ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ประเภท โครงการพัฒนาการเขียนบทความเชิงพื้นที่

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ฝ่ายชุมชนและสังคม

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ประเภท โครงการพัฒนาการเขียนบทความเชิงพื้นที่

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. เรื่องรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิมั่นพัฒนา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการพิจารณาโครงการพัฒนาการเขียนบทความเชิงพื้นที่ จนสามารถได้โครงการที่ผ่านการพิจารณาจัดสรรทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 โครงการ จึงขอประกาศรายชื่อและโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการโครงการสังกัด/หน่วยงาน
1. รศ.ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีพันธุกรรมและการผลิตข้าวไร่ในพื้นบ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO (Development of smallholder farmers’ group through participation for sustainable oil palm production towards GAP and RSPO standards) ม. สงขลานครินทร์
3. ผศ.จริยา สุขจันทรา การเขียนบทความเชิงพื้นที่ “การพัฒนายกระดับอาหารท้องถิ่น : บูดูปรุงรสพาสเจอร์ไรซ์” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5. ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านเหล่า ม.9 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
6. ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ การจัดการวัสดุชีวมวลหลือทิ้งจากการแปรรูปทุเรียนด้วยกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์แบบครบวงจร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7. น.ส.อัจฉรา พิเลิศ รูปแบบการบรรเทาน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
8. นางอัจฉรียา โชติกลาง แนวทางการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เครื่องเงินกะเหรี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9. น.ส.ศุภรา ติวงค์ อาหารชาติพันธุ์เพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10. ดร.เลหล้า ตรีเอกากุล การจัดการทุนชุมชนเป็นพื้นที่พิเศษด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2560

ฝ่ายชุมชนและสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศ และเอกสารแนบท้ายสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Proposal_Consideration_Announcement_20170404.pdf)Div4 Proposal Consideration Announcementประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ประเภท โครงการพัฒนาการเขียนบทความเชิงพื้นที่276