ศมส.- สกว. ร่วมเปิดตัวหนังสือ “พหุวัฒนธรรม” และ “หลากมุมมองทางวัฒนธรรม”

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดตัวหนังสือ “พหุวัฒนธรรม” และ “หลากมุมมองทางวัฒนธรรม” ให้ ประชาชน และ ภาครัฐ เรียนรู้แกนกลางแก้ไขปัญหาในพื้น

เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หรือ ศมส. (กระทรวงวัฒนธรรม) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเสวนาวิชาการ “พหุวัฒนธรรม: อดีตและปัจจุบันของความหลากหลายในปาตานี” และเปิดตัวหนังสือเรื่อง “หลากมุมมองทางวัฒนธรรม” และ “ไทยใต้ มลายูเหนือ : ปฏิสัมพันธ์ ทางชาติพันธุ์บนคาบสมุทรแห่งความหลากหลายฉบับภาษาไทย” ได้เชื่อมโยงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2560-2561 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นายเอนก สีหามาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผช.ผอ.ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย1) สกว. ร่วมรับฟังการเสวนา พร้อมทั้งเปิดตัวหนังสือดังกล่าว

โอกาสนี้ นายเอนก สีหามาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ศมส. กล่าวว่า พหุวัฒนธรรมไม่ใช่คำจัดความเรื่องวีถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของคนภาคใต้เท่านั้น แต่เราถึงทุกพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ โดยเฉพะ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจคำว่า พหุวัฒนธรรม ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคม เช่นเดียวกับสังคมอื่นๆที่จะต้องเรียนรู้ทางสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการวิธีให้คำว่า พหุวัฒนธรรม ไม่เป็นเพียงคำพูดที่สวยหรู แต่จะทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะทำให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเข้าใจวิถีประชาชนเกิดสันติสุขในอนาคต

ทั้งนี้การเปิดตัวหนังสือ พหุวัฒนธรรม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำองค์ความรู้ที่ ศมส. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้รวบรวมมาเผยแพร่สู่สาธารณะ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และตนหวังว่าทุกภาคส่วนนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นกุญแจสำคัญประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ได้ตรงจุดยิ่งขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง กล่าวว่า 14 ปีที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เผชิญความไม่สงบ ความรุนแรง ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ยาวนา หากเทียบเคียงกับเหตุการณ์ปกติเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ และในระหว่างนี้ เกิดคำหลายคำ ทั้งสร้างสรรค์และสร้างปมปัญหาทางความคิด เช่นปีที่ผ่านมา คำว่า พหุวัฒนธรรม ได้ปรากฏขึ้น และมีการตีนความหมายมากมาก ทั้งในนโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติของรัฐบาล โดยส่งผลให้ประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้าใจความหมายเกิดความกังวลต่อนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น สกว.และศมส. จึงนำความรู้ทางวิชาการมาขยายเรื่องพหุวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชน และภาครัฐ ได้ทำความเข้าใจ กับคำว่า พหุวัฒนธรรม ผ่านหนังสือ ซึ่งได้รวบรวมมุมมองของนักวิชาการทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม ที่จะนำความรู้นี้มาช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่ด้วย

นอกจากหนังสือพหุวัฒนธรรม งานเดียวกันนี้ มีการเสวนา และ เปิดตัวหนังสือ “หลากมุมมองทางวัฒนธรรม” และ “ไทยใต้ มลายูเหนือ : ปฏิสัมพันธ์ ทางชาติพันธุ์บนคาบสมุทรแห่งความหลากหลายฉบับภาษาไทย” ได้เชื่อมโยงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2560-2561 ที่มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมต่อไป อย่างไรก็ตามหนังสือดังกล่าว ศมส. จะนำไปเปิดบูธในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติระหว่างวันที่ 1-8 เม.ย.2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400