TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม สังกัด งานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม ฉบับลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

บัดนี้การสอบข้อเขียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  • นางสาวกีรติ ภู่ระหงษ์
  • นายอัษนัย ปัญญามัง
  • นางสาวรษา ประเสิร์ฐศรี
  • นายธนภัทร ศรีกระจ่าง
  • นายสราวุฒิ ศรีเพ็ชรสัย
  • นายศุภฑิต สนธินุช

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒๒ สกว. (SM Tower)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม” สังกัด งานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม72