TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ สังกัด ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

  • ๑. นางสาวจุฑาธิป ถิ่นถลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการบริหาร
และรักษาการณ์ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

 
Attachments:
FileDescriptionDownloads
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” สังกัด ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ65