ท้องถิ่นภาคเหนือระดมความเห็น"จัดการทรัพยากรมนุษย์"

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทีมข่าวภูมิภาค

          การจัดประชุม "สมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป: ภาคเหนือ" จัดโดย คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-4 ก.พ.54 ที่ผ่านมาโดยมีนายสมพร ใช้บางยาง กรรมการสมัชชาปฏิรูป ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป เป็นประธานในการประชุม ได้ส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

เหตุเกิดที่ อ.กัลยาณิวัฒนา

กรุงเทพธุรกิจ

เรื่องและภาพ : ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี

          ความเปลี่ยนแปลงที่มากับ "อำเภอใหม่" กลายเป็นความท้าทายที่ชาวบ้านไม่อาจหลีกเลี่ยงวิถีชีวิต "คนอยู่ป่า" จะเดินร่วมทางกับถนนสาย "โลกาภิวัตน์" อย่างไร       
         

 ผิวดินตะปุ่มตะป่ำ จากการปรับพื้นที่ โครงเหล็กในฐานคอนกรีตยังไม่ทันถูกถอดออกจากบล็อกแผ่นไม้ พร้อมๆ กับ ถนนดินแดงที่เพิ่งเกลี่ยหน้าดินให้เป็นแนวสำหรับการรอสร้างถนน 4 เลนตัดผ่าน อนาคตอาคารที่ทำการอำเภอหลังแรก

อ่านเพิ่มเติม...

ตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม(ตอนตำรวจเดินดิน)

          บทวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษารูปแบบและวิธีการนำพลังมวลชนร่วมลดอาชญากรรม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลที่บันทึกจากการสังเกต สัมภาษณ์ พูดคุยกับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ จำนวนมากและหลากหลาย การเก็บข้อมูลถูกกระทำไปพร้อมๆ กับการสังเคราะห์ วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลจนกระทั่งความคิดตกผลึกได้ข้อสรุปเพื่อนำเสนอต่อผู้นำระดับนโยบาย เพื่อพิจารณาดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.มอบโล่ 12 ผลงานโครงการวิจัยเด่นปี 2553

          ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ประธานคณะกรรมการนโยบาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มอบโล่เกียรติยศให้กับหัวหน้าโครงการวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น สกว.ประจำปี 2553 ซึ่งมีทั้งหมด 12 ผลงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลงานวิจัยเด่นในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 5 ผลงาน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ และการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย กลุ่มที่ 2 คือ ผลงานวิจัยเด่นในกลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 3 ผลงาน เช่น การสืบค้นข้อมูลด้านวัฒนธรรมของ จ.สุโขทัย และกลุ่มสุดท้าย คือผลงานวิจัยเด่นในกลุ่มงานวิจัยเชิงวิชาการ 4 ผลงาน เช่น การควบคุมโรคในปลานิล

อ่านเพิ่มเติม...

แผ่นดินไหวไม่ช้า-เร็วต้องเกิด สกว.แพร่งานวิจัย อาคารต้านแผ่นดินไหว

1 ใน 12 ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 53 “ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย” เผยผลงานยันนำไปใช้ได้จริงไม่ได้อยู่บนหิ้ง ชี้ตึกสูงกทม. ปริมณฑลเสี่ยงรับผลกระทบแผ่นดินไหว หวั่นสภาพดินอ่อนล้อมรอบทวีความรุนแรง เตือนรัฐกันไว้ดีกว่าแก้ไม่ทัน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.โชว์งานวิจัยกว่า 70% หยิบไปใช้ประโยชน์ได้จริง

“ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์” เผยไทยผลิตนักวิจัยได้ปีละ 200 คน เทียบเคียงประเทศอื่นด้อยทั้งคุณภาพ – ปริมาณ พร้อมประสานนายกฯเสนอแผน 15 ปีปั้นคลื่นลูกใหม่ เชื่อผลงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้งนำสู่สังคมแห่งปัญญา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี53

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2553 จากการศึกษาพัฒนาการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานภัยพิบัติแผ่นดินไหว

อ่านเพิ่มเติม...

สัมผัสผลงาน 9 ครูดีเด่นรางวัลคุรุสภาปี' 53

          เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม "มติชน" ขอนำเสนอผลงานเด่นของครูดีเด่นทั้ง 9 คน ที่คุรุสภาได้ประกาศคัดเลือกให้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2553 ซึ่งประกอบด้วย ประเภทครูผู้ปฏิบัติการสอน นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี นางธนภรณ์เหล่าคนค้า โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น นายวีระยุทธ เพชรประไพโรงเรียนเสิงสาง จ.นครราชสีมา นายสมศักดิ์ กลับหอม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง จ.อ่างทอง และ น.ส.ไสว อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ, ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นายผดุง สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎร์บำรุง) จ.ตาก และนายวีระศักดิ์สาระผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง จ.ขอนแก่น, ประเภทผู้บริหารการศึกษา ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) ชัยภูมิ เขต 1 และประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

อ่านเพิ่มเติม...

เทคโนโลยีปริทรรศน์ : เซ็นเซอร์จากแกรฟีน

          แกรฟีน (Graphene) หนึ่งในวัสดุมหัศจรรย์ ที่เป็นอัญรูปหนึ่งของธาตุคาร์บอน ซึ่งถูกค้นพบล่าสุดเมื่อ ค.ศ. 2004 หลังจากการค้นพบท่อคาร์บอนนาโน (Carbon Nanotube) เมื่อปี 1991 และลูกบอลนาโน (Fullerene) เมื่อปี 1985 เป็นวัสดุ 2 มิติที่บางและแข็งแรงที่สุดในจักรวาล นำไฟฟ้าได้ดี และยังมีความมหัศจรรย์อีกมากมายที่รอการค้นพบ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เผยคัมภีร์ “ปลดหนี้ด้วยปัญญา” โชว์หลักสูตรแก้จน-ธนาคารแรงงานชุมชน

สกว.จัดเวที “ปลดหนี้ภาคประชาชน” โชว์ชุมชนต้นแบบโรงเรียนแก้จน ธนาคารแรงงาน เสนอแนวคิดหนี้ชาวบ้านจัดการได้ด้วยกระบวนการทางปัญญา-พอเพียง-พึ่งตนเอง-ยึดบัญชีครัวเรือนเป็นคัมภีร์ 15 จังหวัดนำร่อง 50 กรณีตัวอย่าง 582 ครัวเรือน ปลดหนี้ได้คนละ 5.5 หมื่นต่อปี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ธกส.เตรียมงบ 600 ลบ. ผุด อสปม. แก้หนี้ชาวบ้าน ล้างครหาปล่อยกู้เพิ่มหนี้
  2. ร.ร.แก้จน...สอนคน“ปลดหนี้” ด้วยคัมภีร์ “บัญชีครัวเรือน”
  3. สกว.ชี้ กม.แก้เหลื่อมล้ำไม่ได้ ต้องจุดระเบิดปัญญาฐานล่างเคลื่อนประเทศ
  4. มะพร้าว : พฤกษาแห่งชีวิต
  5. ศึกขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO Vs Graphene