สกว. ร่วมจัดเวทีส่งต่อความรู้ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018

สกว. จัดเวทีเสวนาร่วมส่งต่อความรู้ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018 ชู 2 ผลงานวิจัยสร้างความเข้าใจหลักการสอนสะเต็มศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยศึกษาการสร้างกลไกต้านคอร์รัปชั่นเชิงพื้นที่

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (STEM_Education_Workshop_in_Thailand_Research_Expo_2018.pdf)PPT Presentationเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสอนสะเต็มให้เข้าใจ...เศรษฐกิจพอเพียง”5

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ส่งมอบแผนงานจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าให้ ทอท.

สกว. ส่งมอบแผนงานแก่ ทอท. โดยจดลิขสิทธิ์ในชื่อ “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า” หวังสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ตามนโยบาย 4.0 และลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม หวังใช้ประโยชน์ใน 6 สนามบิน เริ่มที่การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก อนาคตเตรียมขยายผลใช้งานให้ครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

อ่านเพิ่มเติม...

“การวางแผนแห่งชาติ” รางวัลแห่งการสร้างอนาคต ของไทย

สกว. ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง และภาคประชาชน เปิดตัวโครงการวิจัย "การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด และ รางวัลการวางแผนแห่งชาติ" ครั้งแรกของไทย New Platform ที่จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนท่องเที่ยวชุมชน - เมืองรองสู่ความยั่งยืน

ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรอง ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรองให้เกิดความยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงมีการนำเสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าท่องเที่ยวภายใต้การสนับสนุนของ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

แนะใช้กฎหมายจัดการพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม

สกว. เปิดเวทีแถลงดินถล่มและระบบเตือนภัย นักวิจัยชี้ชาวบ้านต้องเอาตัวออกจากพื้นที่เสี่ยง หรือปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และใช้ “นวัตกรรมทางกฎหมาย” จัดการ เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นปลายเดือนนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. คว้า 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นปี 61 เน้นย้ำสร้างงานวิจัย “เข้าเป้า ตอบโจทย์ ใช้ประโยชน์ได้จริง”

ผู้อำนวยการ สกว. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับ 2 รางวัล ได้แก่ "ทุนหมุนเวียนเกียรติยศ" และ "รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น" ประจำปี 2561 เน้นย้ำการสนันสนุนงานวิจัย “เข้าเป้า ตอบโจทย์ ใช้ประโยชน์ได้จริง”

อ่านเพิ่มเติม...

9 หน่วยงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 ชายแดนภาคใต้

9 หน่วยงานสานพลัง ขานรับนโยบายบูรณาการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขของชุมชน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) เป็นประธานและมอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ และชมนิทรรศการ

ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ระหว่าง 6 หน่วยงาน และ 3 จังหวัด ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทุกฝ่ายมีเจตจำนงในการร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand) เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างประโยชน์แก่คนในชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยจะมีการสนับสนุนกาดำเนินการซึ่งกันและกันตามข้อตกลงและหลักการของความร่วมมือ

วัตถุประสงค์สำคัญของความร่วมมือ คือ

  1. บูรณาการการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระบบ และสอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน
  2. พัฒนาบุคลากรภาคส่วนต่างๆ ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
  3. สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นสู่ตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่รู้จักและยอมรับของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย
  4. ร่วมกันถอดบทเรียนและติดตามประเมินผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมทั้งจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการขยายผลการพัฒนาไปสู่ชุมชนอื่นๆ
  5. สนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “นโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมทุกมิติในการพัฒนา ทั้งการพัฒนาคน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาอุตสาหกรรม และสิ่งสาคัญคือ การเสริมสร้างความมั่นคงและสามัคคีในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการยกระดับความเชื่อมั่นของพื้นที่ให้คนภายนอกได้รับรู้ถึงความงามและความจริงของพื้นที่ ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่และถูกบิดเบือนมานาน การท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแค่โอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในพื้นที่ แต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจและมิตรภาพให้กับคนในประเทศได้รักและสามัคคีกันมากขึ้น”

ทั้งนี้ อพท. ในฐานะหน่วยงานประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เล็งเห็นถึงความสาคัญของการบูรณาการทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการ Co-Creation “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” ซึ่งเป็นปัจจัยสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืน จึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น โดยแสดงให้เห็นถึงรูปธรรมของการใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในสังคม เพื่อผลสัมฤทธิ์ คือ ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า “การบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสานพลังของหน่วยงานที่มีภารกิจและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย แต่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นโจทย์ในการพัฒนา เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ การยกระดับความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขของชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป”

9 หน่วยงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 ชายแดนภาคใต้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี...

Posted by สกว. on Wednesday, August 8, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สกอ. จับมือ 5 ภาคีวิจัยให้ทุนบูรณาการเทคโนโลยีทางการแพทย์

สกอ. ผนึกกำลัง 5 หน่วยงานวิจัยหลัก จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)" ต่อยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่พาณิชย์ ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ตั้งงบปีแรกไว้เบื้องต้น 20 ล้านบาท นักวิจัยและภาคเอกชนที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ถึง 30 ก.ย.

อ่านเพิ่มเติม...

WHO ตั้งเป้าล้างไวรัสตับอักเสบในปี 2573

ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เผย องค์การอนามัยโลกตั้งเป้ากวาดล้างผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบให้เหลือน้อยที่สุดภายในปี พ.ศ. 2573 ระบุไทยต้องมีมาตรการศึกษาในแนวลึก เร่งตรวจคัดกรองผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ดังคำขวัญ "ตรวจวินิจฉัยและรักษา" วันตับอักเสบโลกปีนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมทุนพัฒนาเรือไฟฟ้าโดยสารคลองแสนแสบ พร้อมสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม-EEC

KU Green

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล็ง ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เป็นศูนย์กลางพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ EEC ขณะที่ สกว. พร้อมทุ่มงบวิจัยเพื่อพัฒนาเรือไฟฟ้าสำหรับโดยสาร 80 ที่นั่ง วิ่งในคลองแสนแสบ หวังลดมลพิษทางเสียงและควันพิษ รวมถึงช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นักวิจัยชี้แผ่นดินไหวลอมบอกแรงสุดในรอบ 100 ปี
  2. ผู้อำนวยการ สกว. นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  3. สกว. เดินสายพบประชาคมวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ม.นเรศวรลั่น! งานไม่ขึ้นหิ้งมีคำตอบเชิงประจักษ์
  4. พร้อมเสิร์ฟ “ผลงานวิจัย” สู่การกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายประเทศ
  5. สกว. จับมือ อส. พัฒนาการท่องเที่ยว ประเดิมโครงการนำร่องที่หมู่เกาะสิมิลัน

Page 1 of 121