ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 10/2560 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ครั้งที่ 10/2560

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้งภายในสำนักงานชั้น 20 โซน B

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นนิติบุคคลซึ่งมีอาชีพที่สอบราคาเช่าดังกล่าว และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 16 สิงหาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.–16.00 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 22

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 22 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ www.trf.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2278 8282 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ รายละเอียดเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_10-2560_[20th_Fl_Zone_B_Renovation]_20170807.pdf)PA 10-2560ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง (ชั้น 20 โซน B)352