ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สกว. (www.trf.or.th) ด้วยวิธีคัดเลือก

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สกว. (www.trf.or.th) ด้วยวิธีคัดเลือก

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สกว. (www.trf.or.th) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีคัดเลือก นั้น

จ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สกว. (www.trf.or.th) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ สกว... ด้วยวิธีคัดเลือก85