ไอซีทีปรับใช้เกาหลีโมเดลพัฒนาศูนย์ไอซีทีชุมชน

กระทรวงไอซีที แปลงบทเรียนการพัฒนาไอซีทีจากเกาหลีมาปรับใช้ในไทย ช่วยพัฒนาศูนย์ไอซีทีชุมชนและเติมวิธีการลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนไทยให้ลดลง

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า จากการเดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานด้านไอซีที เพื่อการศึกษา ที่ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้ ข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนั้น ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญในเรื่องการพัฒนาด้าน ไอซีที เพื่อการศึกษาจาก KERIS (Korea Education and Research Information Service) และ NIA (Nation Information Society Agency) ซึ่งได้สะท้อนภาพการทำงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้านไอซีที อย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิชาการแนะเลิกจำนำข้าวอุ้มชาวนาชี้ตลาดส่งออกเสียหาย

วานนี้(11 ก.ย.)มีการจัดเสวนาประชาคมข้าวไทย เรื่อง"อนาคตตลาดส่งออกข้าวไทยจะก้าวไปอย่างไร"จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดยได้ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวหลายคนร่วมแสดงความคิดเห็น

pic12233656565856

นายอัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวในการบรรยายเรื่อง"นโยบายรับจำนำส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวไทยอย่างไร" ว่า จากการศึกษาโครงการรับจำนำข้าวในช่วง 12 ปี ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันพบว่าโครงการรับจำนำทำให้ทุกอย่างมีราคาสูงไปหมด เช่น ที่ดิน ข้าว วัสดุ ค่าเช่านา ปุ๋ย เป็นต้น ในขณะที่รัฐบาลใช้งบประมาณเพื่ออุดหนุนข้าวสูงมากถึง 1.3 ล้านล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ 50 % เป็นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

 

อ่านเพิ่มเติม...

Elsevier Announces Winners of 2012 Researcher Awards in Thailand

Amsterdam, October 10, 2012 – Elsevier, a world-leading provider of scientific, technical, and medical information products and services, today announced the winners of the 2012 Thailand Research Fund (TRF), Commission on Higher Education (CHE), Scopus Researcher Awards in Thailand.

 

More than 800 university executives, policy makers, library directors and senior researchers attended the award ceremony at the Thailand Research Fund Congress 2012 in Cha-am, Thailand, to recognize the outstanding achievement of the award winners.


The TRF-CHE-Scopus Researcher Awards recognize outstanding and exemplary early-career and mid-career researchers who have received grants from The Thailand Research Fund (TRF) and The Office of Higher Education Commission, Thailand (OHEC).


The awards are supported by TRF, CHE and Elsevier. For each subject category a distinguished panel of between three to six subject matter experts used the following criteria to nominate the winners: research productivity, research impact, research excellence as well as social, economic and scientific impact.

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ TRADE Watch: การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนิเวศ

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

ผู้ประสานงานชุดโครงการความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

"อุตสาหกรรมนิเวศ"(Industrial Ecology) เป็นแนวคิดของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำเสนอและผลักดันโดยกำหนดให้มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศปีละ 3 แห่ง และภายในปี2562ได้ตั้งเป้าหมายว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมจะพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ

 

หลักของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศจะเน้นการใช้พื้นที่เป็นศูนย์กลางการรวมกิจกรรมของทุกภาคส่วนโดยมีหลักการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ 3 ประการสำคัญคือ (1.) การมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เป็นการปรับกระบวนการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรม และบริการ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (2.) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ สร้างความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย(3.)การใช้หลักการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมนิเวศ เป็นการปรับแนวคิดในการจัดการภาคธุรกิจการผลิต จากการบำบัดมาเป็นการป้องกันมลพิษ โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมในภาคการผลิตและบริการย่อย สู่การผลิตนิเวศและบริการนิเวศด้วยระบบจัดการวัสดุ วัตถุดิบ และพลังงานเพื่อการผลิตแบบ 3Rs ทำให้กากของเสียมีมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ

 

อ่านเพิ่มเติม...

Transport Report: กรมปศุสัตว์หนุน'ประดู่หางดำเชียงใหม่'สุดยอดไก่เนื้อพันธุ์พื้นเมือง

pic879798958989589

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดการจำหน่ายไก่สดประดู่หางดำเชียงใหม่ ณ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ กรมปศุสัตว์ พร้อมชูลักษณะเด่นของไก่ประดู่หางดำ : ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์แท้ "อัญมณีมีชีวิตสีแดงนิล กินอร่อย ปล่อยเลี้ยงได้ในชุมชน โตไว ไขมันต่ำ"

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจำหน่ายไก่สดประดู่หางดำเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่29 สิงหาคม 2555 ณ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ความสำเร็จในการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อการสร้างฝูงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เพื่อให้ได้พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพการ ผลิตและโอกาสในการแข่งขัน และต่อมาได้มีการสนับสนุนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตไก่พันธุ์นี้อย่างต่อเนื่องสู่การสร้างฟาร์มเครือข่ายฯ ขยายฐาน การรับรู้และการใช้ประโยชน์ไก่ประดู่หางดำ ชียงใหม่ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้ขยายในวงกว้างออกไปจากระดับชุมชนและภูมิภาค สู่ตลาดระดับประเทศอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

มหา'ลัยขอนแก่นวิจัยพริกพันธุ์อัคนีพิโรธเอกชนสนใจขอต่อยอดสู่อุตสาหกรรมยา

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริษัท บางกอกแลป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ "พริกพันธุ์อัคนีพิโรธ" โดยเป็นผลงานวิจัยคุณภาพดีอีกชิ้นหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมได้โดยตรง สำหรับพริกพันธุ์อัคนีพิโรธที่ รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คณะเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัยนั้น ได้เริ่มมีการรวบรวมพันธุ์พ่อแม่มาตั้งแต่ปี 2550 และเริ่มสร้างลูกผสมในปี 2553 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับจากการสนับสนุนทุนจากหลายฝ่าย ทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มาปรับปรุงพันธุ์จนกระทั่งได้เป็นลูกผสมที่มีลักษณะดี คือ มีความเผ็ดสูงมากกว่า 500,000 สโคว์วิลล์ (SHU) อีกทั้งยังมีความทนทานต่อโรคแอนแทรคโนส ซึ่งได้ยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ต่อกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว

 

อ่านเพิ่มเติม...

มข.จับมือ บ.บางกอกแล็ป ต่อยอดพริกอัคนีพิโรธสู่อุตสาหกรรมยา

362563665

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ บริษัทบางกอกแลป แอนด์ คอสเมติก จำกัด ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ "พริกพันธุ์อัคนีพิโรธ" โดยเป็นผลงานวิจัยคุณภาพดีอีกชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมได้โดยตรง สำหรับพริกพันธุ์อัคนีพิโรธที่ รองศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คณะเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัยนั้น ได้เริ่มมีการรวบรวมพันธุ์พ่อแม่มาตั้งแต่ปี 2550 และเริ่มสร้างลูกผสมในปี 2553 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับจากการสนับสนุนทุนจากหลายฝ่าย ทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปรับปรุงพันธุ์จนกระทั่งได้เป็นลูกผสมที่มีลักษณะดี คือ มีความเผ็ดสูงมากกว่า 500,000 สโคว์วิลล์ (SHU) อีกทั้งยังมีความทนทานต่อโรคแอนแทรกโนส ซึ่งได้ยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ต่อกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว

 

อ่านเพิ่มเติม...

วัคซีนเสริมเกราะปลานิล

33325256526

ปลานิลเป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยกว่า 7,900 ล้านบาทต่อปี ทำให้แต่ละฟาร์มต่างเร่งเพาะพันธุ์ปลานิลเป็นจำนวนมาก จนสภาพสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงมีของเสียสะสมและส่งผลให้ปลาเป็นโรค ซึ่งยากต่อการควบคุม

ด้วยเหตุนี้ทำให้กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพันธุ์ปลานิล อย่าง บริษัท โกรเบสท์ มารีน จำกัด ป.เจริญฟาร์ม และมานิตย์ฟาร์ม เข้ารับการสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและควบคุมโรคในปลานิลร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เจนนุช ว่องธวัชชัย อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ภายใต้โครงการวิจัยชื่อ "การควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล"

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทางเลือกใหม่"ชาวสวนลำไย"กับเครื่องอบลำไยแนวตั้งลดสารตกค้าง

125463636

ลำไยไม้ผลเศรษฐกิจของไทยจะได้รับการยอมรับในตลาดโลก มีมูลค่าการส่งออกแต่ละปีมหาศาล ดูได้จากการส่งออกลำไยสดปี 2554 ที่มีมูลค่าถึง 205 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 จากปี 2553 เป็นปริมาณ 382,013 ตัน มีตลาดหลัก ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เวียดนาม โดยจีน และฮ่องกงคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 67 ทว่า นอกจากปัญหาลำไยล้นตลาดราคาตกต่ำแล้ว ปัญหาสารตกค้างในผล ผลิตสูงกว่าเกณฑ์ที่ประเทศคู่ค้ากำหนด เหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งออก จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางแก้ไข


ล่าสุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนความปลอดภัยของการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในลำไยสด” ขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ระดมความเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขยายผลงานวิจัย มทส.-สกว. เลี้ยง“ไก่เนื้อโคราช” ชาวกันทรวิชัยตอบรับสร้างอาชีพ-ปลดหนี้น้ำท่วม

M002003

 

ด้วยการประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก รายได้ส่วนใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด จึงมาจากการขายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวเปลือก แต่ในช่วงที่ผ่านมาสมาชิกมักเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติอยู่เสมอ ไม่ประสบอุทกภัยก็เจอฝนแล้ง สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตของสมาชิกเป็นอย่างมาก และส่งผลให้ไม่สามารถส่งชำระหนี้เงินกู้ให้กับสหกรณ์ได้เท่าที่ควรจะเป็น ประกอบกับสมาชิกยังขาดโอกาสและช่องทาง รวมถึงความรู้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกตามความต้องการและความถนัดของแต่ละครอบครัว โดยสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ช่องทางการจำหน่ายในผลผลิตบางชนิด และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับสมาชิก

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ห่วงโครงการรับจำกระทบอนาคตส่งออกข้าวไทย แนะรัฐจับมือเอกชนระบายข้าวออกลดการสูญเสีย
  2. ห้องรม'ลำไย'ด้วยซัลเฟอร์ นวัตกรรมยืดความสด-ลดสาร
  3. จับตาสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลางร้ายต่อวงการปศุสัตว์ในอนาคต
  4. เปิดตัวไก่สดประดู่หางดำเชียงใหม่ผลงานวิจัยกรมปศุสัตว์-สกว.ครั้งแรกในกรุงเทพฯ
  5. สกว.หนุนสร้างเครื่องระเบิดเยื่อปาล์มหวังแยกส่วนไปเพิ่มมูลค่าในภาคอุตฯ