สกว. รวมพลังเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชั่น

Thailand Corruption Research

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำดัชนีบ่งชี้โอกาสการคอร์รัปชันในระดับจังหวัด และโครงการรู้เท่าทันคอร์รัปชัน และเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ทีมวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ภายใต้การสนับสนุนของกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ “ธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน” พร้อมกับรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา ณ ห้องประชุม สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. มุ่งพัฒนา “TRF Index” ดัชนี้ชี้วัดคุณภาพงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

TRF Index

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุม “โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่แสดงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Evaluation_Dev_of_Quality_Research.pdf)Eva-PPT-01การพัฒนาการประเมินคุณภาพการวิจัยระดับสาขาวิชาของ สกว. : ศ.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์94
Download this file (Details_of_Research_Evaluation_2560.pdf)Eva-PPT-02รายละเอียดโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2560132
Download this file (How_to_Apply.pdf)Eva-PPT-03วิธีกรอกข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2560 138

อ่านเพิ่มเติม...

“ด่านซ้าย” โมเดล ลด-ละ-เลิก สารเคมี บนเขาหัวโล้น

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมเดินมาถึงจุด­ที่ไม่สามารถพาประเทศไทย “ก้าวพ้น” ปัญหาที่เข้ามาอย่างรอบด้านได้ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศชาติ และสังคม หลายภาคส่วนได้มีการระดมความเห็นที่จะนำไปสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

เกษตรฯ จับมือ สกว.ทุ่ม 100 ล้าน สร้าง ป.เอก สู่ ‘เกษตรอัจฉริยะ’

สกว. ขานรับยุทธศาสตร์ A4 ของกระทรวงเกษตรฯ ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท จับมือ กรมวิชาการเกษตร มุ่งพัฒนาบุคลากรระดับ “ปริญญาเอกสาขาสำคัญที่ขาดแคลน” รวมทั้งเสริมสร้างความเชี่ยวชาญนักวิจัยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย หนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

ระดมสมองเครือข่ายวิจัย คปก. อาเซียน - หน่วยงานรัฐ

คปก. - สกว. ระดมสมองเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือด้าน ยุทธศาสตร์อาเซียน+6 และหน่วยงานรัฐ ชี้ทิศทางการทำวิจัยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ของประเทศและอาเซียน ขณะที่ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการ ระบุการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัย ความท้าทายสำคัญ คือ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยไทยได้รับคัดเลือกรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูุกุโอกะ

ญี่ปุ่นยกย่อง “ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร” ให้ “รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกุโอกะ ทำงานวิจัยวิชาการส่งเสริมวัฒนธรรมและสันติภาพ สร้างประโยชน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ถือเป็นคนไทยคนที่ 8 ที่ได้รับรางวัลนี้

อ่านเพิ่มเติม...

อดีตรองนายก ‘ยงยุทธ’ ย้ำ “นโยบายที่ดี” ต้องมาจากงานวิจัย

Finance and Development : Data, Research, and Policy Design

8 – 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ม.หอการค้าไทย และ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “Finance and Development : Data, Research, and Policy Design” ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในงานมีการนำเสนองานวิจัยที่ใช้ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนมาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำไปต่อยอดนโยบายเศรษฐกิจการเงินของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. น้อมนำบทเรียนศาสตร์พระราชา พัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย ป.เอก

สกว. เปิดเวทีประชุมวิชาการ คปก. น้อมนำบทเรียนจาก “ศาสตร์พระราชา” พัฒนาทุนมนุษย์ระดับปริญญาเอก หวังให้ผลิตงานคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นและทั่วโลกร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม...

สวนช. เตรียมดัน คปก. เฟส 2 เข้า ครม. ตั้งงบกว่า 3 หมื่นล้าน

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการร่วม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สวทช. อวดโฉมสินค้าในนวัตกรรมในงาน THAIFEX

สกว. จับมือ สวทช. หนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม อวดโฉมในงาน THAIFEX ที่เมืองทองธานี พร้อมประกาศเดินหน้าโครงการสนับสนุน SME อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐากรากของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. - ศาลปกครอง เปิดมิติใหม่ ร่วมเป็น ‘ต้นแบบ’ ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย
  2. สกว. หนุนชุมชนนางเลิ้ง ทำวิจัยฟื้นมรดกทางวัฒนธรรม
  3. นักวิจัยเผย “โมเดลธุรกิจไฟฟ้าแบบใหม่” ประชาชนจะซื้อขายไฟฟ้ากันเองไม่ง้อรัฐ
  4. สกว. จับมือ จ.ภูเก็ต พัฒนาเมืองสู่ “สมาร์ทซิตี้”
  5. สศช. สานพลัง สกว. - UNFPA ระดมสมองร่างแผนประชากร