สกอ. และ สกว. ผนึกกำลังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System
ธ.ก.ส. ร่วมกับ สกว. ผลักดันการพัฒนาวิชาการและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สู่การพัฒนาการเกษตร ชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก
สกว. จับมือ มจธ. พร้อม รองปลัด วธ. จัดกิจกรรมสื่อสัญจร แถลงข่าวการจัดทำฐานข้อมูลทางวิศวกรรมโบราณสถานในประเทศไทย
สกว. ส่งมอบแผนงานให้ ทอท. จดลิขสิทธิ์ในชื่อ "ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า" หวังสนับสนุนโลจิสติกส์ตามนโยบาย 4.0
สกว. ได้รับ 2 รางวัลในงานทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 จาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สกว. Mobile Application

map-pin 32px รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

magnifying-glass 32px ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

lightbulb 32px ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานวิจัยและผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้ นั้น

ในการนี้ มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 โครงการ ดังนี้

1. ดร.ชวนชม อ่วมเนตร สังกัด สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.ปาลีรัตน์ พีระเพ็ญ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ดร.ศักดิเทพ ไชยฤทธิ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ดร.สรายุทธ เวชสิทธิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ดร.สุภัทรา พงศ์ภราดร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. ดร.มาริษา ไร่ทะ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. ดร.สินาง หงสนันทน์ สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8. ดร.ศรัญยภัทร บุญมี สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9. ดร.ดำรง ไม้เรียง สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
10. ดร.ภก.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
11. ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
12.. ดร.วัลย์รติ ลิ่มอภิชาต สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
13. ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร สังกัด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14. ดร.ภัทราวุธ โสภา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ สกว. จะได้เสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการไปยังสถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_TRG-2561.pdf)Announcement of TRG-2561ประกาศผลทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561707

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

menu04