ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 11/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ครั้งที่ 11/2560

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ภายในเวลา 16.00 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 22 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและดูสถานที่ได้ ณ งานพัสดุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 22 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 02-278-8282 ถึง 83 หรือทางเว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) www.trf.or.th และ e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน ปฏิบัติงานแทน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ รายละเอียดเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_11-2560_[14th_Fl_IT_Zone_Renovation]_20170822.pdf)PA 11-2560ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน (ชั้น 14 โซน IT)240