ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่องประกาศผลการเปิดซองจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 9/2559

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 9/2559

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ไปแล้วนั้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน คือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด โดยได้เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,752,660.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_9-2559_[Cleaning_Services]_20170126.pdf)PRA 9-2559ประกาศผลการเปิดซองจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ครั้งที่ 9/255976