เวทีหารือจัดสรรที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรม นักวิจัยชี้ กม.ที่ดินยังซ้อนทับ ควรจัดตั้งธนาคารที่ดิน

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการจัดการที่ดินให้แก่ประชาชน” ที่จัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โครงการวิจัยศึกษาแนวทางการจัดการที่ดินให้แก่ประชาชน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดการที่ดิน ที่นำไปสู่การกระจายที่ดินที่เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและมาตรการปฏิรูปประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

‘ศธ.’ ขานรับเชื่อมงานวิจัยการศึกษา สกว. กับโครงการของกระทรวง หวังพัฒนาครูไทยสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. พร้อมด้วย ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สกว. รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และ ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อนำเสนอการดำเนินงาน สนับสนุนทุนวิจัยด้านการศึกษาของ สกว. ในส่วนของการขับเคลื่อน “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในระดับโรงเรียน” และการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และการโค้ช (CCR) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เบื้องต้น ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้ขับเคลื่อนโครงการการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และการโค้ช (CCR) เชื่อมต่อกับโครงการ “พัฒนาการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงและครูคุณภาพเป็นเลิศ” ที่ทางกระทรวงกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อบูรณาการและหนุนเสริมการทำงานด้านการพัฒนาครูร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยชี้จุดอ่อนโครงสร้างหลังธรณีพิโรธโอซากา รอยเลื่อนมีพลังซ่อนตัว-เตือนไทยอย่าประมาท

นักวิชาการแผ่นดินไหว สกว. ชี้การเสียชีวิตจากเหตุธรณีพิโรธที่โอซากาเกิดจากการละเลยมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้าง ไม่เสริมเหล็กให้แข็งแรง พร้อมวิเคราะห์เหตุความรุนแรงเกิดจากรอยเลื่อนมีพลังที่ซ่อนตัวอยู่ และสภาพพื้นที่เป็นแอ่งตะกอนขนาดใหญ่ใกล้เคียงแอ่งในกรุงเทพฯ ทำให้คลื่นแผ่นดินไหวถูกขยายตัวได้อีกหลายเท่า เตือนไทยไม่ควรประสาท เร่งสำรวจและให้ความรู้เตรียมพร้อมรับมือ

อ่านเพิ่มเติม...

ร้อยความคิด “วิจัยเพื่อท้องถิ่น" รับการเปลี่ยนแปลงทศวรรษหน้า

“ผู้อำนวยการสกว.” ชวนประชาคมวิจัย 3 จังหวัดทางภาคเหนือ ร้อยความคิด งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 5 ปี สกว. รองรับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษหน้า อย่างยั่งยืน และมีพลัง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - มรภ. 40 แห่ง หนุนสร้างระบบวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สอดรับยุทธศาสตร์ราชภัฏ 20 ปี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมประชุมหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ตัวแทนอธิการบดี มรภ. 40 แห่ง ถึงแนวทางการพัฒนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาระบบวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น” ระหว่าง สกว. และ มรภ. 40 แห่ง เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากความร่วมมือในระยะที่ 1 พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในระยะที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สกอ. ปรับทัพตั้ง “เฮดโค้ช” ลดโครงการล่าช้านักวิจัยรุ่นใหม่

สกว. รวมพลัง สกอ. และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปรับโฉมระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงครั้งใหญ่ ตั้งเฮดโค้ชในทุกภูมิภาค หวังลดจำนวนโครงการล่าช้า พัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพและสร้างงานที่มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาประเทศ ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางวิชาการในพื้นที่ สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชูวิจัยและนวัตกรรมเป็น “หัวรถจักร” นำประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

สกว. จัดเวทีเผยแพร่งานวิจัยเชิงนโยบาย หวังหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางด้วยวิจัยและนวัตกรรม ชี้อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ 4.0 จะเติบโตที่ร้อยละ 3.1 โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีสัดส่วนที่ร้อยละ 9 ของจีดีพี ‘แฟชั่น’ สัดส่วนสูงสุด แต่ต้องเร่งติดอาวุธทางความคิดและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างมูลค่า

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. – TK park สานพลังส่งต่อความรู้จากงานวิจัย สู่คนไทยทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ทันสมัย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สอร.) และ ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งต่อองค์ความรู้” ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งต่อและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ทันสมัย หวังสร้างทางเลือกในการเรียนรู้ให้เยาวชนและคนไทยทุกกลุ่มเป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม...

“คน-ช้างป่า” กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

สกว. จัดนำเสนอ “วิจัยเพื่อท้องถิ่น” แนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 5 พื้นที่ ให้เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ขณะที่ชุมชนพื้นที่เสี่ยงวอนรัฐสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สกอ. กระตุ้นนักวิจัยรุ่นใหม่แก้วิกฤติประเทศ

สกว. - สกอ. เปิดเวทีปฐมนิเทศอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ย้ำมหาวิทยาลัยและบุคลากรวิจัยต้องปรับตัวตามภาพอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและตลาดแรงงาน ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย 4.0 มุ่งสู่การแก้ปัญหาและวิกฤติของประเทศบนฐานความรู้โดยเฉพาะการต่อยอดดในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้หลุดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ชาวสวนคลองจินดา : กลุ่มเกษตรกรอินดี้ กับการเฟ้นหาตลาดอินทรีย์ด้วยงานวิจัย
  2. สกว. โชว์ 4 ผลงานเด่น ป.เอก ทุน คปก. ด้านสุขภาพ-ยุทโธปกรณ์-สังคมสูงวัย
  3. เสวนาวิชาการถกประเด็น “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน”
  4. “สกว. - ศอ.บต.” แถลงยกระดับวัตถุดิบ 3 จังหวัด เป็นนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดจีน
  5. สกว.โชว์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากงานวิจัยสู่สากล