ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างทำจดหมายข่าวประชาคมวิจัย ราย 2 เดือน ตั้งแต่ฉบับที่ 130-135

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2560

เรื่อง สอบราคาจ้างทำจดหมายข่าวประชาคมวิจัย ราย 2 เดือน ตั้งแต่ฉบับที่ 130 ถึงฉบับที่ 135

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำจดหมายข่าว “ประชาคมวิจัย” ราย 2 เดือน ตั้งแต่ฉบับที่ 130 ถึงฉบับที่ 135 จำนวน 6 ฉบับ ฉบับละ 5,500 เล่ม

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างผลิตพัสดุที่สอบราคาจ้าง
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันนั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. ณ งานพัสดุ ชั้นที่ 22 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 22 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. โปรดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trf.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-278-8282 ถึง 83 ในวันและเวลาทำการ (ราชการ)

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

 

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ รายละเอียดเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_1-2560_[Research_Community_Newsletter]_20170123.pdf)PA 1-2560ประกาศสอบราคาจ้างทำจดหมายข่าวประชาคมวิจัยราย 2 เดือน ฉบับที่ 130-13598