ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว.)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว.
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  งบประมาณราคากลาง วงเงินไม่เกิน = 2,101,091.04 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

  5.1 สัญญาจ้างเลขที่ TRF/OF/01/2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

 6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

  6.1 นางสาวตรีรัตร ลี้สมประสงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ... เหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว.)66