รมต.สุรวิทย์ฝากวิจัยน้ำท่วม-ประชาคมอาเซียน

 DSC_0078

 

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และให้เกียรติปาฐกถานำเรื่อง นโยบายการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศพร้อมกับมอบรางวัล 2011 TRF-CHE-SCOPUS Researcher awards แก่นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นการส่งเสริมผู้รับทุนที่มีผลงานจากโครงการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยในกลุ่มผู้รับทุน

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ เกษตรนวัตกรรม: พัฒนาวัคซีนพยาธิใบไม้ตับในสัตว์

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

         โรคพยาธิใบไม้ตับติดเชื้อในสัตว์ ทำให้เกิดความเสียหายทั้งสุขภาพสัตว์และเศรษฐกิจโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ฯลฯ นอกจากนี้ยังอาจข้ามไปติดเชื้อในมนุษย์ได้อีกด้วย ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ จึงศึกษาวิเคราะห์ยีนและแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับที่มีศักยภาพในการใช้เป็นวัคซีน และวินิจฉัยการติดเชื้อ โดยวิธีโคลนนิ่งระดับโมเลกุลแล้วทำการผลิตแอนติบอดีเพื่อนำไปศึกษาคุณลักษณะของยีนและการกระจายตัวของแอนติเจนเหล่านี้ที่ระดับเซลล์ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของพยาธิ แล้วนำแอนติเจนและแอนติบอดีที่ผลิตได้มาพัฒนาวิธีวินิจฉัยการติดเชื้อ และทดสอบศักยภาพแอนติเจนในการเป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ นอกจากนั้นยังได้พัฒนายาฆ่าพยาธิจากสารสกัดจากสมุนไพรอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

รมต.สุรวิทย์เห็นด้วยในการดันงบอุดหนุนการวิจัย

รมต.สุรวิทย์เห็นด้วยในการดันงบอุดหนุนการวิจัย

DSCF0313

           เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ศ. ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รอง ผอ. สกว. และคณะ เข้าพบ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับนโยบายแนวทางในการทำงาน พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ สกว. เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ได้กล่าวรายงานการดำเนินงานของ สกว. โดยปัจจุบัน สกว. ให้การสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) งานวิจัยประยุกต์ และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น แต่ประเทศไทยยังต้องเพิ่มงานวิจัยอีกมากเพื่อการพัฒนาประเทศและแข่งขันในเวทีโลก จึงได้ขอความอนุเคราะห์จาก รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการช่วยผลักดันการสนับสนุนงานวิจัยและสร้างกำลังคน

อ่านเพิ่มเติม...

สารพัดงานวิจัยไทยขึ้นห้างใน Thailand Research Expo

 

        การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2011 กับหลากหลายงานวิจัยฝีมือคนไทย ภายในงานทั้งประดิษฐกรรมด้านการแพทย์ เช่น ซอฟท์แวร์อิ่มเอม เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการและสูงอายุ RMUTT-whellchair เทคโนโลยีด้านสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย
       
       จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้วสำหรับ “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo 2011) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งงานประจำปี 2554 จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ ภายในงานนอกจากการประชุมต่างๆ แล้วยังมีนิทรรศการน่าสนใจที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
       
       ทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ได้ร่วมสำรวจนิทรรศการและนำผลงานที่น่าสนใจมานำเสนอ เริ่มกันที่เทคโนโลยีสะอาด “เคยู-กรีน” (KU-GREEN) ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจากมันสำปะหลัง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีโครงสร้างแข็งแรง มีรูพรุนคล้ายโฟม และมีน้ำหนักเบา เหมาะแก่ทำเป็นภาชนะบรรจุอาหาร อีกทั้งยังเหมาะใช้เป็นถาดรองรับของเสียของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพราะเผาทำลายได้หลังการใช้งานโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย สกว. คว้ารางวัลนักวิทย์ดีเด่น

          นายปลอดประสพ สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2554 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมสยามซิตี้

 

            สำหรับผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปีนี้ ได้แก่ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญกุล เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยเฉพาะองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านงานวิจัยพื้นฐาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และลดผลกระทบด้านมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติกว่า 300 เรื่อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการแปรรูปและการส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของไทยสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ เทคโนโลยีปริทรรศน์: เซลล์แสงอาทิตย์บนกระดาษ

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          ปัญหาของเซลล์แสงอาทิตย์คือ ราคาแพง ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนและประสิทธิภาพต่ำเมื่อนำมาใช้เชิงพาณิชย์ หรือเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนแหล่งพลังงานไฟฟ้าตามบ้าน แต่ข้อดีคือเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด
          นักวิจัยด้านเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลก ต่างมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้ให้สามารถแก้ปัญหาข้างต้นให้ได้ นอกจากการค้นหาวัสดุใหม่ๆ เช่น กราฟีนหรือหมุดควอนตัมที่เป็นสารกึ่งตัวนำต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยที่ประสิทธิภาพของเซลล์ต่อตารางหน่วยพื้นที่ อาจจะต่ำกว่าแบบที่เป็นวัสดุซิลิคอนแบบเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน และขนาดเซลล์ที่ใหญ่หรือกินเนื้อที่มากขึ้น อาจจะเป็นปัจจัยรองลงมาก็ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง เพราะหมายถึงเราสามารถทำให้ทุกบ้านที่มีหลังคาและแม้แต่กำแพงบ้านด้านที่รับแสง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
          แต่ปัญหาใหญ่อันหนึ่งที่จะประสบนอกจากเรื่องของราคาก็คือ การทำให้น้ำหนักของเซลล์เบาและบางที่สุดด้วย เพื่อติดตั้งในแนวตั้งได้ จึงมีแนวความคิดการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์ม (Solar film) ติดบนผนังหรือแม้แต่กระจกอาคารสำนักงาน ทำให้ฟิล์มกระจกสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งตัวกรองแสงและกักเก็บแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานไปในตัว เรียกว่า ทูอินวัน

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ เทคโนโลยีปริทรรศน์: หมุดควอนตัมกราฟีน

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          
          กราฟีน (Graphene) คาดหวังว่าจะปฏิวัติอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีแบตเตอรี่ หรือเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั่วโลก
          กราฟีนมีศักยภาพที่จะนำมาทดแทนซิลิกอน เพราะราคาที่ถูกกว่า เป็นพิษน้อยกว่าและประสิทธิภาพที่ดีกว่า โดยสามารถดูดกลืนแสงได้ในย่านความถี่ที่กว้าง ฉะนั้น การนำกราฟีนมาทดแทนวัสดุเดิมอย่างซิลิกอนในเซลล์แสงอาทิตย์ ทำให้มีราคาต้นทุนการผลิตที่ถูกลง
          อีกทั้งกราฟีนมีคุณสมบัติการนำอิเล็กตรอนมากกว่าซิลิกอนหลายเท่า จึงมีการนำประจุที่ดีกว่าด้วย ดังนั้น จึงมีการสังเคราะห์กราฟีนให้เป็นลักษณะจุด หรือหมุดระดับนาโน (Quantum Dot) ซึ่งเป็นโครงสร้างนาโนแบบ 0 มิติ (โครงสร้างนาโนของอะตอมคาร์บอนแบบ 1 มิติ ได้แก่ ท่อหรือลวดคาร์บอนนาโน โครงสร้างนาโนแบบ 2 มิติ ได้แก่ แผ่นกราฟีน และโครงสร้างนาโนแบบ 3 มิติ ได้แก่ แท่งกราไฟต์) โดยที่คุณสมบัติเชิงแสงและอิเล็กทรอนิกส์ของหมุดควอนตัมนาโนนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของหมุดนาโน

อ่านเพิ่มเติม...

เรียนรู้ประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บทเพลง "วิทยสัประยุทธ์" ประจำรายการโทรทัศน์ของ สสวท. ซึ่งประพันธ์โดยคุณประภาส ชลศรานนท์ นั้น คงไม่ได้เป็นการกล่าวอ้างเกินจริง เพราะวิทยาศาสตร์นั้นอยู่ในชีวิตประจำวันเราตั้งแต่ตื่นจนหลับไปเลยทีเดียว การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นไม่จำเพาะเจาะจงแต่เพียงในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้น วิทยาศาสตร์สามารถนำมาเรียนรู้แบบบูรณาการได้กับแทบทุกวิชา อาทิ ศิลปะ ดนตรี การงานอาชีพ และแม้กระทั่งเรียนรู้คู่กับประวัติศาสตร์และโบราณสถาน     ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ บัณฑิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำกิจกรรมสำหรับครูซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำเอาวิชาวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อช่วยให้รายวิชาประวัติศาสตร์มีความน่าสนใจและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น หลังจากนำกิจกรรมมาทดลองใช้กับนักเรียนแล้ว ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา และได้รับความเพลิดเพลินในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างมาก กิจกรรมดังกล่าวได้นำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และจัดทำคู่มือครู เพื่อให้ครูสามารถนำไปใช้สอนในโรงเรียนได้ด้วยตนเอง     กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี รศ.สมโชติ อ๋องสกุล เป็นหัวหน้าโครงการ และสนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)    

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ การศึกษา: เรียนรู้ประวัติศาสตร์สนุกผ่านวิทยาศาสตร์

ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษารวมได้กับแทบทุกวิชา อาทิ ศิลปะดนตรี การงานอาชีพ และแม้กระทั่งเรียนรู้คู่กับประวัติศาสตร์และโบราณสถาน
          ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ บัณฑิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์ จัดทำกิจกรรมสำหรับครู ซึ่งนำเอาวิชาวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อช่วยให้มีความน่าสนใจและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
          กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติ ศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีรศ.สมโชติ อ๋องสกุลเป็นหัวหน้าโครงการ และสนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
          ดร.ศิริวรรณกล่าวว่า โครงการนี้ได้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เน้นเนื้อหาวิชาประวัติ ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่นำมาเชื่อมโยงกันได้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย จึงทำให้เด็กสนุกและตื่นเต้นที่จะเรียนรู้ กิจกรรมที่ได้จัดทำมีดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ทีมวิจัยโรงเรียนนายเรือ เจ๋ง! พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำเร็จครั้งแรกในอาเซียน

สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำเร็จ
          ครั้งแรกในอาเซียน
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับกองทัพเรือ โดย โรงเรียนนายเรือ แถลงข่าวความสำเร็จ ของทีมวิจัยไทยจากโรงเรียนนายเรือ ที่ทำโครงการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำเร็จเป็นครั้งแรกในอาเซียน และครั้งแรกของโลก หนุนต่อยอดเชิงพาณิชย์ทันที ด้านอาจารย์ ภาควิศวกรรม และภาคธุรกิจ ตื่นตัวขานรับ เผยใช้งานง่าย ช่วยลดเวลาทำงานกว่า 80% ประหยัดงบประมาณ ในการซื้อจากต่างประเทศหลายเท่า คาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ไทย
          ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวย การสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดเผยว่าทีมนักวิจัยไทย โดยโรงเรียนนาย เรือ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. ในโครงการวิจัยชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิก ประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ที่ ช่วยให้วิศวกรเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานอย่างง่ายโดยใช้รูปภาพ ซึ่งนับเป็น ครั้งแรกของประเทศไทย ที่ได้มีการพัฒนา ระบบนี้ขึ้นแทนการเขียนโปรแกรมแบบเดิม ที่ต้องใช้ภาษาซี (ภาษาคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมทั่วไป) ที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยความชำนาญสูง และใช้เวลานาน ซึ่งหลังจากมีการนำร่องทดลองใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนนายเรือ และที่คณะวิศวกรรมในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงทดลองใช้งานจริงในภาคธุรกิจ ปรากฏว่า ได้รับความพึงพอใจ เนื่องจากช่วยลดเวลาในการเขียนโปรแกรมแบบเดิมลง 80% ขณะที่ราคาถูกกว่าซื้อจากต่างประเทศหลายเท่า

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คอลัมน์ design: ดีไซน์ไร้ขีดสมองกลสร้างได้
  2. A Novel Way of Programming: Thailand’s First Graphical Programming Language Unveiled
  3. สกว.จับมือ ทร. เปิดตัว “ระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิก”
  4. สกว.จับมือทร.เปิดตัวระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกชูทีมวิจัยโรงเรียนนายเรือ
  5. คอลัมน์ เทคโนโลยีปริทรรศน์: แบตเตอรี่กระดาษ