ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competencies) และการพัฒนาสำหรับหัวหน้างาน ของบุคลากร สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

จ้างจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competencies) และการพัฒนาสำหรับหัวหน้างาน ของบุคลากร สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการดำเนินการจ้างจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competencies) และการพัฒนาสำหรับหัวหน้างาน ของบุคลากร สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_[HRD_Training]_20181225.pdf)PRA-20181225ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะหลัก... วิธีเฉพาะเจาะจง25

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_[Cleaning_Services]_20181122.pdf)PRA-20181122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง35

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) สกว. ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) สกว. ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) สกว. ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_20181119_[Diary-2019].pdf)PA-20181119เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) สกว. ประจำปี 2562 (e-Bidding)104

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว.)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว.
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  งบประมาณราคากลาง วงเงินไม่เกิน = 2,101,091.04 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

  5.1 สัญญาจ้างเลขที่ TRF/OF/01/2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

 6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

  6.1 นางสาวตรีรัตร ลี้สมประสงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Medium_Price_[Cleaning_Services]_20181121.pdf)Medium Priceประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ... เหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว.)25

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวประชาคมวิจัยราย ๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวประชาคมวิจัยราย ๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวประชาคมวิจัยราย ๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_20181115_[Research_Community].pdf)PA-20181115เอกสารประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวประชาคมวิจัยราย 2 เดือน (e-bidding)98

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรักษาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สกว. (www.trf.or.th) ด้วยวิธีคัดเลือก
 4. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 5. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (พัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สกว.)

Page 1 of 27