ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายชุมชนและสังคม

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา
“ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

ตามที่โครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” ได้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการปี 2560 รอบปรับปรุง (รุ่นที่ 1 รอบที่ 2/2560) เพื่อสนับสนุนนักวิจัยภายใต้ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” และได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นั้น

บัดนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อและโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 รายชื่อผู้เสนอโครงการสังกัด

ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 5 โครงการ

1. ดร. ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ดร. นิรมล จันทรชาติ สังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
3. ดร. ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
4. ดร. สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. ดร.ภัทราวดี ศรีมีเทียน สังกัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประเภทนักวิจัยรุ่นกลาง จำนวน 2 โครงการ

1. รศ.ดร. จรัณธร บุญญานุภาพ สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผศ.ดร. ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

ฝ่ายชุมชนและสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศผลการพิจารณาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Considered_R4S_1-2560_Rnd2_20171009.pdf)R4S 1-2560 2nd Roundประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”\\\'370