ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม เรื่อง รายชื่อโครงการที่ผ่านการประเมิน เพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม รุ่นที่ 1 รอบที่ 2/2560

TRFlogo2556

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อโครงการที่ผ่านการประเมิน เพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม
รุ่นที่ 1 รอบที่ 2/2560

ตามที่โครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” ได้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการปี 2560 (รุ่นที่ 1 รอบที่ 2/2560) เพื่อสนับสนุนนักวิจัยภายใต้ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” และได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านการประเมินขั้นกลาง จำนวน 7 โครงการ จึงขอประกาศรายชื่อโครงการดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านที่มีรายชื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการ และเตรียมการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 นี้ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

ที่ชื่อโครงการผู้เสนอโครงการ
ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 5 โครงการ
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมการปลูกเป็นอาชีพเสริมและเพื่อการอนุรักษ์ อาจารย์ ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์
2. อิทธิพลของการขยายตัวของเมืองต่อการผลิตหอยแครง บริเวณคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี จังหวัดตรัง อาจารย์ สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
4. การเลี้ยงปูทะเล (Scylla sp.) ในตะกร้าสู่ชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดร.ภัทราวดี ศรีมีเทียน
5. วิทยาศาสตร์และวิถีชุมชนเพื่อการรักษาสภาพของข่าด้วยสารยับยั้งจากธรรมชาติในท้องถิ่น อาจารย์ นิรมล จันทรชาติ
ประเภทนักวิจัยรุ่นกลาง จำนวน 2 โครงการ
6. การสร้างความยั่งยืนของระบบวนเกษตรต้นแบบบริเวณแหล่งต้นน้ำเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้านธุรกิจทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง รศ. จรัณธร บุญญานุภาพ
7. ชุดหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์เบื้องต้นจากยางธรรมชาติ ผศ.ดร. ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย

ฝ่ายชุมชนและสังคม สกว.
29 สิงหาคม 2560


➥ เอกสารประกาศผลการพิจารณาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (List_of_Evaluated_Research_Projects_Gen1_Round2-2560.pdf)Evaluated Research Proj.ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการประเมิน...ชุมชนและสังคม รุ่นที่ 1 รอบที่ 2/2560381