ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี” สังกัด งานบัญชี

TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี สังกัด งานบัญชี บัดนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

  • นางสาวกมลวรรณ เจียมศิริกาญจน์
  • นางสาวนันทกานท์ ทิพย์เนตร
  • นางสาวณิชาภัช ไกรยวงษ์
  • นางสาวขนิฐา ฤทธิ์มั่น
  • นางสาวมัจฉา กระจ่างแจ้ง

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๑๕ โซน D สกว. (SM Tower)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี” สังกัด งานบัญชี28