ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competencies) และการพัฒนาสำหรับหัวหน้างาน ของบุคลากร สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

จ้างจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competencies) และการพัฒนาสำหรับหัวหน้างาน ของบุคลากร สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการดำเนินการจ้างจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competencies) และการพัฒนาสำหรับหัวหน้างาน ของบุคลากร สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ดำเนินการจ้างจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competencies) และการพัฒนาสำหรับหัวหน้างาน ของบุคลากร สกว. จำนวน ๗ หลักสูตร ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จัดการความรู้ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๔๓๑.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์)
รอง ผอ.ด้านการบริหาร และรักษาการ ผอ.ฝ.สนง.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะหลัก... วิธีเฉพาะเจาะจง66