ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ปรับเปลี่ยนเวลาการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี” สังกัด งานบัญชี

TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ปรับเปลี่ยนเวลาการสัมภาษณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี สังกัด งานบัญชี ฉบับลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

  • ๑. นางสาวณัฐพัชญ์ วงศ์มงคลศิริ
  • ๒. นางสาวนันทกานท์ ทิพย์เนตร

ทางสำนักงานฯขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาในการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ จากเดิม เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เป็นเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒๐ สกว. (SM Tower)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน

TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ปรับเปลี่ยนเวลาการสัมภาษณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี สังกัด งานบัญชี ฉบับลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ปรับเปลี่ยนเวลาการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี” สังกัด งานบัญชี

อ่านเพิ่มเติม...


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี” สังกัด งานบัญชี24