'ม.เกษตรฯ'ร่วมสกว.นำวิจัยยกระดับเกษตรกร

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2556

                รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึง "โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี" ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า การที่ สกว.ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยแก่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สถาบันสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตลอดจนนวัตกรรมและองค์ความรู้ต่างๆ และนำผลงานเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเกษตรกรและชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

อ่านเพิ่มเติม...

หลากเรื่องราว: ชาวสวนมังคุดจับมือรวมพลังเร่งแก้ปัญหาการตลาดระยะยาว

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2556

             การประชุมวิชาการ ABC สัญจร นครศรีธรรมราช "ABC สัญจรสู่นครเข้มแข็ง : ฐานอาชีพ ฐานทรัพยากร ฐานชุมชน" ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำเสนอรูปธรรมของแนวคิด เครื่องมือและกระบวนการในการพัฒนา โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งบนฐานความรู้และความร่วมมือ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน องค์กรประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องได้เห็นแนวทางในการดำเนินงานอันหลากหลายภายใต้บริบทพื้นที่

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ Trade Watch: มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยวิถีทางเศรษฐศาสตร์

ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 03 - 06 มีนาคม พ.ศ. 2556

                     ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้ประสานงานชุดโครงการความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
                    ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หลากหลายรูปแบบทั้งในเชิงการสร้างแรงจูงใจและการลงโทษ เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ ระบบการผลิต และพฤติกรรมของผู้บริโภค ไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมทั้งวัตถุประสงค์ในด้านอื่นๆ ที่ควบคู่กันเพื่อเสริมความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน เช่น การเพิ่มรายได้ด้านการคลังของภาครัฐจากการเก็บภาษีคาร์บอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ชูมข.เครือข่ายพัฒนาไก่พื้นเมืองดันขึ้นศูนย์ปรับปรุงพันธุ์นานาชาติ

"หมู่บ้านสหกรณ์" เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และทำการเกษตรในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรโดยเกษตรกรสมาชิกโครงการ จะไม่ได้รับกรรมสิทธิในที่ดิน ที่เกษตรกรได้รับยังคงเป็นของโครงการอยู่ แต่สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้

เมื่อเกิดหมู่บ้านสหกรณ์แล้ว การสร้างอาชีพ ให้กับคนในหมู่บ้าน ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญ และการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็นอาชีพที่ส่งเสริมรายได้และทำให้ความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้นไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน อีกทั้งมีรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

แม้ว่าจะมีการส่งเสริมอาชีพ แต่สิ่งที่ภาครัฐจะต้องทำควบคู่กันไป คือการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการปรับปรุงสายพันธุ์ไก่ เพื่อสนับสนุนการแข่งขัน รวมไปถึงการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด

ซึ่งล่าสุด ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. โดย ศ.ดร.สวัสดิ์ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ รศ.ดร.กิตติชัยไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

555522263636399

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ เกาะข่าวเกษตร

ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2   ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น........

สำหรับการจัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ระยะที่ 1  (2553-2555) ตั้งแต่ปี 2552 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือ ได้ไก่พื้นเมืองที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 7 สายพันธุ์ ได้แก่ ไก่ประดู่หางดำ เคเคยู, ไก่ชี เคเคยู, ไข่มุกอีสาน, ขาวสร้อยนิล, สร้อยเพชร, แก่นทอง, และไทยบรอยเลอร์ ซึ่งเกษตรกรสนใจนำไก่พื้นเมืองดังกล่าวไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชน ขยายโอกาสด้านการตลาด........

อ่านเพิ่มเติม...

4องค์กรลงนามพัฒนาเกษตรกรมุ่งนวัตกรรมใหม่

สกว.จับมือ ส.ป.ก.-สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นการใช้ความรู้และนวัตกรรมใหม่เสริมศักยภาพการผลิต

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ "สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" ระหว่าง 4 องค์กร ได้แก่ ส.ป.ก.มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.เพื่อสร้างและพัฒนาคนในภาคการเกษตรโดยให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรมเห็นความสำคัญและสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุน มข.พัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัยไก่พื้นเมือง หวังดันเป็นศูนย์กลางปรับปรุงพันธุ์ระดับนานาชาติ

ศ. ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 MOU0010110

ทั้งนี้ สกว. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ระยะที่ 1 (2553-2555) ตั้งแต่ปี 2552 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือ ได้ไก่พื้นเมืองที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 7 สายพันธุ์ ได้แก่ ไก่ประดู่หางดำ เคเคยู, ไก่ชี เคเคยู, ไข่มุกอีสาน, ขาวสร้อยนิล, สร้อยเพชร, แก่นทอง, และไทยบรอยเลอร์ ซึ่งเกษตรกรสนใจนำไก่พื้นเมืองดังกล่าวไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชน ขยายโอกาสด้านการตลาด อีกทั้งภาครัฐยังให้ความสนใจนำไก่พื้นเมืองเป็นต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของประเทศ ตลอดจนขยายผลไปยังผู้ผลิตระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นเครือข่ายส่งเสริมและกระจายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ขณะที่ภาคเอกชนให้ความสนใจร่วมวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันให้ใช้ไก่พื้นเมืองเป็นอาหารสุขภาพ รวมถึงผลิตไก่เนื้อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานในรูปเครือข่ายวิจัยและพัฒนา ช่วยส่งเสริมให้การทำงานวิจัยสามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน และก่อให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน

 

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ร่วมส.ป.ก.จับมือ2มหาวิทยาลัยรับน.ศ.โครงการสร้าง-พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ระหว่าง 4 องค์กร ได้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)วิทยาเขตชุมพร และสกว. ว่า ปัจจุบันอาชีพเกษตรกรรมของไทยกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนื่องจากเกษตรกรมีอายุมากขึ้น อีกทั้งคนรุ่นใหม่ไม่สนใจเรียนและประกอบอาชีพนี้เพราะงานหนักและไม่ค่อยร่ำรวยเหมือนอาชีพอื่น และมีทิศทางก้าวสู่การขาดแคลนแรงงานเกษตรกรรายย่อย ไม่มีคนรับช่วงต่อ และอาจถูกผลักดันให้เกิดเกษตรกรรายใหญ่ที่ต้องอาศัยเครื่องจักรกลทำงาน จึงน่าห่วงว่าเกษตรกรรายย่อยจะสูญหายไปจากโครงสร้างของสังคมไทย ซึ่งเป็นฐานรากของประเทศที่ช่วยพยุงโครงสร้างของประเทศไว้ นอกจากนี้ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ แรงงานภาคเกษตรตกงาน ไม่มีเงินไม่มีที่อยู่อาศัย กลายเป็นภาระของสังคม ดังนั้นจึงต้องร่วมกันแก้ปัญหา และแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรไม่ใช่อาชีพที่ยากจนเสมอไป หากแต่ต้องใช้ข้อมูล ความรู้และนวัตกรรมมาช่วยในภาคการเกษตร และคาดหวังว่าในอนาคตจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

5625626563636

 

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือปศุสัตว์หนุนจังหวัดเลย “กินไก่ชี” ที่เชียงคาน

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงาน “กินไก่ชีที่เชียงคาน ถนนอาหาร ลานวัฒนธรรม” ณ ลานวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีนายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธ์สัตว์ นายภาณุ แย้มศรี และนายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รวมทั้ง รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมในพิธี

 933369999

ทั้งนี้ สกว.ได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยและสร้างนักวิจัยในหลากหลายรูปแบบ โดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะในวงของนักวิชาการเท่านั้น แต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงชาวบ้านและชุมชนด้วย เพื่อให้เกิดการผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ฝ่ายเกษตร สกว. จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ "การพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์ชีท่าพระเชิงเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองอาชีพของเกษตรกรและผู้บริโภค" โดยมีนายชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์ สังกัดศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ กรมปศุสัตว์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน ซึ่งเป็นการขยายผลการใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี และสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร

 

อ่านเพิ่มเติม...

'โลกร้อน' ปัญหา'บิ๊กๆ'ที่เริ่มแก้ได้จาก'ตัวเอง'

"ร้อน" เป็นคำที่หลายๆ คนบ่นเข้าหูให้ได้ยินกันบ่อยครั้ง ไม่ว่าช่วงเวลาที่กำลังหงุดหงิดบ่นงึมงำอยู่ในขณะนี้จะได้ชื่อว่าเป็น "ฤดูหนาว"ก็ตามที

ปัญหา "โลกร้อน" มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

645822222222

ข้อมูลที่มาจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหานี้ มาจากการบริโภคและการใช้ทรัพยากรเพื่อสนองความต้องการอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดิน ป่าไม้ กล่าวสำหรับในประเทศไทย ที่ปัจจุบันเราเหลือพื้นที่ป่าไม้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่อยู่อาศัย

ด้วยความตระหนักถึงภยันตรายที่คืบคลานมาอย่างเงียบๆ เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้และกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ Global Warming Forum ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 : กลไกและเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จึงเกิดขึ้น โดยชุดโครงการ MEAs Think Tank ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เวทีสาธารณะนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยหัวข้อ "เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ"

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การเมืองเรื่องทรัพยากร: ผู้บุกเบิกกลายเป็นผู้บุกรุก
  2. ชี้รัฐทบทวนเขื่อนแก่งเสือเต้นฟื้นภูมิวัฒนธรรมแก้ปัญหาน้ำท่วม
  3. ชู'ไก่ชีท่าพระ'ให้เกษตรกรเลี้ยงจุดเด่นเนื้อนุ่ม-คอเลสเตอรอลต่ำ
  4. ผงะ!เกษตรกรไทยส่อแววใกล้สูญพันธุ์ที่เหลืออยู่เริ่มย่างเข้าสู่สังคม"ชราภาพ"
  5. สกว.ระดมพลังขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชัยนาทก่อนขยายผลทั่วประเทศ