ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน ชั้น 15 (ยูนิต D)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน ชั้น 15 (ยูนิต D)
  หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
 3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

  เป็นงานปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน ณ ชั้น 15 (ยูนิต D) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ห้องชุดเลขที่ 979/25 มีพื้นที่โดยรวม 280.12 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1) งานติดตั้งผนังเบา (กั้นห้อง) 2) งานติดตั้งฝ้าเพดาน 3) งานติดตั้งประตู 4) งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ติดกับที่ (built-in) 5) งานปูกระเบื้องยาง 6) งานสี 7) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 8) งานติดตั้งและวางระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในพร้อมสวิตช์ไฟ 9) งานรื้อถอน และ 10) งานปรับปรุงและตกแต่งรายละเอียดอื่นๆ เพื่อความสวยงาม

 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

  เป็นเงิน 2,780,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 5. บัญชีประมาณราคากลาง (รายละเอียดตามใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ) ดังแนบ)
 6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

  โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

  1. รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์
  2. นายกิตชัย วรรณวิไล
  3. นางสุพัตรา ทัศนพิทักษ์

➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ... สำนักงาน ชั้น 15 (ยูนิต D)36

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๑ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๑ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๑ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ... (e-bidding)103

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒)

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอฺร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอ และใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอ และใบเสนอราคา จำนวน ๔  ราย นั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (PC 31 เครื่อง)76

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๙,๖๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 31 เครื่อง ครั้งที่ 2...96

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)61

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ (RRi Congress IV) โดยวิธีคัดเลือก
 2. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 3. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวประชาคมวิจัยราย ๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 5. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑