ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว.)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว.
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  งบประมาณราคากลาง วงเงินไม่เกิน = 2,101,091.04 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

  5.1 สัญญาจ้างเลขที่ TRF/OF/01/2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

 6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

  6.1 นางสาวตรีรัตร ลี้สมประสงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ... เหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว.)66

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวประชาคมวิจัยราย ๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวประชาคมวิจัยราย ๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวประชาคมวิจัยราย ๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

Attachments:
FileDescriptionDownloads
เอกสารประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวประชาคมวิจัยราย 2 เดือน (e-bidding)173

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562273

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรักษาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรักษาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการเก็บรักษาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรักษาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง112

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สกว. (www.trf.or.th) ด้วยวิธีคัดเลือก

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สกว. (www.trf.or.th) ด้วยวิธีคัดเลือก

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สกว. (www.trf.or.th) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีคัดเลือก นั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ สกว... ด้วยวิธีคัดเลือก91

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (พัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สกว.)
 3. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในสำนักงาน ด้วยวิธีคัดเลือก
 4. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 5. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในสำนักงาน ชั้น 15 โซน D)