ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (พัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สกว.)

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีความประสงค์จะจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สกว. (www.trf.or.th) โดยวิธีคัดเลือก ตามบันทึกขอซื้อขอจ้างลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอ และใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอ และใบเสนอราคา จำนวน ๔ ราย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๔ ราย ดังนี้

  1. ๑. บริษัท เวิร์คยายไทย อินเตอร์เน็ตแอนด์มาเก็ตติ้ง จำกัด
  2. ๒. บริษัท สยามซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด
  3. ๓. บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  4. ๔. บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานคณะกรรมการฯ
(นายพิศุทธ์ เกิดปัญญา)
ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายสำนักงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กรรมการ
(นายนาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล)
ผู้ช่วย ผอ.ฝ่าย ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฯ
 กรรมการ
(นางขวัญชนก ลีลาวณิชไชย)
เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม
 กรรมการ
(นางสาวนภัสนันน์ กล้าวิกย์การ)
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
 กรรมการ
(นางสุพัตรา ทัศนพิทักษ์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (พัฒนาระบบเว็บไซต์ สกว.)75