ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน ตามเอกสารสอบราคาจ้างครั้งที่ 11/2560

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน ตามเอกสารสอบราคาจ้างครั้งที่ 11/2560

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ชั้น 14 งาน IT อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ไปแล้วนั้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน คือ บริษัท เน็กซ์ อินทัช จำกัด โดยได้เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 487,920 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน
ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_11-2560_[14th_Fl_IT_Zone_Renovation]_20170914.pdf)PRA 11-2560ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ...11/2560 (ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 14 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)134