โคราชพัฒนาวิจัยไก่เนื้อเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

      เทคโนโลยีสรุนารีจับมือสกว. พัฒนางานวิจัยไก่เนื้อ โคราช ระยะที่ 2 มุ่งสร้างอาชีพวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยสามารถผลิตลูกไก่ป้อนให้เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงได้มากถึง 3 หมื่นตัวต่อเดือน
นายประสาท  สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( มทส. ) พร้อมนายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นางสาวจันทร์จรัส  เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ นายสุเวทย์ นิงสานนท์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาพันธุ์ไก่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การเลี้ยง การจัดการ การแปรรูปและการตลาด  และสนับสนุนผลักดันการใช้สายพันธุ์ไก่และเทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมา ภายใต้โครงการ การสร้างสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราชเพื่อผลิตเป็นอาชีพในระดับวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

ชัยภูมินำร่อง 22 ตำบลสินค้าเกษตรปลอดภัย

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สุทธิพงศ์  เสฏฐรังสี

       การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นั้น ทำให้หลายจังหวัด พากันเร่งเตรียมตัวรับกับสินค้าที่คาดว่า จะหลั่งไหลเข้ามา รวมถึง ชัยภูมิ ที่ล่าสุด เร่งเตรียมความพร้อมในภาคเกษตร  ด้วยการชู 22 ตำบล ใน 16 อำเภอ นำร่อง ดำเนินโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
นายบรรยงค์ วงศ์กนิศฐ์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และนายปราโมทย์  ขวัญชัยรัตนภูมิ ประธานโครงการผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจ.ชัยภูมิ จัดเวทีประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ ฉลาดคิด: ตรวจจับรอยขีดข่วน บนฮาร์ดดิสก์

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันต้องอาศัยตัวเก็บข้อมูลที่มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ รวมถึงฐานการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่าง ๆ

pic22226666661

ดังนั้นอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจึงต้องเพิ่มการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่เรื่องคุณภาพของสินค้าก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง ทำให้การตรวจสอบคุณภาพของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า รวมถึงชื่อเสียงของภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ที่จะต้องรักษาชื่อเสียงนั้นไว้


นายยุทธศักดิ์ ทอดทอง นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า ปัญหาสำคัญในกระบวนการทำงานของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คือ ประสิทธิภาพการอ่านและเขียนข้อมูลลงบนแผ่นมีเดียลดลง เนื่องจากมีรอยขีดข่วนบนแผ่นมีเดีย แต่ในการตรวจสอบกลับทำได้ยากเพราะอุตสาหกรรมต้องทำงานตลอด การเพิ่มเติมอุปกรณ์อื่น ๆ เข้าไปในกระบวนการอาจเกิดความเสียหายได้ จึงเป็นที่มาของการคิดค้นเครื่องตรวจจับรอยขีดข่วนบนแผ่นบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขึ้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

ระดมสมองขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "ความมั่นคงอาหาร" จากชุมชนสู่ระดับชาติ

ในงานเสวนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารจากชุมชนสู่ระดับชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งจัดโดยฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับ สนุนการวิจัย (สกว.) วงเสวนาได้แสดงความเป็นห่วงภาคเกษตรที่กำลังถดถอยเนื่องจากขาดแรงงาน และกำลังสำคัญในการพัฒนาสินค้าเกษตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร

 

น.ส.ลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศเพื่อนบ้านมีเกษตรกรอยู่ในวัยหนุ่มสาว ขณะที่เกษตรกรไทยอายุมากขึ้น ส่วนฐานทรัพยากรปัจจุบันประสบภัยพิบัติบ่อยขึ้นและรุน แรงมากขึ้น ทำให้ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบและมีการวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโดยตรง

 

ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การสร้าง ความรู้และดูแลทรัพยากร มองหาแหล่งพลัง งานทดแทนผลิตอาหารสอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด ผู้บริโภคเข้าถึงได้ เกษตรกรต้องพึ่งตัวเองได้จากอาหารในท้องถิ่น ลดการใช้สารเคมี การสร้างเกษตร กรรุ่นใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า อาหารและเกษตร รวมทั้งเน้นเรื่องการบริหารจัดการของภาครัฐที่ต้องบูรณาการ มากขึ้น ทั้งความเหมาะสมของดิน น้ำ การ แปรรูปและการคมนาคมขนส่ง โดยสภาพัฒน์ได้ผลักดันการบูรณาการระดับประเทศ และระดับจังหวัดด้วยการจัดสัมมนาในส่วนกลางและภาคต่างๆ เพื่อดูประเด็นที่ต้องการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการเป็น “ครัวโลกที่สะอาดและยั่งยืน”

 

อ่านเพิ่มเติม...

'อนาคตตลาดส่งออกข้าวไทยจะก้าวไปอย่างไร?'

หมายเหตุ : ข้อสรุปจากการจัดสัมมนาเวทีประชาคมข้าวไทย ดำเนินการโดย สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครฯ

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนา

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ ด้วยสมองและสองมือ: 'เครื่องบินทะเล'ตามรอย'พ่อ'แด่ฝันอันสูงสุด

"ความฝันอันสูงสุดของพวกเราคือ การนำเครื่องบินทะเลบินเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณศิริราชพยาบาล และน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะคณะวิจัยได้น้อมนำหลักปรัชญาแห่งความพอเพียง มาเป็นหลักชัยในการดำเนินโครงการวิจัย เพราะเราได้คิดค้นเอง ดำเนินการเอง ภายใต้แนวคิดต้องมีความปลอดภัยในการบิน ต้นทุนการปรนนิบัติบำรุง และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ สามารถใช้ทดแทนบางภาระงานของอากาศยานขนาดใหญ่ เพื่อสร้างประโยชน์แก่กองทัพเรือและประเทศชาติ"

pic003669666666

 

พลเรือโทสมหมาย ปราการสมุทรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย"การสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเลขนาด2 ที่นั่ง (พิเศษ) ภายในประเทศด้วยวัสดุคอมโพสิต เพื่อนำไปใช้งานกับองค์กรภาครัฐและเชิงพาณิชย์"กล่าวถึงผลสำเร็จอีกขั้นของการวิจัยเทคโนโลยีอากาศยานไทยใหม่ล่าสุด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โดยชุดโครงการอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศและภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาอากาศยานสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อลดการนำเข้ายุทโธปกรณ์ของกองทัพ ที่สำคัญคือการสงวนงบประมาณของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

ของฝากจากชะอำ

อย่า.. อย่า..อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่ามาอีกแล้ว “ขนมหม้อแกงแม่กิมไล้ แม่กิมลุ้ย หรือแม่อะไรต่อมิอะไร” ของฝากจากชะอำ เพชรบุรี ที่ทุกคนรู้จักดี เพราะของฝากตามหัวเรื่องมีความแตกต่าง ได้รับแล้ว น้ำตาลในเลือดไม่สูงขึ้นแน่นอน แต่จะได้อะไรคงแล้วแต่ผู้รับจะเปิดใจรับ

 

ฝ่ายวิชาการ สกว. จัดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 12” ที่ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ เพชรบุรี ระหว่าง 10-12 ตุลาคม 2555 เดิมทีก็ขอสละสิทธิ์ไม่ไป เพราะมีทีมงานอีก 2 คนและสื่อมวลชนไปกันหลายคนแล้ว ก็เลยอยากอยู่เคลียร์ต้นฉบับหนังสือหลายเล่มที่เกือบถึงเวลาขึ้นแท่นพิมพ์ แต่ในที่สุดก็เปลี่ยนใจ ซึ่งก็คิดว่าเป็นการเปลี่ยนใจที่ถูกต้องที่สุด ถ้าไม่ไปคงเสียใจไปอีกนาน

 

มีรายการบรรยาย (ความจริงน่าจะเป็นการเสวนามากกว่า แต่เนื่องจากวิทยากรแต่ละท่านใช้ power point ในการนำเสนอ การเรียกว่าบรรยายก็ไม่น่าจะผิด) เรื่อง “เส้นทางสู่วุฒิภาวะของนักวิจัย” เป็นการเล่าประสบการณ์ของวิทยากร 4 ท่าน เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ทั้งนั้น  ทั้งสายวิทยาศาสตร์ สายเกษตรศาสตร์ และสายเศรษฐศาสตร์ มี ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน เป็นผู้ดำเนินรายการ จบการบรรยาย ฉันแอบประเมินความพึงพอใจของผู้ฟังอย่างไม่เป็นทางการ พบว่าผลประเมินกระฉูดเต็มสเกลจากทุกคน (ที่ถูกถาม) ชอบ ชอบ ชอบ และ ชอบ ถ้า post ใน facebook ก็น่าจะมีคนกด like มากมาย เลยแอบหยิบจากเวทีมาเป็นของฝากครั้งนี้ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนกองทัพเรือพัฒนาเครื่องบินทะเล เล็งของบเพิ่ม24ล้านเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์

บริเวณศิริราชพยาบาล และน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะคณะวิจัยได้น้อมนำหลักปรัชญาแห่งความพอเพียงของพระองค์มาเป็นหลักชัยในการดำเนินโครงการวิจัย เพราะเราได้คิดค้นเอง ดำเนินการเอง ภายใต้แนวคิดต้องมีความปลอดภัยในการบิน ต้นทุนการปรนนิบัติบำรุง และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ สามารถใช้ทดแทนบางภาระงานของอากาศยานขนาดใหญ่ เพื่อสร้างประโยชน์แก่กองทัพเรือและประเทศชาติ...”

pic009279

 

พลเรือโทสมหมาย ปราการสมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะหัวหน้าโครงการ “การสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเลขนาด 2 ที่นั่ง (พิเศษ) ภายในประเทศด้วยวัสดุคอมโพสิต เพื่อนำไปใช้งานกับองค์กรภาครัฐและเชิงพาณิชย์” กล่าวถึงผลสำเร็จอีกขั้นของการวิจัยที่เป็นประโยชน์จากวิทยาการใหม่เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและชุดโครงการอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บริษัท มาทคอม ไฟเบอร์ จำกัด ในการพัฒนาเป็นอากาศยานสะเทินน้ำสะเทินบกที่มีขีดความสามารถพิเศษในการปฏิบัติการบนพื้นน้ำ เพื่อลดปัญหาด้านความต้องการยุทโธปกณ์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจกองทัพที่ยังขาดแคลนงบประมาณ และส่วนใหญ่ต้องจัดซื้อด้วยวิธีการนำเข้าทั้งระบบ

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ รู้เหนือรู้ใต้: รู้ใช้

ถึงจะได้รับความใส่ใจ ให้การสนับ สนุนจากรัฐแบบกะปริดกะปรอย เมืองไทยก็มีคนรักและอุทิศตนเป็นนักวิจัยกันเยอะ

 

ปัญหาอยู่ที่การนำเอางานวิจัยไปใช้ ความสนใจจะต่อยอด หยิบชิ้นงานจากการศึกษาเรียนรู้ใหม่ด้วยฝีมือคนไทย ไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆมากกว่า

 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนัก งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมวิชาการนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในงานนี้มีการมอบรางวัลสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่มีผลงานดีเยี่ยม น่าชื่นใจที่มีคนรุ่นใหม่ทำงานวิจัยเป็นจำนวนมาก

 

ในบรรดาผลงานวิจัยที่เป็นการค้นพบใหม่หลายรายการ ซึ่งจะทยอยนำมาเผยแพร่ในวาระต่อไปนั้น งานของ รศ.ดร.จรูญ จักร์มุณี จากภาควิชาเคมีและศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสอดคล้องและเหมาะที่จะนำไปปรับใช้เพื่อช่วยลดการใช้สารเคมีให้น้อยลง ได้ความเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น ที่สำคัญ ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมต่ำลง

 

แต่อาจไม่เป็นที่สนใจนำไปใช้เพราะเป็นของใหม่ ที่ไม่ใช่ของต่างประเทศ

pic7773343434333

ผลงานของ รศ.ดร.จรูญ มีชื่อทางวิชาการว่า "การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการหาปริมาณสารเคมีโดยเทคนิคการไหลและไฟฟ้าเคมี" ที่แปลไทยเป็นไทย ให้เข้าใจกันแบบบ้าน ๆ ว่า เป็นเทคนิคที่ทำให้สารเคมีเกิดปฏิกิริยาภายในท่อขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 0.5 มม.) ที่มีสารละลายไหลอยู่ เพื่อหาค่าของเคมี โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมี หรือโวลแทมเมตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ Trade Watch: ปฏิรูประบบEIA บนเส้นทางสีเขียว

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
ผู้ประสานงานชุดโครงการ ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ซึ่งได้เริ่มประกาศใช้มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 นับเป็นแผนพัฒนาที่ให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

 

การประชุมประจำปีของสภา พัฒน์ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาใช้ชื่องานว่า "อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว" เป็นการเปิดพื้นที่ให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมกันระดมความคิดเห็นและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเติบโตสีเขียว ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผน 11 ดังกล่าวเป็นการสนองตอบต่อแรงกดดันภายในประเทศที่มีแนวโน้มของปัญหาความขัดแย้งระหว่าง "สิ่งแวดล้อม" กับ "การพัฒนา" รุนแรงขึ้น รวมทั้งแรงกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศที่ผลักดันนำแนวคิดเรื่อง "เศรษฐกิจสีเขียว" มาใช้เพื่อพยายามหาทางแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมโลก บนเส้นทางสีเขียวของประ เทศไทย จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและแนวทางการพัฒนาในหลายด้าน ซึ่งทางสภาพัฒน์ได้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. พริก'อัคนีพิโรธ'พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เผ็ดกว่า'จินดา'20เท่า-ผลงานมข.
  2. เล็งของบต่อยอดพัฒนา 'เครื่องบินทะเล'
  3. คอลัมน์ นานาสารพัน: ส.ป.ก.โคราชสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนาภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน
  4. คอลัมน์ ส่องสหกรณ์: 'สหกรณ์กันทรวิชัย'คิดเร็วทำเร็ว จับ'ไก่โคราช'สร้างอาชีพให้คนมหาสารคาม
  5. ภัยน้ำก็สัญญาณเตือน 'ปัญหาอาหาร' 'ไทย'ใช่ว่าไม่น่าห่วง!