นักวิจัยแนะลดภาษีสินค้าเกษตรปลอดสาร

สกว. จัด TRF Forum เรื่อง การเกษตรไทยไร้สารเคมีกับทางเลือกนโยบายสำหรับการกำจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หวังการระดมข้อคิดเห็นการจัดเก็บภาษีสารเคมี สู่การพัฒนา “สินค้าเกษตรปลอดภัย”

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชู ‘สามพรานโมเดล’ เป็นงานวิจัยสืบสานพระราชปณิธาน ร.9

28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเนื่องในโอกาส คล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 85 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โอกาสนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะบุคลากรของหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้าร่วมงานพร้อมรับฟังคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม...

5 ผลึกความรู้และข้อถกคิด จาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ต่อการทำวิจัยในพื้นที่ชนบทของประเทศ

“หลักคิดของนักวิจัยที่สำคัญที่สุดคือ ต้องหาโจทย์วิจัยให้เจอ เมื่อเจอแล้วพยายามทำความเข้าใจ การรู้ว่า คืออะไร ? (What) ผ่านการอธิบาย (Description) ตามข้อเท็จจริงจากข้อมูล ยังไม่ใช่การวิจัย ต้องวิเคราะห์ไปให้ถึงคำว่า ทำไม ? (Why) และ อย่างไร ? (How) จนเป็นการอธิบายเชิงลึก (Explain)”

อ่านเพิ่มเติม...

Universities and Government Researches Innovation

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สกว. โดยฝ่ายอุตสาหกรรม และ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ร่วมกับ สวทช. และ The Royal Academy of Engineering จัดงาน “Universities and Government Researches Innovation” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Technology Investment Conference 2017 ที่จัดขึ้นโดย Software Park โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Leaders in Innovation Fellowship Programme (LIF Program) ที่จะมีการเปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนในปีที่ 4 ซึ่งนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนนี้ จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศไทยและอังกฤษ เพื่อสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของไทย และสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - ภาคีวิจัย ติดตั้ง ‘ซอฟท์แวร์ความรู้’ หนุนนำนักวิชาการไทยทำวิจัยในชนบท

วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2560 สกว. ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา และ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ พื้นที่ชนบทไทย : โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่ TSDF - TRF Sustainability Forum 2017 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือในการทำงานเชิงพื้นที่โดยการลงพื้นที่จริง อันจะเป็นการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ส่งเสริมพื้นที่ชนบทไทยเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หารือ “กรมน้ำ” ยกระดับการจัดการน้ำชุมชน

สกว. ร่วมหารือกับ กรมทรัพยากรน้ำ ยกระดับการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมจากฐานราก สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และ นโยบายรัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. รวมพลังเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชั่น

Thailand Corruption Research

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำดัชนีบ่งชี้โอกาสการคอร์รัปชันในระดับจังหวัด และโครงการรู้เท่าทันคอร์รัปชัน และเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ทีมวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ภายใต้การสนับสนุนของกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ “ธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน” พร้อมกับรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา ณ ห้องประชุม สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. มุ่งพัฒนา “TRF Index” ดัชนี้ชี้วัดคุณภาพงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

TRF Index

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุม “โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่แสดงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Evaluation_Dev_of_Quality_Research.pdf)Eva-PPT-01การพัฒนาการประเมินคุณภาพการวิจัยระดับสาขาวิชาของ สกว. : ศ.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์105
Download this file (Details_of_Research_Evaluation_2560.pdf)Eva-PPT-02รายละเอียดโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2560160
Download this file (How_to_Apply.pdf)Eva-PPT-03วิธีกรอกข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2560 163

อ่านเพิ่มเติม...

“ด่านซ้าย” โมเดล ลด-ละ-เลิก สารเคมี บนเขาหัวโล้น

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมเดินมาถึงจุด­ที่ไม่สามารถพาประเทศไทย “ก้าวพ้น” ปัญหาที่เข้ามาอย่างรอบด้านได้ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศชาติ และสังคม หลายภาคส่วนได้มีการระดมความเห็นที่จะนำไปสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

เกษตรฯ จับมือ สกว.ทุ่ม 100 ล้าน สร้าง ป.เอก สู่ ‘เกษตรอัจฉริยะ’

สกว. ขานรับยุทธศาสตร์ A4 ของกระทรวงเกษตรฯ ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท จับมือ กรมวิชาการเกษตร มุ่งพัฒนาบุคลากรระดับ “ปริญญาเอกสาขาสำคัญที่ขาดแคลน” รวมทั้งเสริมสร้างความเชี่ยวชาญนักวิจัยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย หนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ระดมสมองเครือข่ายวิจัย คปก. อาเซียน - หน่วยงานรัฐ
  2. นักวิจัยไทยได้รับคัดเลือกรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูุกุโอกะ
  3. อดีตรองนายก ‘ยงยุทธ’ ย้ำ “นโยบายที่ดี” ต้องมาจากงานวิจัย
  4. สกว. น้อมนำบทเรียนศาสตร์พระราชา พัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย ป.เอก
  5. สวนช. เตรียมดัน คปก. เฟส 2 เข้า ครม. ตั้งงบกว่า 3 หมื่นล้าน