ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ฝ่ายชุมชนและสังคม

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. เรื่องรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิมั่นพัฒนา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น สกว.ได้รับข้อเสนอโครงการรวมทั้งสิ้น 269 โครงการ

บัดนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรกและมีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนประจำปีงบประมาณ 2560 หลังเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม
    1. โครงการที่เสนอขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 8 โครงการ
    2. โครงการที่เสนอขอทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง จำนวน 6 โครงการ

    โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย 1

  2. โครงการที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม จำนวน 44 โครงการ โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย 2
  3. โครงการพัฒนาการเขียนบทความเชิงพื้นที่ จะประกาศให้ทราบภายในเดือน มีนาคม 2560

** ให้หัวหน้าโครงการยืนยันการใช้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ตามเอกสารแนบท้าย 3 ทั้งนี้ สกว. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก 2 คืนและค่าอาหารระหว่างการประชุม **


➥ เอกสารประกาศ และเอกสารแนบท้ายสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Proposal_Consideration_Announcement_R4S_20170302.pdf)R4S Proposal Consideration Announcementประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”'21120