เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตค้นเด็กรอดจากสังคมรุนแรง

          ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.


          โครงการจำนวนมากส่งผลต่อการตื่นตัวในการที่ผู้ใหญ่หันมาสนใจเรื่องราวของเด็ก ขณะเดียวกันเด็กเองมีที่พึ่งพาทางใจ มีผู้ใหญ่ที่ทำงานเป็นปากเป็นเสียงให้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

"พระเทพ" เสด็จเปิดนิทรรศการ "งานวิจัยเอกซ์โป 2010" ทรงห่วงปัญหางานวิจัยซ้ำซ้อน

       สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดนิทรรศการ "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 53" ตรัสถามถึงงานวิจัยใหม่ๆ ทรงห่วงการทำวิจัยซ้ำซ้อน ด้าน วช. สนองพระราชดำริ จัดทำฐานข้อมูลคลังปัญญาการวิจัยร่วมกับอีก 5 หน่วยงานให้ทุนวิจัย หวังให้ประชาชนเข้าถึงงานวิจัยได้ง่าย และเกิดการวิจัยต่อยอดมากกว่าให้ทุนซ้ำในเรื่องคล้ายกัน 

อ่านเพิ่มเติม...

ไหว้พระที่จังหวัดน่าน จิตเบิกบานกับโครงการปิดทองหลังพระ

          "โครงการปิดทองหลังพระ ให้ความรู้ชาวบ้านลงมือทำเอง ชาวบ้านเหนื่อยแต่ได้ประโยชน์จริง ชาวบ้านมีความสุข พึ่งตัวเองได้ มีระบบน้ำเข้านา ทำให้ใช้พื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุด มีการปรับปรุงดิน ทั้งใส่ปูนขาวปลูกปอเทือง

อ่านเพิ่มเติม...

ศธ.ห่วงปัญหาการอ่านออกเขียนได้

          เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมจัดงานมหกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยมีนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดงานและร่วมชมนิทรรศการตัวอย่างงานวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้ได้กล่าวเปิดงาน มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จำเป็นต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหา

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดจัดการตนเอง

          สังคมไทย มีการดำรงอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจจากรัฐส่วนกลาง จนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความทุกข์ให้กับประชาชนจนเกิดการเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่เสมอๆ

อ่านเพิ่มเติม...

รายงาน: กลยุทธ์การฟื้น "ร.ร.ขนาดเล็ก" ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่..ทรงพลัง

          โรงเรียนขนาดเล็ก คือโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ได้กลายเป็นประเด็นท้าทายสำคัญของระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันเพราะโรงเรียนขนาดเล็กไม่ค่อยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพในการดำเนินงานด้านวิชาการที่เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม...

"มาร์ค" ชี้ไทยจุดอ่อนนักวิทย์ทำวิจัย

          เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการและ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)ได้ออกรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ ร่วมกับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 13 คนที่ชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกและคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดบ้านสถาบันวิจัยฯกับงานระดับชาติครั้งที่ 1

 

          ฉบับนี้ขอเปิดพื้นที่แนะนำ สถาบันวิจัยและพัฒนา หนึ่งในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และวิทยาการทันสมัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกที่เข้มแข็งโดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำเอาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่นอกจากเป็นเลิศในด้านการศึกษาแล้ว ยังต้องการให้เป็นแหล่งวิจัย ค้นคว้า ทดลอง กระบวนการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่ๆให้กับนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

มหกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2

          กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เพื่อการดำเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการกำหนดและพัฒนาชุดโครงการวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ตลอดจนรับผิดชอบการบริหารจัดการและการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานที่จำเป็นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 เพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่ 5 ชุด ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

"นมควาย" คุณค่าจากควายส่งถึงคน

       สำหรับคนไทยแล้ว มีน้อยคนนักที่จะรู้จักถึงคุณประโยชน์ที่มากมายของนมควาย ซึ่งต่างจากในหลายประเทศที่มีการเลี้ยงและดื่มนมควายกันมานานแล้ว แต่ในปัจจุบันนมควายเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งยังมีการริเริ่มทำฟาร์มควายนมขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ "มูร่าห์ ฟาร์ม" จ.ฉะเชิงเทรา

      
       มูร่าห์ ฟาร์ม ก่อตั้งโดย คุณรัญจวน เฮงตระกูลสิน ผู้ซึ่งเคยคลุกคลีอยู่ในวงการอุตสาหกรรมฟอกหนังของไทย ที่รับรู้ถึงวิกฤติในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ฟอกหนัง ซึ่งต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้เกิดความคิดที่จะเลี้ยงควายเพื่อทำเป็นวัตถุดิบในการฟอกหนัง
       
       "เดิมที ดิฉันอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโรงฟอกหนัง ก็จะรู้ความวิกฤตของภาคอุตสาหกรรมฟอกหนังที่เราไม่มีวัตถุดิบใช้เอง ศักยภาพในการแข่งขันก็น้อยลงไปเรื่อยๆ ดิฉันก็คิดไปว่า ถ้าเราผันตัวเองมาทำปศุสัตว์ คือมาอยู่ในภาคการผลิตวัตถุดิบ จะได้มีหนังมาผลิตใช้เอง ตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะเลี้ยงวัวหรือควายดี แต่สุดท้ายก็มาจบที่ควาย"

       จากความคิดเริ่มต้น ก็นำไปสู่การเสาะหาความรู้เรื่องฟาร์มควาย ซึ่งในตอนแรกนั้น คุณรัญจวนบอกว่า ไม่รู้เลยว่าควายมีนมให้เรากินได้ด้วย เพราะนึกถึงแต่การเลี้ยงควายขุนเพื่อทำเนื้อ จนกระทั่งได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานในหลายๆ ประเทศ จึงได้รับรู้ข้อมูลเรื่องควายนม
       

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. (โปรด) เชื่อมั่นตำรวจไทยในยุคปฏิรูป