TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ สังกัด หน่วยบูรณาการงานวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ บัดนี้การสอบข้อเขียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  • นางสาวจิตภินันท์ เธียรวราวัฒน์
  • นายบัณทิต ศิริรักษ์โสภณ
  • นายณชพล กัลล์ประวิทธ์
  • นายอนุกูล คำโมนะ

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒๒ สกว. (SM Tower)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” สังกัด หน่วยบูรณาการงานวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)112