ผู้บริหาร สกว. ให้ความเห็นมาตรฐานวิชาชีพวิจัย

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.วิชัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิบัติรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมด้วย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และคณะ ซึ่งขอเข้ารับฟังความคิดเห็น “โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบริหารวิจัยและสำรวจความคิดเห็นสาขาการวิจัยและพัฒนา” ซึ่งดำเนินการโดยนิด้า

ทั้งนี้ กรอบแนวคิดสำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ จากการศึกษาข้อมูลของประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวของต่างประเทศ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ ในงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาได้พิจารณาทบทวนกรอบแนวคิดสำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น และปรับแก้บางส่วน โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ การมีจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของสมรรถนะนักวิจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ ศักยภาพการวิจัย การสื่อสารงานวิจัย และคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งคณะผู้จัดทำกรอบแนวคิดดังกล่าวเห็นว่าควรจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและสภาพแวดล้อมการวิจัยในประเทศไทย และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในส่วนของคณะผู้บริหาร สกว. ได้แสดงความเห็นด้วยในการจัดทำกรอบแนวคิดดังกล่าว ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดพัฒนาอาชีพนักวิจัยอย่างเป็นระบบ และผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยนอกจากการนำเสนอการผลิตนักวิจัยในปี 2560 และ Career Path ของนักวิจัยผู้รับทุน สกว. แล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะเรื่องความแตกต่างระหว่างนักวิจัยและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เกณฑ์การพิจารณา career path มาตรฐานนักวิจัยไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

 

ผู้บริหาร สกว. ให้ความเห็นมาตรฐานวิชาชีพวิจัย 29 ธันวาคม 2560 --- ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้...

Posted by สกว. on Friday, December 29, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สัมมนาพิเศษบอร์ดร่วม สกว.

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 สกว. จัดการสัมมนาพิเศษเพื่อหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดสัมมนาพิเศษบอร์ดร่วมและติดตามงานวิจัยแสนสุขสมาร์ทซิตี้

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สกว. นำคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจัย “ชุดโครงการเมืองอัจฉริยะ” ของเทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสมาร์ทซิตี้ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

วิจัย สกว. ชี้ “คนไทยย้ายถิ่น” ส่งเงินกลับไทยแสนล้าน

สกว. ร่วมกับ ม.มหิดล จัดประชุม “สถานการณ์การย้ายถิ่นและการคุ้มครองคนไทยต่างประเทศ” วิเคราะห์มาตรการดูแลแรงงานให้ดีกว่าเดิม สมกับที่ส่งรายได้กลับไทยแสนล้าน

อ่านเพิ่มเติม...

หนุนวิจัยสร้างการผลิต-บริโภคที่ยั่งยืน ผลักไทยให้เป็น 4.0 ที่แท้จริง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Thailand 4.0 : ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี” ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการบริโภคที่ยั่งยืนสู่สาธารณชน พร้อมเปิดเวทีอภิปรายสังเคราะห์ความคิดเห็นจากงานเสวนาในครั้งนี้ ไปพัฒนาโจทย์วิจัย ค้นหาช่องว่างทางนโยบาย และ ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย ในการส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ มจธ.-ขสมก.-กฟผ. สาธิตและประเมินผลรถไฟฟ้าใน กทม. และปริมณฑล

สกว. ลงนามกับ 3 หน่วยงานพันธมิตร มจธ. ขสมก. และ กฟผ. สาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้าภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษาการส่งเสริมการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศ นำร่องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ จุฬาฯ จัดตั้ง SIAM lab เป็น “ศูนย์ศึกษาการโกง”

สกว. ร่วมกับ จุฬาฯ จัดตั้ง SIAM lab ห้องทดลองการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือป่าสาละ เปิดเวทีถกประเด็น การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ‘กิจการเพื่อสังคม’ ตัวช่วยหรือภาระ?

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกิจการเพื่อสังคมและจัดทำการศึกษานำร่อง” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา “การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกิจการเพื่อสังคม” ณ โรงแรมดับเบิลทรี นายฮิลตัน กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอ ข้อมูลจากงานวิจัย ทั้งในประเด็นหลักการ เครื่องมือ และบทบาทของการประเมินผลลัพธ์ กิจการทางสังคมในต่างประเทศ รวมถึงแนวทางการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของกิจการเพื่อสังคมในไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ สสจ.หนองบัวลำภู แก้ปัญหาพาราควอตตกค้าง

นักวิจัย สกว. จากมหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมลงพื้นที่หาปัจจัยของสารเคมีทางการเกษตรต่อการเป็น “โรคเนื้อเน่า” ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หลังมียอดผู้ป่วยนับร้อยราย พบเกษตรกรใช้ พาราควอต เข้มข้นและคาดนำเข้ากว่าปีละ 8 แสนลิตร พ่อเมืองสั่งเร่งหาสาเหตุและการแก้ปัญหาสู่ “หนองบัวลำภูโมเดล” และขยายผลในภาคอีสานตอนบน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. สัญจรภาคใต้ เปิดเวทีระดมสมอง มองหาจุดร่วมการบริหารงานวิจัยประเทศ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุม “สกว. สัญจรประชาคมวิจัย : ภาคใต้” เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวทางในการบริหารจัดการทุนวิจัย พัฒนาเครือข่ายวิจัย และการบริหารองค์กรให้ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. ร่วมขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา หนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
  2. สกว. หารือประธาน STS Forum
  3. ประชาคมวิจัย สกว. ภาคอีสาน ร่วมสานพลังพัฒนาประเทศไทย 4.0
  4. ประธาน กพฐ. เข้าร่วมรับฟังเวทีถอดบทเรียน สานพลังการเรียนรู้จากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
  5. สกว. ผลักดันไทยเป็นฮับซ่อมบำรุงอากาศยาน