สกว.จับมือจังหวัดแพร่เพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกพริก

จากผลสำเร็จของโครงการวิจัยในพื้นที่ปลูกพริกจังหวัดชัยภูมิ ด้วยการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสม และการบริหารจัดการกลุ่ม ทำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีลง ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตดีขึ้น อ.วีระ ภาคอุทัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการจึงนำแนวทางมาศึกษาและแก้ปัญหาการปลูกพริกใหญ่ในจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริกใหญ่เป็นจำนวนมาก หลังจากประสบปัญหาราคาพริกตกต่ำ โดยเฉพาะพริกแดงเด็ดก้านเข้าโรงงานซอสพริกเนื่องจากเป็นช่วงที่พริกจากแหล่งปลูกใหญ่ที่สำคัญของประเทศออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก

 

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงให้การสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกจังหวัดแพร่” โดยมี อ.วีระเป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ ระบบการผลิตและการตลาดพริกเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย รวมถึงวิเคราะห์และเสนอทางเลือกที่ดีและเหมาะสมแก่เกษตรกร โดยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแกละเชิงปริมาณที่เน้นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการการผลิตพริกปลอดภัยและการตลาดแก่เกษตรกร แลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานระหว่างเกษตรกร รวมถึงสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพริก

 325698595882258

รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สกว.

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ สกู๊ปหน้า 1: ขับเคลื่อนเพื่อ'มั่นคง' 'เรื่องอาหาร' 'ยุทธศาสตร์'ถึงไหน?

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

      "เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลมิติความมั่นคงระดับชาติ และการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนสื่อสารความเข้าใจในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อให้เกิดแนวคิดและทิศทางในการจัดทำแผนงานเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารในทุกระดับ." .นี่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมแสดงความคิดเห็น 'การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารจากชุมชนสู่ระดับชาติ" โดยฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อต้นเดือนที่แล้วมาถึงตอนนี้.เรื่องนี้ดูจะยิ่งน่าติดตามมากขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...

โคราชพัฒนาวิจัยไก่เนื้อเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

      เทคโนโลยีสรุนารีจับมือสกว. พัฒนางานวิจัยไก่เนื้อ โคราช ระยะที่ 2 มุ่งสร้างอาชีพวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยสามารถผลิตลูกไก่ป้อนให้เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงได้มากถึง 3 หมื่นตัวต่อเดือน
นายประสาท  สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( มทส. ) พร้อมนายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นางสาวจันทร์จรัส  เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ นายสุเวทย์ นิงสานนท์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาพันธุ์ไก่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การเลี้ยง การจัดการ การแปรรูปและการตลาด  และสนับสนุนผลักดันการใช้สายพันธุ์ไก่และเทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมา ภายใต้โครงการ การสร้างสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราชเพื่อผลิตเป็นอาชีพในระดับวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

ชัยภูมินำร่อง 22 ตำบลสินค้าเกษตรปลอดภัย

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สุทธิพงศ์  เสฏฐรังสี

       การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นั้น ทำให้หลายจังหวัด พากันเร่งเตรียมตัวรับกับสินค้าที่คาดว่า จะหลั่งไหลเข้ามา รวมถึง ชัยภูมิ ที่ล่าสุด เร่งเตรียมความพร้อมในภาคเกษตร  ด้วยการชู 22 ตำบล ใน 16 อำเภอ นำร่อง ดำเนินโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
นายบรรยงค์ วงศ์กนิศฐ์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และนายปราโมทย์  ขวัญชัยรัตนภูมิ ประธานโครงการผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจ.ชัยภูมิ จัดเวทีประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ ฉลาดคิด: ตรวจจับรอยขีดข่วน บนฮาร์ดดิสก์

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันต้องอาศัยตัวเก็บข้อมูลที่มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ รวมถึงฐานการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่าง ๆ

pic22226666661

ดังนั้นอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจึงต้องเพิ่มการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่เรื่องคุณภาพของสินค้าก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง ทำให้การตรวจสอบคุณภาพของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า รวมถึงชื่อเสียงของภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ที่จะต้องรักษาชื่อเสียงนั้นไว้


นายยุทธศักดิ์ ทอดทอง นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า ปัญหาสำคัญในกระบวนการทำงานของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คือ ประสิทธิภาพการอ่านและเขียนข้อมูลลงบนแผ่นมีเดียลดลง เนื่องจากมีรอยขีดข่วนบนแผ่นมีเดีย แต่ในการตรวจสอบกลับทำได้ยากเพราะอุตสาหกรรมต้องทำงานตลอด การเพิ่มเติมอุปกรณ์อื่น ๆ เข้าไปในกระบวนการอาจเกิดความเสียหายได้ จึงเป็นที่มาของการคิดค้นเครื่องตรวจจับรอยขีดข่วนบนแผ่นบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขึ้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

ระดมสมองขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "ความมั่นคงอาหาร" จากชุมชนสู่ระดับชาติ

ในงานเสวนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารจากชุมชนสู่ระดับชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งจัดโดยฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับ สนุนการวิจัย (สกว.) วงเสวนาได้แสดงความเป็นห่วงภาคเกษตรที่กำลังถดถอยเนื่องจากขาดแรงงาน และกำลังสำคัญในการพัฒนาสินค้าเกษตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร

 

น.ส.ลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศเพื่อนบ้านมีเกษตรกรอยู่ในวัยหนุ่มสาว ขณะที่เกษตรกรไทยอายุมากขึ้น ส่วนฐานทรัพยากรปัจจุบันประสบภัยพิบัติบ่อยขึ้นและรุน แรงมากขึ้น ทำให้ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบและมีการวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโดยตรง

 

ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การสร้าง ความรู้และดูแลทรัพยากร มองหาแหล่งพลัง งานทดแทนผลิตอาหารสอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด ผู้บริโภคเข้าถึงได้ เกษตรกรต้องพึ่งตัวเองได้จากอาหารในท้องถิ่น ลดการใช้สารเคมี การสร้างเกษตร กรรุ่นใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า อาหารและเกษตร รวมทั้งเน้นเรื่องการบริหารจัดการของภาครัฐที่ต้องบูรณาการ มากขึ้น ทั้งความเหมาะสมของดิน น้ำ การ แปรรูปและการคมนาคมขนส่ง โดยสภาพัฒน์ได้ผลักดันการบูรณาการระดับประเทศ และระดับจังหวัดด้วยการจัดสัมมนาในส่วนกลางและภาคต่างๆ เพื่อดูประเด็นที่ต้องการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการเป็น “ครัวโลกที่สะอาดและยั่งยืน”

 

อ่านเพิ่มเติม...

'อนาคตตลาดส่งออกข้าวไทยจะก้าวไปอย่างไร?'

หมายเหตุ : ข้อสรุปจากการจัดสัมมนาเวทีประชาคมข้าวไทย ดำเนินการโดย สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครฯ

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนา

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ ด้วยสมองและสองมือ: 'เครื่องบินทะเล'ตามรอย'พ่อ'แด่ฝันอันสูงสุด

"ความฝันอันสูงสุดของพวกเราคือ การนำเครื่องบินทะเลบินเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณศิริราชพยาบาล และน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะคณะวิจัยได้น้อมนำหลักปรัชญาแห่งความพอเพียง มาเป็นหลักชัยในการดำเนินโครงการวิจัย เพราะเราได้คิดค้นเอง ดำเนินการเอง ภายใต้แนวคิดต้องมีความปลอดภัยในการบิน ต้นทุนการปรนนิบัติบำรุง และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ สามารถใช้ทดแทนบางภาระงานของอากาศยานขนาดใหญ่ เพื่อสร้างประโยชน์แก่กองทัพเรือและประเทศชาติ"

pic003669666666

 

พลเรือโทสมหมาย ปราการสมุทรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย"การสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเลขนาด2 ที่นั่ง (พิเศษ) ภายในประเทศด้วยวัสดุคอมโพสิต เพื่อนำไปใช้งานกับองค์กรภาครัฐและเชิงพาณิชย์"กล่าวถึงผลสำเร็จอีกขั้นของการวิจัยเทคโนโลยีอากาศยานไทยใหม่ล่าสุด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โดยชุดโครงการอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศและภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาอากาศยานสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อลดการนำเข้ายุทโธปกรณ์ของกองทัพ ที่สำคัญคือการสงวนงบประมาณของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

ของฝากจากชะอำ

อย่า.. อย่า..อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่ามาอีกแล้ว “ขนมหม้อแกงแม่กิมไล้ แม่กิมลุ้ย หรือแม่อะไรต่อมิอะไร” ของฝากจากชะอำ เพชรบุรี ที่ทุกคนรู้จักดี เพราะของฝากตามหัวเรื่องมีความแตกต่าง ได้รับแล้ว น้ำตาลในเลือดไม่สูงขึ้นแน่นอน แต่จะได้อะไรคงแล้วแต่ผู้รับจะเปิดใจรับ

 

ฝ่ายวิชาการ สกว. จัดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 12” ที่ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ เพชรบุรี ระหว่าง 10-12 ตุลาคม 2555 เดิมทีก็ขอสละสิทธิ์ไม่ไป เพราะมีทีมงานอีก 2 คนและสื่อมวลชนไปกันหลายคนแล้ว ก็เลยอยากอยู่เคลียร์ต้นฉบับหนังสือหลายเล่มที่เกือบถึงเวลาขึ้นแท่นพิมพ์ แต่ในที่สุดก็เปลี่ยนใจ ซึ่งก็คิดว่าเป็นการเปลี่ยนใจที่ถูกต้องที่สุด ถ้าไม่ไปคงเสียใจไปอีกนาน

 

มีรายการบรรยาย (ความจริงน่าจะเป็นการเสวนามากกว่า แต่เนื่องจากวิทยากรแต่ละท่านใช้ power point ในการนำเสนอ การเรียกว่าบรรยายก็ไม่น่าจะผิด) เรื่อง “เส้นทางสู่วุฒิภาวะของนักวิจัย” เป็นการเล่าประสบการณ์ของวิทยากร 4 ท่าน เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ทั้งนั้น  ทั้งสายวิทยาศาสตร์ สายเกษตรศาสตร์ และสายเศรษฐศาสตร์ มี ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน เป็นผู้ดำเนินรายการ จบการบรรยาย ฉันแอบประเมินความพึงพอใจของผู้ฟังอย่างไม่เป็นทางการ พบว่าผลประเมินกระฉูดเต็มสเกลจากทุกคน (ที่ถูกถาม) ชอบ ชอบ ชอบ และ ชอบ ถ้า post ใน facebook ก็น่าจะมีคนกด like มากมาย เลยแอบหยิบจากเวทีมาเป็นของฝากครั้งนี้ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนกองทัพเรือพัฒนาเครื่องบินทะเล เล็งของบเพิ่ม24ล้านเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์

บริเวณศิริราชพยาบาล และน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะคณะวิจัยได้น้อมนำหลักปรัชญาแห่งความพอเพียงของพระองค์มาเป็นหลักชัยในการดำเนินโครงการวิจัย เพราะเราได้คิดค้นเอง ดำเนินการเอง ภายใต้แนวคิดต้องมีความปลอดภัยในการบิน ต้นทุนการปรนนิบัติบำรุง และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ สามารถใช้ทดแทนบางภาระงานของอากาศยานขนาดใหญ่ เพื่อสร้างประโยชน์แก่กองทัพเรือและประเทศชาติ...”

pic009279

 

พลเรือโทสมหมาย ปราการสมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะหัวหน้าโครงการ “การสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเลขนาด 2 ที่นั่ง (พิเศษ) ภายในประเทศด้วยวัสดุคอมโพสิต เพื่อนำไปใช้งานกับองค์กรภาครัฐและเชิงพาณิชย์” กล่าวถึงผลสำเร็จอีกขั้นของการวิจัยที่เป็นประโยชน์จากวิทยาการใหม่เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและชุดโครงการอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บริษัท มาทคอม ไฟเบอร์ จำกัด ในการพัฒนาเป็นอากาศยานสะเทินน้ำสะเทินบกที่มีขีดความสามารถพิเศษในการปฏิบัติการบนพื้นน้ำ เพื่อลดปัญหาด้านความต้องการยุทโธปกณ์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจกองทัพที่ยังขาดแคลนงบประมาณ และส่วนใหญ่ต้องจัดซื้อด้วยวิธีการนำเข้าทั้งระบบ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คอลัมน์ รู้เหนือรู้ใต้: รู้ใช้
  2. คอลัมน์ Trade Watch: ปฏิรูประบบEIA บนเส้นทางสีเขียว
  3. พริก'อัคนีพิโรธ'พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เผ็ดกว่า'จินดา'20เท่า-ผลงานมข.
  4. เล็งของบต่อยอดพัฒนา 'เครื่องบินทะเล'
  5. คอลัมน์ นานาสารพัน: ส.ป.ก.โคราชสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนาภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน