“คน-ช้างป่า” กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

สกว. จัดนำเสนอ “วิจัยเพื่อท้องถิ่น” แนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 5 พื้นที่ ให้เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ขณะที่ชุมชนพื้นที่เสี่ยงวอนรัฐสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สกอ. กระตุ้นนักวิจัยรุ่นใหม่แก้วิกฤติประเทศ

สกว. - สกอ. เปิดเวทีปฐมนิเทศอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ย้ำมหาวิทยาลัยและบุคลากรวิจัยต้องปรับตัวตามภาพอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและตลาดแรงงาน ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย 4.0 มุ่งสู่การแก้ปัญหาและวิกฤติของประเทศบนฐานความรู้โดยเฉพาะการต่อยอดดในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้หลุดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

อ่านเพิ่มเติม...

ชาวสวนคลองจินดา : กลุ่มเกษตรกรอินดี้ กับการเฟ้นหาตลาดอินทรีย์ด้วยงานวิจัย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา 3 ภาคีเครือข่ายอย่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  TK park ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “ชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว” ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อให้ผู้บริโภคความตระหนักถึงประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวรับประทานเอง ที่ช่วยให้ประหยัดรายจ่าย และมั่นใจกับอาหารที่ปลอดภัยปลอดสารเคมี ผ่านการจัดกิจกรรมเวิร์คชอปสร้างการเรียนรู้ปและนิทรรศการภายในงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โชว์ 4 ผลงานเด่น ป.เอก ทุน คปก. ด้านสุขภาพ-ยุทโธปกรณ์-สังคมสูงวัย

สกว. โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปิดเวทีนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พร้อมโชว์ 4 ผลงานเด่นประจำปี ระบุ คปก.ระยะสอง มุ่งดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เน้นนวัตกรรมเป็นหลักและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

เสวนาวิชาการถกประเด็น “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561  ที่ผ่านมา รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน” ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ณ ห้องประชุมจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

“สกว. - ศอ.บต.” แถลงยกระดับวัตถุดิบ 3 จังหวัด เป็นนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดจีน

สกว. ร่วมกับ ศอ.บต. แถลง สนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดจีน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก พร้อมชูนโยบายโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย หน่วยการบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเชิงพื้นที่ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงผลการดำเนินการสนับสนุนการวิจัยภายใต้การหนุนเสริมนโยบายรัฐบาลในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ “โกลก-เบตง-หนองจิก” ด้วยกลไกการทำงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยหน่วยการบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเชิงพื้นที่ สกว. และ คุณศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมถึง คุณวนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมอาหารไทยโดยใช้ส่วนประกอบจาก จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยสำหรับตลาดจีน” และทีมวิจัยร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว

โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) โดยเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ เพราะความโดดเด่นด้านรสชาติและมีองค์ประกอบของเครื่องปรุงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก และที่สำคัญอุตสาหกรรมอาหารเป็นแหล่งที่มาของรายได้เข้าสู่ประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 4 แสนล้านบาท รวมทั้งการรวมตัวของประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ อาเซียน+3 (ASEAN+3)

ประกอบกับ สกว. มีภารกิจสนับสนุนทุนวิจัยในทุกมิติ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กล่าวมา สกว.โดยหน่วยการบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเชิงพื้นที่ จึงร่วมกับ ศอ.บต. สนับสนุนโครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมอาหารไทยโดยใช้ส่วนประกอบจาก จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยสำหรับตลาดจีน” ให้เกิดข้อมูลและความรู้สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สำคัญ รวมถึงหนุนเสริมนโยบายรัฐบาลในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ “โกลก-เบตง-หนองจิก” โดยความร่วมมือของหน่วยงาน ภาคี เครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ภายใต้กลไกการทำงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ที่มีชื่อว่า “คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรในพื้นที่”

สำหรับ มิติของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ สกว. ได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมอาหารไทยประยุกต์โดยใช้ส่วนประกอบหรือวัตถุดิบจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ จากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น เพื่อส่งออกสู่ประเทศจีน ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการนำสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชนในอนาคตอย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายภาครัฐครัวไทยสู่ครัวโลก จึงจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ เรื่อง “อาหารใต้สู่ครัวจีน...ด้วยนวัตกรรมจากงานวิจัย”

จึงกล่าวได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะผลักดันให้มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารของไทยเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยในด้านคุณภาพการผลิต มาตรฐานสินค้าและคุณค่าโภชนาการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอื่นๆ โดยคณะผู้วิจัยได้ร่วมมือกับ China Celebrity Chefs Association สร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการใช้วัตถุดิบจากไทย เป็นเครื่องปรุงหรือส่วนผสมในอาหารจีนที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในประเทศจีนรวมทั้งเป็นการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนชุมชนไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน

นอกจากส่วนประกอบหรือวัตถุดิบจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการวิจัย ยังได้พัฒนาคิดค้นสูตรอาหาร โดยมีสมาคมเชฟจีนสนับสนุนในเรื่องการคิดค้นสูตรอาหารและการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในประเทศจีน ดังนั้นจึงเป็นสร้างความต้องการสินค้าไทยในตลาดจีนอีกช่องทางหนึ่ง คณะนักวิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลอาหารพื้นบ้านต้นตำรับจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเชฟจากจีน เพื่อสำรวจวัตถุดิบและทดลองพัฒนาอาหารเป็นเมนูอาหารใหม่จากวัตถุดิบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่าสามารถใช้วัตถุดิบจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาเมนูที่ตอบสนองถึงความต้องการของคนจีนได้จำนวน 3 ชุด 25 เมนู จากวัตถุดิบในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 5 ชนิด คือ น้ำบูดูและกะปิ น้ำพริกแกงต่างๆ มะม่วงเบาดอง น้ำมัน และน้ำตาลแว่น และจากการวิเคราะห์พบว่าเครื่องเทศต่างๆ น่าจะผลิตในรูปแบบของน้ำมัน เพราะจะสะดวกในการนำเข้า และสะดวกในการปรุง เช่น น้ำมันพริก น้ำมันกระเทียม น้ำมันตะไคร้ น้ำมันข่า น้ำมันอบเชย น้ำมันยี่หร่า เป็นต้น

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยหน่วยการบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเชิงพื้นที่ กล่าวเสริมว่างานวันนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Zhang Jian ประธานสมาคมเชฟแห่งประเทศจีน และ เชฟชาวจีนจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Mr. Guo Hongxiao Master Chef Molecular Food Zhengzhou Henan และ Mr. Zhang Daqian Master Chef Cold Food Jiangsu ร่วมสาธิตการทำอาหารด้วยวัตถุดิบจากภาคใต้นำเสนอผลงานวิจัยผ่านเมนูอาหาร ได้แก่ เมนูข้าวหมกไก่ และอาหารจีนอีกกว่า 20 เมนูที่นำส่วนผสมของไทยเข้าไปผสมผสานกับอาหารจีน

การทำงานต่อจากนี้จะได้ทำการพัฒนาระบบจัดการวัตถุดิบผ่านการสร้างกลไกในพื้นที่ เพื่อรวบรวมวัตถุดิบในพื้นที่ไปสู่ครัวจีน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในพื้นที่ และมีการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และมีเป้าหมายสำคัญคือการดึงทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มและนำไปสู่การใช้นวัตกรรมทางอาหารโดยใช้ผลงานวิจัยนำไปสู่ครัวจีน สำหรับการทำงานระยะต่อไปจากวัตถุดิบที่เชื่อมไปสู่ครัวจีนแล้วก็จะดึงไปสู่การผลิตในพื้นที่ รวบรวมเพื่อส่งออก สร้างโครงสร้างกระจายรายได้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดมูลค่าของขนาดเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ก็จะดีขึ้นในระยะยาวอย่างยั่งยืน”


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สกว.โชว์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากงานวิจัยสู่สากล

THAIFEX - World of Food ASIA 2018

ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. นำผู้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและอาหารจากงานวิจัย ในงานแสดงระดับนานาชาติ THAIFEX – World of Food ASIA 2018 และ SIAL China 2018 หลายผลิตภัณฑ์เข้าตาผู้ประกอบการจากจีน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ ธกส. เตรียมยกระดับศูนย์เรียนรู้ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก

“สกว. - ธกส.” ร่วมพันธกิจ ยกระดับศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์นวัตกรรมชุมชน สร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

ทูตไทยชี้วิจัยต้องตอบโจทย์และสร้างคนสู่ระบบ

สกว. จับมือ สกอ. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่สตาร์ทอัพที่สวิตเซอร์แลนด์ หวังสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำของโลก ด้านทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ชี้การวิจัยต้องตอบโจทย์และเข้าถึงง่าย สร้างคนให้มีความรู้เฉพาะทางและทักษะเข้าสู่ระบบในบริบทความพร้อมของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

ทุน คปก. พร้อมตอบโจทย์รัฐบาล หวังปั้นนักศึกษา ป.เอก ผลิตงานวิจัยพื้นฐานเชิงลึก ที่สร้างผลกระทบเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในการเปิดงาน ปฐมนิเทศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. มีความรู้ ความเข้าใจทราบถึงทิศทางระบบสนับสนุนทุนต่างๆ ของโครงการ ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาที่ได้รับทุน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. 9 องค์กรผนึกกำลังดันงานวิจัยข้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
  2. สกว. เชิดชู 14 งานวิจัยเด่นที่มีผลกระทบเป็นรูปธรรม ชี้นักวิจัยต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในมิติเปิดกว้าง
  3. สกว.เปิดตัวบอร์ดนโยบายชุดใหม่
  4. ชู ‘เกาหลีใต้’ หุ้นส่วนนวัตกรรมไทย จับมือ สกว. วิจัยพลังงาน-เทคโนโลยี
  5. คอบช. เห็นชอบตั้งเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยฯ