ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอินกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

จ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๑ (๕๕.๑๐.๑๕.๑๕) จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๗,๘๔๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24