ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2560

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย
(เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
ประจำปี พ.ศ. 2560

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สรรหาจากการสำรวจรายชื่อนักวิจัยชั้นนำจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งการเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น

บัดนี้ สกว. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 13 ท่าน ดังนี้

 1. ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (สาขาเคมีวิเคราะห์)
 2. ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 3. ศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์
  สังกัด สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี
  (สาขาเคมีวัสดุ)
 4. ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (สาขาจุลชีววิทยา)
 5. ศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ)
 6. ศ.น.สพ. ดร.อลงกร อมรศิลป์
  สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (สาขาสัตวแพทยสาธารณสุข)
 7. ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ
  สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  (สาขาอายุรศาสตร์)
 8. ศ. ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  (สาขาสรีรวิทยา)
 9. ศ.ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร
  สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (สาขาประสาทวิทยาศาสตร์)
 10. ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์
  สังกัด วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
 11. ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
 12. รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
  สังกัด คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  (สาขาโบราณคดี)
 13. ศ.สุวิทย์ ธีรศาสวัต
  นักวิจัยอิสระ
  (สาขาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ รายละเอียดประกาศต้นฉบับสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_TRF_Senior_Research_Scholar_2560.pdf)Announcement 2560ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2560315