ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว. ขนาดพื้นที่ ๓,๘๗๓.๐๘ ตารางเมตร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี ออล เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๙๔๕.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง67