สกว. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเสวนา "การบริหารจัดการงานตำรวจในประเทศอาเซียน: บทเรียนเพื่อการพัฒนาตำรวจไทย"
พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 18
คณะกรรมการ สกว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สกว. พร้อมด้วย สนช. - สวพ.ทบ. - คณะนักวิจัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย มุ่งแก้ไขปัญหาราคายาง
สกว. ร่วมกับ กฟผ. จัดงานสัมมนาวิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืนปีที่ 4 ภายใต้กรอบแนวความคิด “การพลิกโฉมไฟฟ้าไทย”
เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน: จากบทเรียนสู่การปฏิบัติ" ปลูกฝังค่านิยมแก่เด็กด้วยสื่อรูปแบบใหม่
สกว. Mobile Application

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานวิจัยและผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้ นั้น

ในการนี้ มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 โครงการ ดังนี้

1. ดร.ชวนชม อ่วมเนตร สังกัด สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.ปาลีรัตน์ พีระเพ็ญ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ดร.ศักดิเทพ ไชยฤทธิ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ดร.สรายุทธ เวชสิทธิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ดร.สุภัทรา พงศ์ภราดร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. ดร.มาริษา ไร่ทะ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. ดร.สินาง หงสนันทน์ สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8. ดร.ศรัญยภัทร บุญมี สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9. ดร.ดำรง ไม้เรียง สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
10. ดร.ภก.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
11. ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
12.. ดร.วัลย์รติ ลิ่มอภิชาต สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
13. ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร สังกัด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14. ดร.ภัทราวุธ โสภา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ สกว. จะได้เสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการไปยังสถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_TRG-2561.pdf)Announcement of TRG-2561ประกาศผลทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561828

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

07832508
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
87
6032
25575
32518
83194
135188
7832508

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1