ม.เกษตร-สกว.เปิดศูนย์วิทยาการไหมบริการองค์ความรู้ครบวงจรตั้งเป้าช่วยเกษตรกร

รายงานข่าวจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แจ้งว่า สกว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอาคารเรียนรู้วิทยาการด้านไหม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านไหม เสริมสร้างองค์ความรู้และการบริหารจัดการเรื่องไหมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อการสร้างอาชีพ ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทย และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้บริการองค์ความรู้ด้านไหม แก่สังคมและเป็นผู้ชี้นำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านไหมของประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านไหม

 

ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม เปิดเผยว่า อาคารเรียนรู้วิทยาการด้านไหมนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านไหม โดยมีพันธกิจในการสนับสนุนและประสานงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการด้านไหมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านปริมาณการผลิต คุณภาพการผลิต การสร้างผลิตภัณฑ์และการแปรรูปจากไหม ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับอุตสาหกรรม อันเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างครอบครัวและสังคมที่เข้มแข็งตลอดจนการดำรงชีวิตที่มั่นคงของเกษตรกรไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดตัว "ไก่ชีท่าพระ" ปศุสัตว์ประสบความสำเร็จวิจัย-พัฒนา/ได้สายพันธุ์พื้นเมืองแท้

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ไก่ชีท่าพระเป็นไก่พื้นเมือง ไทยพันธุ์แท้ ที่มีการพัฒนาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จ.ขอนแก่น โดยเริ่มสร้างฝูงไก่ชีตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ด้วยความร่วมมือ ระหว่างกรมปศุสัตว์กับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) จนได้พันธุ์แท้ "ไก่ชีท่าพระ" จากขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกตามหลักวิชาการ ฝูงพันธุ์ที่ได้มีลักษณะภายนอก ซึ่งได้แก่ รูปร่าง ลักษณะหงอน และสีขนสม่ำเสมอเป็นเอกลักษณ์ ตรงตามลักษณะประจำพันธุ์และสามารถใช้จำแนกพันธุ์ได้ มีลักษณะประจำพันธุ์ทั้งลักษณะทางคุณภาพ และลักษณะทางปริมาณ เช่นเดียวกับ ไก่พันธุ์แท้ต่างๆ ของทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยสามารถแสดงความเป็นเจ้าของพันธุ์ได้ และยังมีศักยภาพการผลิตโดยการเลี้ยงในระบบฟาร์มสูงกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปกว่า 25%

2555_04_11_1

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ

 

"ไก่ชีท่าพระ" มีจุดเด่นหลายประเด็น เช่น สามารถเลี้ยงรอดได้ดีในลักษณะการเลี้ยงของเกษตรกรในหมู่บ้าน มีความเป็นแม่ที่ดีสามารถฟักไข่และเลี้ยงลูกได้เอง ให้จำนวนลูกไก่สูงกว่าไก่พื้นเมืองของเกษตรกรกว่า 30%

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผลประโยชน์ทางทะเล

การเตรียมการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น นอกจากให้ความรู้กับประชาชนและรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้า การพิจารณาปรับปรุงบทกฎหมาย กติกาต่าง ๆ เพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศ ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการ ไม่เผลอไผลให้ตกหล่น

 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใต้กติกาสากล เป็นเรื่องเฉพาะทางที่ซับซ้อน แต่ก็มีนักวิชาการศึกษารายละเอียดและทำข้อเสนอไว้ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุมร่วมกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีสาระโดยสรุป ฟันธงว่า ประเทศไทยควรมียุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ทางทะเลทั้งในและนอกน่านน้ำ

 

การวิจัยชี้ให้เห็นผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย มีนัยทั้งพื้นที่และมูลค่า จึงต้องมีนโยบายระดับชาติ เพื่อพิทักษ์และรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศ

 

อ่านเพิ่มเติม...

"น้ำนมข้าวโพดแร่"...ของเกษตรกรรุ่นใหม่ - เกษตรทั่วไทย

นายธนินโชติน์ เลิศนิธิธีรพร นักศึกษาปริญญาโท ด้านการสื่อสาร ได้หันมาเอาดีด้านการเกษตรอย่างจริงจัง โดยร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำขึ้น

 

นายธนินโชติน์ เล่าว่า หลังจากที่ตนได้ผ่านกระบวนการเข้าสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรเป็นเวลา 2 เดือน หลังจากนั้นจึงลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็นเวลา 4 เดือน มีความรู้ในเรื่องการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม การปรับตัว ทั้งเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร สามารถคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก และมองหาตลาดเองได้ โดยเริ่มแรกได้เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่จริง มีการวางแผนการผลิตพืชผักปลอดภัย โดยพืชผักที่ปลูกจะงดใช้สารเคมีทางการเกษตร เมื่อดำเนินการตามแผนมาสักระยะหนึ่ง จึงเริ่มเห็นปัญหาที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเรื่องวัชพืชจำพวกหญ้าแห้วหมูจะเติบโตเร็วมาก ต้องใช้แรงงานถอนเอง แรงงานมีไม่มากพอ ต้องรดน้ำ โรคแมลงก็มาก เนื่องจากแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ใช้สารเคมี เพราะแมลงกินพืชผักในแปลงทำให้เสียหายอย่างมาก และฝนตกมาก ผักบางชนิดไม่เหมาะที่จะปลูก มิหนำซ้ำยังขาดการวิเคราะห์ศักยภาพของดินและธาตุอาหารในดิน จึงเลือกพืชไม่เหมาะสมกับสภาพที่ดิน

 

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ ม.เกษตศาสตร์เปิดอาคารเรียนรู้วิทยาการด้านไหม หวังสร้างรายได้-ขับเคลื่อนไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนรู้วิทยาการด้านไหม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด ในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านไหมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการบริหารจัดการเรื่องไหมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทย และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้บริการองค์ความรู้ด้านไหมแก่สังคม และเป็นผู้ชี้นำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านไหมของประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างนักวิจัย บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านไหม เพื่อเป็นกำลังที่เข้มแข็งในการดำเนินงานสร้างความก้าวหน้าและความยั่งยืนให้อาชีพการเลี้ยงไหมและอุตสาหกรรมไหมไทยตลอดไป

 036666292921

รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สกว. เปิดเผยว่า สกว. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไหมอีรี่ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงจนประสบความสำเร็จ โดยมีเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการปลูกมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชอาหารของไหมอีรี่เป็นจำนวนมาก กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศครอบคลุม 23 จังหวัด ทำให้เกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่ฐานะยากจนได้นำชุดความรู้จากงานวิจัยไปประกอบอาชีพเสริมทำหัตถกรรมพื้นบ้านสร้างรายได้ จนได้รับความสนใจจากภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมอีรี่เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไหมปั่นของประเทศสู่ระดับสากล โดยบริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดตั้งอาคารเลี้ยงไหมอีรี่ระบบฟาร์ม เพื่อการขับเคลื่อนไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

 

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือภาคีเครือข่ายรับมือความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี เน้นการสร้างมาตรฐานและขยายความร่วมมือไปสู่อาเซียน

  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันจัดการประชุม “การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว. เพื่อนำเสนอเนื้อหาวิชาการด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีและการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ยุทธศาสตร์ของประเทศด้านความปลอดภัยของวัสดุนาโน ตลอดจนการเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีในภาพรวม รวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการสารเคมีวัสดุนาโน โดยคาดหวังว่าผลที่ได้จะนำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ปลูกพริกอินทรีย์ป้อนตลาดโลก ใช้เชื้อราไตรโคฯ แทนสารเคมี

พริกนับเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดที่เกษตรกรนิยมปลูก แต่ถ้าปลูกเพื่อการค้ามักเจอปัญหาเรื่องต้นทุนสูง ค่าใช้จ่ายจะหมดไปจากการซื้อสารเคมี ปุ๋ยเคมี รวมถึงมีโรคแมลงรบกวน ยิ่งบางช่วงราคาพริกตกต่ำส่งผลขาดทุน มีภาระหนี้สินมากขึ้น แต่เกษตรกรไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขณะที่ความต้องการบริโภคพริกในตลาดยังคงสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ

0998989332


การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ราชั้นสูงมาทำลายเชื้อราชั้นต่ำ ที่เป็นสาเหตุทำให้พริกเป็นโรครากเน่า โคนเน่า ยอดไหม้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐ์ศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำมาใช้ในแปลงปลูกพริกปลอดสารของเกษตรกรใน จ.ชัยภูมิ ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางที่ยึดหลักการเกษตรที่ดีที่เหมาะสมหรือปลูกพริกตามมาตรฐานจีเอพี (GAP)

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ วิถีไทย: ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 'ยโสธร'ก้าวที่กล้าของวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน

เริ่มต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา หลายภูมิ ภาคในโลกต้องประสบกับวิกฤติด้านอาหาร อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงเกินจะคาดคิด ภัยแล้ง น้ำท่วม โรคระบาด อากาศแปรปรวน ล้วนส่งผลต่อการผลิตอาหารทั้งระบบใหญ่และระบบย่อย ขณะที่การผลิตลดน้อยลงเพราะภัยธรรมชาติ แต่ความต้องการกลับเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ข้าว" อาหารหลักของมนุษย์ส่วนใหญ่ 


ทราบกันดีว่า ข้าวเกือบจะทั้งหมดที่คนบริโภค เป็นข้าวที่ผลิตในระบบเคมีเป็นหลัก ส่วนแนวคิด "เกษตรอินทรีย์" นั้น เป็นกระแสที่เกิดขึ้นเพื่อทบทวนและต้านทานกระแสเกษตรเคมีซึ่งได้ช่วยฟื้นฟูวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมให้กลับมา แม้ปริมาณจะไม่อาจเทียบได้กับข้าวที่ผลิตในระบบเคมี แต่การดำเนินไปโดยมุ่งขยายในเชิงคุณภาพอย่างช้าๆ ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา ก็ได้สร้างทางเลือกให้แก่อนาคตด้านอาหารของสังคมมนุษย์

00111323656


ที่จังหวัดยโสธร ชาวนากลุ่มเล็กๆ ในตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม ได้เข้าร่วมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มานานกว่ายี่สิบปี และร่วมกันทำในสิ่งที่พวกเขาเล็งเห็นว่า สิ่งนี้ต่างหากคือหนทางรอดของชาวนา สิ่งนี้ต่างหากคือวิถีที่การเกษตรควรจะเป็น 

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย: ทีดีอาร์ไอระดมสมองวิเคราะห์ อนาคตข้าวไทย 3 ทางเลือก

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)


วานนี้ (31 ต.ค. 2555) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดสัมมนาระดมสมอง หัวข้อ "ภาพอนาคตเศรษฐกิจข้าวไทย" ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยและพัฒนาข้าวไทย และการมองไปข้างหน้า นำโดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการค้าข้าวจากหลายฝ่ายเข้าร่วม เช่น ผู้แทนเกษตรกร ผู้ผลิตปัจจัยการผลิต โรงสี หยง ผู้ส่งออก และนักวิชาการ ร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์อนาคตและทิศทางอุตสาหกรรมข้าวไทย

0002222333666

ดร.นิพนธ์ ได้นำเสนอภาพรวมและแนวโน้มระบบเศรษฐกิจข้าวไทยโดยมีสาระสำคัญ คือ


การบริโภค : แนวโน้มการบริโภคข้าวต่อหัวลดลงทั่วโลก โดยเฉพาะชาวเอเชียซึ่งหันไปบริโภคอาหารอื่นแทนข้าวและได้รับวัฒนธรรมการบริโภคจากตะวันตกมากขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่า ในทศวรรษที่ผ่านมาอัตราเพิ่มประชากรสูงกว่าอัตราเพิ่มของผลผลิตต่อไร่ ทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น ในส่วนของประเทศไทย การบริโภคข้าวมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในปี2554 คนในเมืองบริโภคข้าวเพียง 84 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับ93 กิโลกรัมต่อคนในปี 2545 (ส่วนคนในชนบทบริโภคข้าวจาก 114 กิโลกรัมต่อคนในปี 2545 ลดลงเหลือ 99 กิโลกรัมต่อคนในปี 2554) นอกจากนี้ งานวิจัยของ ดร.นิพนธ์ แสดงให้เห็นว่า คนไทยที่กินข้าวหอมให้ความสำคัญกับองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) คุณภาพข้าวที่หุง 2) แหล่งที่มา และ 3)ตราสินค้า ในขณะที่ผู้บริโภคข้าวขาวเน้น 1) สีเมล็ดขาว 2) ขนาดบรรจุ และ 3) แหล่งที่มา

 

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือสถานทูตฝรั่งเศสจัดประชุมICTนานาชาติ หวังขยายเครือข่ายทั่วเอเชีย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (ICT-Asia Regional Seminar 2012) ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี  ถนนสีลม เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวนประมาณ 100 คน จากฝรั่งเศสและ 10 ประเทศทั่วเอเชีย ได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ

 233366699966969

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สกว. ในฐานะประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้นับเป็นการสนองตอบอย่างทันท่วงทีหลังจากที่ได้มีการขยายความร่วมมือล่าสุดในการสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างรัฐบาลไทยและฝรั่งเศส โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทย และกระทรวงการอุดมศึกษาและวิจัยของประเทศฝรั่งเศสไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ณ กรุงปารีส โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน ทั้งนี้เป้าหมายต่อไปของการขยายความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในเสาหลักของความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านการนำเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนการบรรยายพิเศษจาก ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และตัวแทนหน่วยงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ของไทย รวมถึงผู้บรรยายจากเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างประเทศฝรั่งเศสและนักวิจัยจากทั่วเอเชีย อันเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.จับมือจังหวัดแพร่เพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกพริก
  2. คอลัมน์ สกู๊ปหน้า 1: ขับเคลื่อนเพื่อ'มั่นคง' 'เรื่องอาหาร' 'ยุทธศาสตร์'ถึงไหน?
  3. โคราชพัฒนาวิจัยไก่เนื้อเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน
  4. ชัยภูมินำร่อง 22 ตำบลสินค้าเกษตรปลอดภัย
  5. คอลัมน์ ฉลาดคิด: ตรวจจับรอยขีดข่วน บนฮาร์ดดิสก์