ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” สังกัด ฝ่ายเกษตร

TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ สังกัด ฝ่ายเกษตร ฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ บัดนี้การสอบข้อเขียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  • นายสิริวัฒน์ โตสกุล
  • นางสาวพจนีย์ โรเกต์
  • นายพชร มีทวี
  • นายนคร บุญน้อย
  • นางสาววิภาพร ชีวินธำรงโรจน์
  • นางสาวธันย์ชนก รุกขวัฒนกุล
  • นายณัฐวุฒิ พวกอินแสง
  • นางสาวบุษกร ก้อนทอง

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒๐ สกว. (SM Tower)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” สังกัด ฝ่ายเกษตร87