จับตาสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลางร้ายต่อวงการปศุสัตว์ในอนาคต

 

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนับวันจะถีบตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ที่ผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายใหญ่ที่สุดของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา เริ่มนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปผลิตทานอล เพื่อใช้ในวงการพลังงานทดแทนพลังน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารสัตว์จำพวกไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน และโค อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


หากย้อนไปเมื่อ 25 ปีก่อน สถาการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยนั้น ส่งออกเป็นอันดับสองรองจากข้าว โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2528/2529 มีการส่งออกสูงสุดถึง 3.8 ล้านตัน คิดเป็น 76.4% ของผลผลิตทั้งประเทศ แต่ในปีเพาะปลูก 2553/2554 ปริมาณความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขยายขึ้นถึงปีละ 4.07 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตภายในประเทศเฉลี่ย 4.16 ล้านตัน จากพื้นที่ปลูก 7.851 ล้านไร่ มีการนำเข้า 0.12 ล้านตัน และส่งออกเพียง 0.27 ล้านตัน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดตัวไก่สดประดู่หางดำเชียงใหม่ผลงานวิจัยกรมปศุสัตว์-สกว.ครั้งแรกในกรุงเทพฯ

 

img00000999

น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจำหน่ายไก่สดประดู่หางดำเชียงใหม่ ณ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมเป็นเกียรติในงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนสร้างเครื่องระเบิดเยื่อปาล์มหวังแยกส่วนไปเพิ่มมูลค่าในภาคอุตฯ

2212121212

 

ภาคใต้ของประเทศไทยมีเนื้อที่ในการปลูกปาล์มน้ำมันยืนต้นกว่า 3 ล้านไร่ โดยจังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกมากที่สุด คือ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราชตามลำดับ หากประมาณจำนวนต้นปาล์มน้ำมันทั้งประเทศคาดว่าจะมีน้ำหนักแห้งทางใบที่ตัดทิ้ง น้ำหนักแห้งลำต้น และทะลายสดน้ำมันปาล์มจำนวนหลายล้านตันต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ในการนำลำต้น ทางใบ และทะลายที่ถูกทิ้งมาเพิ่มมูลค่าในทางเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากแต่ละส่วนมีองค์ประกอบหลักภายใน ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ที่สามารถนำไปพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาล หากมีกระบวนการที่เหมาะสมในการพัฒนาต่อยอด

 

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงให้การสนับสนุน รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะ ร่วมกับผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด และบริษัท อุดมชัยปาล์มออยล์ จำกัด ในโครงการ “การออกแบบและสร้างเครื่องระเบิดเยื่อไม้ปาล์มต้นแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นเยื่อไม้อัดและพลังงานทางเลือกจากพืช” โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบ จัดสร้างเครื่องระเบิดเยื่อไม้ปาล์มที่มีกำลังผลิต 300-500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นเยื่อใยไม้อัด ตลอดจนวิเคราะห์และศึกษากลไกการหลั่งลิกนินออกจากเซลล์เยื่อไม้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาออกแบบเครื่องระเบิดเยื่อที่เหมาะสมกับเยื่อไม้ประเภทอื่น ๆ

 

อ่านเพิ่มเติม...

สองเมธีวิจัยอาวุโส สกว. มช.-มหิดลคว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ (สยามซิตี้) ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงข่าว “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555” เพื่อเป็นการสดุดีเกียรติคุณบุคคลผู้มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูงอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยทั่วประเทศ อีกทั้งยังก่อให้เกิดศรัทธาและช่วยชี้นำเยาวชนที่มีความสามารถให้มุ่งศึกษา วิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อันเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีทั้งหลาย

 99999

ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสสตร์ดีเด่น กล่าวว่า สังคมที่ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมุ่งยกย่องเชิดชูบุคคลที่มีผลงานดีเด่นกอปรด้วยคุณธรรม จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและช่วยพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มีความเริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตนหวังว่ารางวัลนี้จะทำให้คนไทยเห็นความสำคัญของงานวิจัย ซึ่งตลอดเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เราได้คัดเลือกคนเก่งและดีที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติทั่วโลก อีกทั้งมีความเข้มข้นของผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยองค์ความรู้ การอ้างอิงนำไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบในด้านต่าง ๆ รางวัลนี้จึงช่วยผลักดันกลุ่มนักวิจัยและบุคลากรวิจัยให้มีกำลังใจและสามารถ นำงานเหล่านี้ไปขยายผลให้สังคมไทยใช้ประโยชน์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้วงการวิทยาศาสตร์ของไทยเห็นถึงความสำคัญของงาน วิจัยและนักวิชาการไทยมากขึ้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ TRADE Watch: นโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของไทยหลังการประชุม Rio+20

tradewatchดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้ประสานงานชุดโครงการ ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 
"เศรษฐกิจสีเขียว"(Green Economy)เป็นวาระสำคัญของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2012 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า"การประชุมRio+20"ซึ่งเพิ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22 มิถุนายนที่ผ่านมาณนครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลองค์การสหประชาชาติ(โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP) เสนอและผลักดันแนวคิดเรื่อง"เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและขจัดความยากจน" ขึ้นมาเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนโดยเห็นว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสังคม จนเกิดความไม่สมดุลระหว่างสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนดังเช่นที่ผ่านมา

 

อ่านเพิ่มเติม...

เครื่องบินทะลร่วมโชว์ในการแสดงผลงานวิจัยของกองทัพเรือ

img252525

 

เครื่องบินทะเลซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ สกว. ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย

ภาพประกอบจากงานมหกรรมวิชาการ สกว.

 

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ(สวพ.ทร.) กำหนดจัดงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือและเหล่าทัพ ผู้ร่วมงานประกอบด้วยกำลังพลจากกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

ซองเครื่องปรุงกินได้ไม่เสียเวลาฉีก

สกว.-เผยผลงานน่าชื่นชมของนักวิจัยไทย “ซองเครื่องปรุง” ละลายน้ำได้ บริโภคได้ ผลิตจากฟิล์มเจลาตินหนังปลา และยังสะดวกรวดเร็วเหมาะแก่ชีวิตเร่งรีบ ทำตลาดได้กับผู้บริโภคทุกศาสนาและหวังต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต

 
 
ซองเครื่องปรุงกินได้เลยไม่ต้องเสียเวลาฉีก
 
 

ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยถึงผลงานวิจัยระดับปริญญาเอกของ นายภควรรษ ทองนวลจันทร์ นักศึกษาในภาควิชาจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งได้พัฒนาถุงชนิดละลายน้ำสำหรับบรรจุน้ำมันและผงปรุงรสที่สามารถบริโภคได้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ TRADE Watch: โค้งสุดท้ายก่อนการประชุม Rio+20

          การประชุมเจรจาครั้งที่ 3 เพื่อจัดทำร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม Rio+20 ณ สำนักงานใหญ่ UN ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน จบลงพร้อมกับความเห็นชอบเบื้องต้นกับเนื้อหาเอกสารรวม 70 ย่อหน้า แต่ยังเหลืออีก 259 ย่อหน้าที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ยังเหลือการประชุมเจรจาอีก1 ครั้ง ก่อนการประชุม Rio +20 ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่20-22 มิถุนายนนี้ เป็นที่คาดการณ์ว่าเนื้อหาเอกสารหลายส่วนคงต้องรอให้ระดับผู้นำประเทศมาช่วยหาข้อสรุป


          ประเด็นการเจรจาที่ยังมีข้อถกเถียงโต้แย้งกันมากทั้งเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องการปฏิรูปด้านองค์กรภายใต้ UN เรื่องกรอบในการปฏิบัติ เรื่องกระบวนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ฯลฯ


          ในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวยังคงมีแนวคิดและความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างกลุ่มประเทศกำลังพัฒนากับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีท่าทีไม่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเนื่องจากเหตุผลหลายประการประกอบกัน ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ 8HRS A DAY: รับมือภัยแผ่นดินไหว

sf-3

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดนิทรรศการ "ภัยพิบัติ...เตรียมตัว รู้ รอด ภาค 2 : เตรียมรับมือ สู้ภัยพิบัติ" โดยการจัดงานแม้จะมุ่งเน้นที่กลุ่มเยาวชน แต่ก็มีข้อมูลเรื่องการรับมือภัยพิบัติที่น่าสนใจ เลยนำมาฝากกัน


รัตน์เกรียงไกร เปาเล้ง นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย บอกว่า ภัยแผ่นดินไหวปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว วิธีการปฏิบัติอันดับแรกคือ "ตั้งสติ" และไม่ควรวิ่งออกจากอาคารในขณะที่มีแผ่นดินไหวเพราะสิ่งของบนศีรษะจะเริ่มหล่นใส่ อาจเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดไม่รุนแรง ให้รีบหมอบ (DROP!) จากนั้นหาที่ป้องกัน (COVER!) จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ เป็น 3 ขั้นตอนที่สำคัญและต้องจดจำ

 

อ่านเพิ่มเติม...

'เครื่องบินทะเล'ลาดตระเวนชายฝั่ง

 

เป็นเวลา 4 ปี แล้วที่กองทัพเรือซุ่มวิจัยการผลิตเครื่องบินทะเล เครื่องบินขนาดเล็กสารพัดประโยชน์ขึ้นลงได้ทั้งบนบกและบนผิวน้ำ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเล ทร. ล่าสุดได้เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ “คม ชัด ลึก” ได้ร่วมทดสอบสมรรถนะของเครื่องบินดังกล่าว 2 รุ่นด้วยกัน คือ "NAX 01" และ "NAX 03"  (N-naval A-aircraft X- experimental) บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งการทดสอบดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก 

พลเรือโท สมหมาย ปราการสมุทร ผอ.โครงการวิจัยยานพาหนะทางทะเล เพื่อใช้ประโยชน์กับกองทัพเรือ กล่าวว่า โครงการวิจัยเครื่องบินทะเล นี้เกิดมาครั้งแรกเมื่อสมัยที่ยังเป็น ผอ.สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ได้ร่วมทำโครงการวิจัยยานเหินน้ำร่วมกับนานาชาติ โดยประเทศไทยได้รับสิทธิ์วิจัย ยานเหินน้ำประเภท 2 ที่นั่ง ส่วนสิงคโปร์ได้วิจัยยานเหินน้ำประเภท 8 ที่นั่ง โดยสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องใช้เวลาวิจัยทันทีหลังจากได้รับสิทธิ์ไม่เกิน 2 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.เปิดเวทีสื่อจับกระแส Rio+20 สู่สังคมไทย ชูแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. แนะใช้หลักพุทธศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียงในแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. สกว.จับมือ ปตท.สร้างป.เอกเสริมธุรกิจพลังงาน
  4. นักวิชาการบริหารจัดการน้ำชี้บทบาทมหาวิทยาลัยต้องเป็นแกนหลักสร้างคนและความรู้แก่สังคมไทย
  5. ทางเลือกทางรอดกรุงเทพฯพ้นภัยแผ่นดินไหว