผลเจริญ สังกัด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
232 ดร.ตฤณ ธนานุศักดิ์ สังกัด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
233 ดร.ภิรมย์ เชนประโคน สังกัด สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
234 ดร.ปิติภา จงวัฒน์ผล สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
235 ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง สังกัด สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
236 ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
237 ดร.โชคชัย ยาทองไชย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
238 ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
239 ดร.นรา พงษ์พานิช สังกัด สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
240 ดร.ปรียาภรณ์ พลายมี พิบูลชัยนันท์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
241 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สกุลปักษ์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
242 ดร.ไกรวุฒิ ใจคำปัน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
243 ดร.จักรพงศ์ เตี้ยมมี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
244 ผศ.ดร.วรเชษฐ สมมะณี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
245 ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
246 ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
247 ดร.ธเนศ เฮ่ประโคน สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
248 ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
249 ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
250 ผศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
251 ดร.อาธรณ์ วรอัด สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
252 ดร.ธวัชชัย ศรีพรงาม สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
253 ดร.คมวิทย์ ศิริธร สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
254 ดร.บัวหลัน คุ้มไพทูลย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255 ดร.ตติยา โชคบุญเปี่ยม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
256 ดร.วงศกร พงศ์โสภิตานันท์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
257 ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ชมภูสอ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
258 ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สังกัด สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
259 ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
260 ดร.อุเทน ทับทรวง สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
261 ดร.ปภาวี สมาธิวัฒน์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
262 ผศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
263 ดร.นันทนุช อุดมละมุล สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
264 ดร.คณิศร์ มาตรา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
265 ผศ.ดร.อัญชลี สุวรรณมณี สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
266 ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
267 ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
268 ดร.จงจันท์ มหาดเล็ก สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
269 ภก.ดร.ประสพชัย ทองไหลรวม สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
270 ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
271 ดร.อดิศรี เจริญพานิช สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
272 ดร.อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
273 ดร.วรดร ไผ่เรือง สังกัด คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
274 ดร.ปิตุนาถ หนูเสน สังกัด คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
275 ดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์ สังกัด คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
276 ดร.รภัทภร นวคณิตวรกุล สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
277 ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
278 ดร.ดรณีกร สุปันตี สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
279 ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
280 ดร.จิรวัฒน์ แซ่ตัน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
281 ดร.บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
282 ดร.พลสิทธิ์ สถาผลเดชา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
283 ดร.วรศักดิ์ เพชรวโรทัย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
284 ดร.อภิชัย พลชัย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
285 ดร.เอกลักษณ์ รัตนโชติ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
286 ผศ.ดร.ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
287 ผศ.ดร.จุฑานัฎ แก้วบำรุง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
288 ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
289 ดร.ศรัณยู ใคลคลาย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
290 ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
291 ผศ.ดร.ชัชวิน ศรีสุวรรณ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
292 ดร.อัญชนา รักทอง สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
293 ดร.ปฐมวัตร จันทรศัพท์ สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
294 ดร.สุกำพล จงวิไลเกษม สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
295 ดร.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
296 ดร.มานิตา วิทยารัตน์ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
297 ดร.สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
298 ดร.โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
299 ดร.บุญญา ชาญนอก สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
300 ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์ สังกัด คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
301 ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
302 ผศ.ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
303 ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
304 ดร.กสิณ รังสิกรรพุม สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
305 ดร.รสริน การเพียร สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
306 ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
307 ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สรภักดี สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
308 ดร.พัชราภรณ์ วีระชวนะศักดิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
309 ผศ.ดร.เสาวภาคย์ ธีราทรง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
310 ดร.มธุรดา จิโนรส สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
311 ผศ.ดร.กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
312 ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล สังกัด คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
313 ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ สังกัด สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี
314 ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิทยสิริเมธี

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงาน...ประจำปี 2561 (รอบที่ 1)3,259

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

07998840
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
2894
5067
20206
34101
92712
156814
7998840

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1
elibrarybanner-1 biodatabanner-1 bookstorebanner-1 prbanner-1 rescombanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1