ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 1/2560 การจ้างทำจดหมายข่าวประชาคมวิจัย ตั้งแต่ฉบับที่ 130 - 135

  • พิมพ์
TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 1/2560 การจ้างทำจดหมายข่าวประชาคมวิจัย ตั้งแต่ฉบับที่ 130 ถึงฉบับที่ 135

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างทำจดหมายข่าว “ประชาคมวิจัย” ราย 2 เดือน ตั้งแต่ฉบับที่ 130 ถึงฉบับที่ 135 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างทำจดหมายข่าว “ประชาคมวิจัย” คือบริษัท ซีโนพับลิชชิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด โดยได้เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,251,739.50 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_1-2560_[Research_Community_Newsletter]_20170220.pdf)PRA 1-2560ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 1/2560 (จดหมายข่าวประชาคมวิจัย)189