ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างทำจดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ราย 2 เดือน ปีที่ 18 ตั้งแต่ฉบับที่ 1-6

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2560

เรื่อง สอบราคาจ้างทำจดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ราย 2 เดือน ปีที่ 18 ตั้งแต่ฉบับที่ 1-6

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำจดหมายข่าว "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" ปีที่ 18 ตั้งแต่ฉบับที่ 1-6 จำนวน 6 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างผลิตพัสดุที่สอบราคาจ้าง
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันนั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ งานพัสดุ ชั้นที่ 22 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 22 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 โปรดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trf.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-278-8282 ถึง 83 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ รายละเอียดเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_2-2560_[Research_for_Locality_Newsletter].pdf)PA 2-2560ประกาศสอบราคาจ้างทำจดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นราย 2 เดือน118