ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 9/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ครั้งที่ 9/2560

เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโลจำนวน 1,350 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุที่สอบราคาจ้าง
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันนั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาพร้อมตัวอย่างผลงาน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 14.00 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 22 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 22 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/57-58 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 สิงหาคม 2560 โปรดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trf.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-278-8282 ถึง 83 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน
ปฏิบัติงานแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ รายละเอียดเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_9-2560_[Polo_Shirt]_20170804.pdf)PA 9-2560ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล จำนวน 1,350 ตัว311