สกอ. แนะทิศทางขับเคลื่อนนวัตกรรมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา

เลขาฯ กกอ. ชี้ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคตแก่นักวิจัย สกว. ต้องผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสนองความต้องการของตลาด ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เน้นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชารัฐมากขึ้น และสร้างความเป็นเลิศเฉพาะตัวเพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-สกอ. เชิดชูเกียรติ 10 นักวิจัยเด่นจากหิ้งสู่ห้าง ปลดล็อคระบบวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0

สกว. จับมือ สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นจาก 7 สถาบัน ด้านรองนายกรัฐมนตรีฝากถึงนักวิจัยช่วยกันปฏิรูป ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0 ย้ำรัฐบาลจะปลดล็อคอุปสรรคในการทำวิจัยทั้งหมดเพื่อให้นักวิจัยได้รับการคุ้มครองสิทธิ ได้รับผลตอบแทนเมื่อมีการขยายผลต่อยอด

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ จุฬาฯ พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา ลดต้นทุนอุตสาหกรรมปีละ 100 ล้านบาท

สกว. ลงนามร่วมกับ จุฬาฯ สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี สำหรับอุตสาหกรรมไบโอดีเซลอุตสาหกรรมเอทานอล หวังลดค่าใช้จ่ายปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท พร้อมนำร่องความร่วมมือกับสมาชิกตั้งต้นโครงการ 5 บริษัทยักษ์ ก่อนเปิดรับสมาชิกเพิ่มเติมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - มข. โชว์ชุดทดสอบพยาธิแคปปิลลาเรีย หวังช่วยชาวอีสานรอดตายจากท้องร่วงเรื้อรัง

สกว. จับมือแพทย์ ม.ขอนแก่น โชว์ชุดทดสอบสำเร็จรูปแบบรวดเร็วเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิแคปปิลลาเรีย นวัตกรรมแรกของโลกที่พร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รู้ผลใน 15 นาที แม่นยำ 100% ส่งมอบให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลชุมชุนในอีสาน 30 แห่ง หวังช่วยชีวิตคนรอดตายจากอาการท้องร่วงเรื้อรัง

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร สกว. ให้ความเห็นมาตรฐานวิชาชีพวิจัย

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.วิชัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิบัติรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมด้วย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และคณะ ซึ่งขอเข้ารับฟังความคิดเห็น “โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบริหารวิจัยและสำรวจความคิดเห็นสาขาการวิจัยและพัฒนา” ซึ่งดำเนินการโดยนิด้า

ทั้งนี้ กรอบแนวคิดสำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ จากการศึกษาข้อมูลของประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวของต่างประเทศ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ ในงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาได้พิจารณาทบทวนกรอบแนวคิดสำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น และปรับแก้บางส่วน โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ การมีจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของสมรรถนะนักวิจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ ศักยภาพการวิจัย การสื่อสารงานวิจัย และคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งคณะผู้จัดทำกรอบแนวคิดดังกล่าวเห็นว่าควรจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและสภาพแวดล้อมการวิจัยในประเทศไทย และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในส่วนของคณะผู้บริหาร สกว. ได้แสดงความเห็นด้วยในการจัดทำกรอบแนวคิดดังกล่าว ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดพัฒนาอาชีพนักวิจัยอย่างเป็นระบบ และผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยนอกจากการนำเสนอการผลิตนักวิจัยในปี 2560 และ Career Path ของนักวิจัยผู้รับทุน สกว. แล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะเรื่องความแตกต่างระหว่างนักวิจัยและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เกณฑ์การพิจารณา career path มาตรฐานนักวิจัยไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

 

ผู้บริหาร สกว. ให้ความเห็นมาตรฐานวิชาชีพวิจัย 29 ธันวาคม 2560 --- ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้...

Posted by สกว. on Friday, December 29, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สัมมนาพิเศษบอร์ดร่วม สกว.

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 สกว. จัดการสัมมนาพิเศษเพื่อหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดสัมมนาพิเศษบอร์ดร่วมและติดตามงานวิจัยแสนสุขสมาร์ทซิตี้

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สกว. นำคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจัย “ชุดโครงการเมืองอัจฉริยะ” ของเทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสมาร์ทซิตี้ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

วิจัย สกว. ชี้ “คนไทยย้ายถิ่น” ส่งเงินกลับไทยแสนล้าน

สกว. ร่วมกับ ม.มหิดล จัดประชุม “สถานการณ์การย้ายถิ่นและการคุ้มครองคนไทยต่างประเทศ” วิเคราะห์มาตรการดูแลแรงงานให้ดีกว่าเดิม สมกับที่ส่งรายได้กลับไทยแสนล้าน

อ่านเพิ่มเติม...

หนุนวิจัยสร้างการผลิต-บริโภคที่ยั่งยืน ผลักไทยให้เป็น 4.0 ที่แท้จริง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Thailand 4.0 : ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี” ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการบริโภคที่ยั่งยืนสู่สาธารณชน พร้อมเปิดเวทีอภิปรายสังเคราะห์ความคิดเห็นจากงานเสวนาในครั้งนี้ ไปพัฒนาโจทย์วิจัย ค้นหาช่องว่างทางนโยบาย และ ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย ในการส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ มจธ.-ขสมก.-กฟผ. สาธิตและประเมินผลรถไฟฟ้าใน กทม. และปริมณฑล

สกว. ลงนามกับ 3 หน่วยงานพันธมิตร มจธ. ขสมก. และ กฟผ. สาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้าภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษาการส่งเสริมการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศ นำร่องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. จับมือ จุฬาฯ จัดตั้ง SIAM lab เป็น “ศูนย์ศึกษาการโกง”
  2. สกว. จับมือป่าสาละ เปิดเวทีถกประเด็น การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ‘กิจการเพื่อสังคม’ ตัวช่วยหรือภาระ?
  3. สกว. จับมือ สสจ.หนองบัวลำภู แก้ปัญหาพาราควอตตกค้าง
  4. สกว. สัญจรภาคใต้ เปิดเวทีระดมสมอง มองหาจุดร่วมการบริหารงานวิจัยประเทศ
  5. สกว. ร่วมขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา หนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

Page 1 of 109