TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป สังกัด ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ บัดนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

 • นางสาวอัญทริกา จิ๋ววิเศษ
 • นางสาวชนากานต์ นาแหลม
 • นางสาวณัฐฑามาศ นุดสมบัติ
 • นางสาวสิริกาญจน์ แต้สงเคราะห์
 • นางสาวกุลกาญจน์ สมบัติยานุชิต
 • นางสาวนุชนาฎ ไทยคณา
 • นางสาวบุษบา รัตนะ
 • นางสาวประภัสสร แก้วแสงแจ่ม
 • นางสาวสุชาดา ชื่นดี
 • นางสาวอรอุมา ฉายางกูร
 • นางสาวอัญชลี ด่านรักษา
 • นางสาวจิรภัตน์ สระทองมอญ
 • นายศิวนาท ราชชมพู

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๑๕ โซน D สกว. (SM Tower)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป” สังกัด ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ96